Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว”

9. พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อเรียกคนบาป (2)

พระเยซูเจ้าจึงทรงออกจากเมืองคาเปอรนาอุมไปที่อื่นเพื่อประกาศข่าวดี แม้ทุกคนแสวงหาพระองค์ ต้องการให้พระองค์ทรงอยู่กับเขาในเมืองนั้น เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนโรคเรื้อนให้หายจากโรคแล้ว ทรงสั่งเขาไม่ให้ประกาศสิ่งที่ทรงกระทำ เพื่อหลีกเลี่ยงความกระตือรือร้นของประชาชน พระองค์จึงทรงหนีไปในที่เปลี่ยว
1)    พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนอัมพาต
นักบุญมาระโกเริ่มเล่าว่า “ต่อมาอีกสองสามวัน” รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาในที่นี้แสดงว่า เราไม่สามารถกำหนดเวลาภารกิจของพระเยซูเจ้าในหมู่บ้านต่าง ๆ ที่แคว้นกาลิลี (เทียบ 1:39) อย่างไรก็ตาม “พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาที่เมืองคาเปอรนาอุม” แสดงว่าพระองค์พอพระทัยที่จะมาพักผ่อนพอสมควรในเมืองนี้ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการประกาศข่าวดีในแคว้นกาลิลี (เทียบ 5:21, 38; 6:53; 9:33) “พระองค์ประทับอยู่ในบ้าน” ในพระวรสารไม่บันทึกว่าเป็นบ้านของผู้ใด เรามักจะคิดว่าเป็นบ้านของซีโมนดังที่เราได้พบใน 1:29 

“พระองค์ประทานพระโอวาทสอนประชาชน” สำนวนนี้หมายถึง “การประกาศข่าวดี” เป็นคำเทคนิคที่นักบุญลูกาใช้ในหนังสือกิจการอัครสาวกเมื่อกล่าวถึงการประกาศข่าวดีของบรรดาอัครสาวก (เทียบ กจ 4:29, 31; 8:25; 11:19; 13:43) ในที่นี้ นักบุญมาระโกต้องการเล่าว่า พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนดังที่เราพบในบทที่ 1 (เทียบ มก 1:14, 38, 39) คือทรงเทศน์สอนเรื่องพระอาณาจักรเพื่อทรงช่วยทุกคนให้ได้รับความรอดพ้น ประชาชนจำนวนมากฟังพระวาจาของพระองค์

“ชายสี่คนหามคนอัมพาตคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์” ถ้าชายสี่คนต้องหามคนอัมพาต แสดงว่าผู้นั้นต้องป่วยหนักเดินด้วยตนเองไม่ได้ น่าสังเกตว่า พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญ มาระโกและนักบุญลูกาเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนอัมพาตเพียงกรณีเดียว ส่วนพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวเล่าอีก 2 กรณี (เทียบ มธ 4:24; 8:6)

“แต่เขานำคนอัมพาตนั้นฝ่าฝูงชนเข้าไปถึงพระองค์ไม่ได้” “เขาจึงเปิดหลังคาบ้านตรงที่พระองค์ประทับอยู่ แล้วหย่อนแคร่ที่คนอัมพาตนอนอยู่ลงมาทางช่องนั้น” เหตุผลที่เขานำคนอัมพาตขึ้นบนหลังคาก็เพราะประชาชนในสมัยปาเลสไตน์ใช้หลังคาเป็นระเบียง มีบันไดขึ้นลงที่ด้านข้างของบ้าน เขาใช้ไม้ทำคานหลังคา สานด้วยต้นอ้อหรือกิ่งไม้และฉาบด้วยดิน เขาจึงเปิดหลังคาบ้านได้ง่าย “เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นความเชื่อของคนเหล่านี้” การที่เขาเปิดหลังคาเพื่อหย่อนคนอัมพาตแสดงว่าเขามีความเชื่อ เขาเชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงมีอำนาจรักษาผู้ป่วยได้ ความเชื่อขั้นตอนแรกนี้เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อจะได้รับการอภัย ดังที่นักบุญมาระโกจะเล่าต่อไปในพระวรสาร

ประชาชนที่เห็นวิธีไม่ธรรมดาของผู้หามคนอัมพาตมาเฝ้าพระเยซูเจ้า คงจะรอคอยด้วยความตื่นเต้นและความหวังที่จะเห็นพระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์รักษาผู้นั้น แต่แล้วพระองค์ไม่ตรัสเหมือนครั้งก่อนว่า “จงลุกขึ้น” แต่ตรัสแก่คนอัมพาตว่า “ลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว” แน่น่อน ผู้ที่หามคนอัมพาตไม่มาเพื่อให้พระองค์จะตรัสเช่นนี้ แต่มาเพื่อให้พระองค์ทรงรักษาเขาให้หาย เขาอาจจะผิดหวัง แต่พระเยซูเจ้าทรงต้องการเปิดเผยว่า คนอัมพาตเป็นคนบาปเหมือนมนุษย์ทุกคน และพระองค์ทรงมีอำนาจอภัยบาปได้ เพื่อทุกคนจะเห็นชัดว่านี่คือภารกิจของพระองค์

น่าสังเกตวิธีการที่พระเยซูเจ้าทรงใช้ในการประกาศอำนาจนี้ พระองค์ไม่ทรงวิพากษ์ วิจารณ์หรือต่อว่าคนบาปแต่ทรงอภัยบาปของเขา พระองค์ทรงชี้แจงความสัมพันธ์ไม่ดีของคนบาปกับพระเจ้า เพื่อทรงรักษาคนบาปให้กลับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ ทรงทำให้เขาคืนดีกับพระเจ้า
น่าสังเกตอีกว่า พระเยซูเจ้าทรงแสดงความอ่อนโยนและความรัก ทรงเรียกคนบาปว่า   “ลูกเอ๋ย” ทรงใช้สำนวนนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อตรัสกับบรรดาอัครสาวกที่เป็นห่วงพระองค์ (เทียบ 10:24) พระเยซูเจ้าทรงมีท่าทีต่อบาปไม่ใช่แบบผู้พิพากษาที่ตัดสินลงโทษ แต่ทรงเป็นเหมือนแพทย์ที่รักษาผู้ป่วย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย