Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“บุตรแห่งมนุษย์จึงเป็นนายเหนือแม้กระทั่งวันสับบาโตด้วย”
 
11. บรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวในวันสับบาโต (2)
 - เมื่ออาบียาธาร์เป็นมหาสมณะเรื่องราวที่พระเยซูเจ้าทรงอ้างถึง เกิดขึ้นในสมัยที่ดาวิดถูกกษัตริย์ซาอูล เบียดเบียน  และในสมัยนั้น ผู้เป็นมหาสมณะไม่ใช่อาบียาธาร์ แต่เป็นอาหิเมเลค ซึ่งกษัตริย์ซาอูลทรงสั่งให้ประหารชีวิต เพราะเขาถูกกล่าวหาว่าได้ช่วยเหลือดาวิดในเหตุการณ์นั้น ส่วนอาบียาธาร์ซึ่งเป็นบุตรของอาหิเมเลค ได้รับตำแหน่งเป็นมหาสมณะหลังจากบิดาถูกประหารชีวิต และได้ปฏิบัติหน้าที่มหาสมณะเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งกษัตริย์ดาวิดสิ้นพระชนม์  ต่อมา กษัตริย์ซาโลมอนทรงแต่งตั้งศาโดกให้เป็นสมณะแทน (เทียบ 1 ซมอ 21:2-7)  อาบียาธาร์จึงเป็นมหาสมณะตลอดรัชสมัยของกษัตริย์ดาวิด การที่นักบุญมาระโกเล่าเรื่องนี้โดยใช้ชื่ออาบียาธาร์แทนชื่อของบิดาอาหิเมเลค อาจเพราะเป็นที่รู้จักกันดีกว่าในฐานะเป็นมหาสมณะในรัชสมัยของกษัตริย์ดาวิด (เทียบ2 ซมอ 20:25) หรือมิฉะนั้น นักบุญมาระโกเขียนตามธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งว่า อาบียาธาร์เป็นบิดาของอาหิเมเลค (เทียบ2 ซมอ 8:17 ฉบับภาษาฮีบรู)

- เสวยขนมปังที่ตั้งถวายซึ่งใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้นพระองค์ยังทรงให้ผู้ติดตามกินอีกด้วย”หมายถึงขนมปัง 12 ก้อนที่ถวายแด่พระยาห์เวห์ สมณะนำมาวางบนโต๊ะที่หุ้มด้วยทอง ทุกวันสับบาโตเขาจะนำขนมปังมาเปลี่ยน “ท่านจะต้องวางขนมปังตั้งถวายไว้บนโต๊ะเบื้องหน้าเราตลอดเวลา” (อพย 25:30) และเฉพาะสมณะเท่านั้นที่กินขนมปังเดิมได้ (เทียบ ลนต 24:5-9) 

- แล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่าสำนวนนี้ชวนให้คิดว่า พระวาจาที่พระเยซูเจ้าตรัสต่อไปนี้ พระองค์คงจะตรัสในโอกาสอื่น แต่นักบุญมาระโกนำมาใช้ในที่นี้เพื่อเป็นการสรุปเรื่องที่กำลังจะเล่า

- “วันสับบาโตมีไว้เพื่อมนุษย์มิใช่มนุษย์มีไว้เพื่อวันสับบาโต”ทรรศนะของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับธรรมบัญญัติต่างจากทรรศนะของชาวฟาริสี พระองค์ทรงเห็นว่าข้อกำหนดต่าง ๆ ของธรรมบัญญัติซึ่งแสดงพระทัยดีของพระบิดเจ้าต่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงรัก พระเจ้าประทานวันสับบาโตแก่มนุษย์และเพื่อมนุษย์ทุกคนรวมทั้งทาส ดังที่ หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติกำหนดว่า”วันที่เจ็ดเป็นวันพักผ่อนที่ถวายแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ท่านทั้งหลายพร้อมกับบุตรชายบุตรหญิง บ่าวไพร่ชายหญิง...ดังนี้ บ่าวไพร่ชายหญิงของท่านจะได้พักผ่อนเช่นเดียวกับท่าน จงจำไว้ว่า ท่านเคยเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์ และพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านทรงใช้พระหัตถ์ทรงฤทธิ์และพระอานุภาพยิ่งใหญ่นำท่านออกจากที่นั่น” (ฉธบ 5:14-15)ในวันสับบาโตผู้รับใช้มีสิทธิ์ที่จะพักผ่อนเช่นเดียวกับเจ้านาย เพราะทุกคนได้รับพระพรจากพระทัยดีของพระเจ้า และพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้ทุกคนเป็นอิสระ

- “วันสับบาโตมีไว้เพื่อมนุษย์” จึงเป็นพระบัญชาเพื่อให้มนุษย์มีความเป็นไปได้และมีความสุขที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า และมีโอกาสร่วมพิธีกรรมถวายแด่พระเจ้าด้วยใจอิสระ กฏวันสับบาโตจึงต้องเป็นวิธีช่วยมนุษย์ให้ได้รับความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่วิธีกดขี่ข่มเหงมนุษย์กลุ่มมัคคาบีตีความหมายกฏวันสับบาโตเช่นนี้อยู่แล้วเมื่อตัดสินใจต่อสู้กับศัตรูแม้ในวันสับบาโตถ้าเขาถูกโจมตีในวันนั้น (เทียบ 1 มคบ 2:39-41) แต่ชาวฟาริสีก็ไม่เข้าใจเช่นนี้ ตรงกันข้าม เขาถือว่าการเด็ดรวงข้าวเป็นหนึ่งในงาน 39 ชนิดที่ต้องห้ามทำในวันสับบาโต

- “ดังนั้นบุตรแห่งมนุษย์จึงเป็นนายเหนือแม้กระทั่งวันสับบาโตด้วย”พระเยซูเจ้าทรงประกาศกฏวันสับบาโตที่แสดงความเมตตากรุณาของพระเจ้าผู้ทรงพระประสงค์ให้มนุษย์เป็นอิสระ พระเยซูเจ้าทรงประกาศกฏนี้ด้วยพระอานุภาพ โมเสสเพียงประกาศพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเปิดเผยแก่เขา กษัตริย์ดาวิดทรงละเมิดกฏห้ามกินขนมปังที่ตั้งถวายแด่พระยาห์เวห์ เพราะความหิวโหยของผู้ติดตามเป็นเหตุเรียกร้องให้พระองค์ทรงกระทำเช่นนั้น ยิ่งกว่านั้น พระเยซูเจ้าทรงตัดสินพระทัยในฐานะเจ้านายเหนือธรรมบัญญัติ เพราะพระองค์ทรงเป็น “บุตรแห่งมนุษย์” ผู้ได้รับอำนาจทั้งปวงจากพระเจ้า (เทียบ ดนล 7:13-14; ยน 13:3) พระองค์ทรงมีอำนาจตีความหมายธรรมบัญญัติและกำหนดสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ในวันสับบาโต ในกรณีนี้  พระเยซูเจ้าทรงตัดสินพระทัยที่จะสอนว่า วันสับบาโตไม่เป็นเพียงวันพักผ่อน แต่เป็นวันระลึกถึงเสรีภาพของมนุษย์ สำหรับชาวฟาริสีอธิบายกฏวันสับบาโตโดยเพิ่มเติมข้อห้ามมากมาย เพราะสิ่งเดียวที่สำคัญสำหรับเขาคือการพักผ่อน แต่พระเยซูเจ้าทรงอธิบายกฏการพักผ่อนในบริบทของธรรมบัญญัติทั้งหมดคือ พระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ด้วยความรักเสมอ วันสับบาโตจึงเป็นวันฉลอง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย