Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว”

9. พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อเรียกคนบาป (มก 2:1-17)

1) พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนอัมพาต
                  2 1ต่อมาอีกสองสามวัน พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาที่เมืองคาเปอรนาอุม เมื่อเป็นที่รู้กันว่าพระองค์ประทับอยู่ในบ้าน 2ประชาชนจำนวนมากจึงมาชุมนุมกันจนไม่มีที่ว่างแม้กระทั่งที่ประตู พระองค์ประทานพระโอวาทสอนประชาชนเหล่านั้น 3ชายสี่คนหามคนอัมพาตคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ 4แต่เขานำคนอัมพาตนั้นฝ่าฝูงชนเข้าไปถึงพระองค์ไม่ได้ เขาจึงเปิดหลังคาบ้านตรงที่พระองค์ประทับอยู่ แล้วหย่อนแคร่ที่คนอัมพาตนอนอยู่ลงมาทางช่องนั้น 5เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นความเชื่อของคนเหล่านี้จึงตรัสแก่คนอัมพาตว่า “ลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว”
                    6ที่นั่นมีธรรมาจารย์บางคนนั่งอยู่ด้วย เขาคิดในใจว่า  7“ทำไมคนนี้จึงพูดเช่นนี้ เขากล่าวดูหมิ่นพระเจ้า ใครเล่าอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้น”  8ทันใดนั้น พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาด้วยพระจิตของพระองค์ จึงตรัสว่า “ท่านทั้งหลายคิดเช่นนี้ในใจทำไม  9อย่างใดง่ายกว่ากัน การบอกคนอัมพาตว่า ‘บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว’  หรือบอกว่า ‘ลุกขึ้น แบกแคร่เดินไปเถิด’  10แต่เพื่อให้ท่านรู้ว่า บุตรแห่งมนุษย์มีอำนาจอภัยบาปได้บนแผ่นดินนี้” พระองค์ตรัสแก่คนอัมพาตว่า  11“เราสั่งท่าน จงลุกขึ้น แบกแคร่ กลับไปบ้านเถิด”  12เขาก็ลุกขึ้นแบกแคร่ออกเดินไปทันทีต่อหน้าคนทั้งปวง ทุกคนต่างประหลาดใจ ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและพูดว่า “พวกเรายังไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนเลย”

2) พระเยซูเจ้าทรงเรียกเลวี
                     13พระองค์เสด็จออกไปริมฝั่งทะเลสาบอีก ประชาชนต่างมาเฝ้าพระองค์ พระองค์จึงทรงสั่งสอนเขา 14ขณะที่ทรงพระดำเนินไป พระองค์ทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อเลวี บุตรของอัลเฟอัสกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสสั่งเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป

3) พระเยซูเจ้าเสวยพระกระยาหารร่วมกับคนบาป
                    15ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารที่บ้านของเลวี คนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์ เพราะมีหลายคนติดตามพระองค์มา 
                    16บรรดาธรรมาจารย์ที่เป็นฟาริสีเห็นพระองค์เสวยร่วมกับคนบาปและคนเก็บภาษี จึงถามศิษย์ของพระองค์ว่า “ทำไมอาจารย์ของท่านกินอาหารกับคนเก็บภาษีและคนบาป” 17พระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบว่า “คนสบายดีไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป”

a) อธิบายความหมาย
                     ในบทที่ 1 นักบุญมาระโกได้เล่าศาสนบริการของพระเยซูเจ้าที่แคว้นกาลิลีว่า ประสบความสำเร็จพอสมควร เพราะประชานมีความกระตือรือร้นตามหาพระองค์ ตั้งแต่บทที่ 2 จะเริ่มเสนอบุคคลที่ต่อต้านพระเยซูเจ้า ไม่ว่าจะเป็นธรรมาจารย์ ชาวฟาริสี และผู้นิยมกษัตริย์เฮโรด คนเหล่านี้ไม่ยอมรับกิจการของพระเยซูเจ้า เพราะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและการปฏิบัติของตน เขาจองหองและกลัวที่จะสูญเสียอำนาจที่มีเหนือประชาชน

                    ข้อความตั้งแต่ 2:1-3 :6 ได้รับชื่อว่า “การโต้เถียงกันในแคว้นกาลิลี” แตกต่างกับ “การโต้เถียงกันที่กรุงเยรูซาเล็ม” ดังที่เราจะพบในข้อความ 11:27 - 12:37 ทั้งสองข้อความรวม 5 กรณีที่มีการโต้เถียงกัน ในแต่ละเรื่องพระเยซูเจ้าตรัสคำสอนที่ตอบสนองการวิพากษ์วิจารณ์ของคู่อริ เขาไม่เข้าใจพระวาจาและการกระทำของพระเยซูเจ้าหรือของบรรดาศิษย์ ข้อความทั้ง 5 เรื่องนี้มีความสำคัญเพราะเน้นคำสอนสูงส่งของพระเยซูเจ้า อำนาจของพระองค์ในการตอบคำถามเชิงแก้คำกล่าวหา และแสดงพระธรรมล้ำลึกและภารกิจของพระองค์อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

                   ก่อนที่จะพิจารณาความแย้งสองกรณีแรกในข้อความ 2:1-17 ตามหัวข้อข้างต้น เราควรสรุปความรู้ที่ได้รับจากการอธิบายในบทที่ 1  เพื่อจะเข้าใจบริบทความขัดแย้งในเรื่องอำนาจการให้อภัยบาป บาปคือการเป็นกบฏกับพระเจ้า ปฏิบัติขัดต่อพระประสงค์ ละเมิดบทบัญญัติของพระองค์และแยกตัวออกจากพระเจ้า บาปเป็นตราประทับชีวิตของมนุษยชาติตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นต้นเหตุท้องฟ้าปิด มนุษย์อยู่ในสภาพต่ำต้อยและน่าสมเพช นักบุญยอห์นจึง “เทศน์สอนเรื่องพิธีล้าง ซึ่งแสดงการกลับใจเพื่อจะได้รับการอภัยบาป” (1:4) 

                  ผู้ที่รับพิธีล้างจากยอห์นที่แม่น้ำจอร์แดนก็สารภาพบาปของตน เขาแสดงความปรารถนาที่จะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เพื่อคืนดีกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นต้นกำเนิดของชีวิต  เมื่อพระเยซูเจ้าทรงปรากฏและทรงรับพิธีล้างก็แสดงความสมานฉันท์กับมนุษย์ผู้เป็นคนบาป และต่อจากนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือท้องฟ้าแหวกออก พระจิตเจ้าเสด็จลงมาและมีพระสุรเสียงของพระบิดาซึ่งแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า พระเยซูเจ้าจึงไม่ทรงเป็นคนบาป แต่ทรงอยู่ในความประสานกลมเกลียวอย่างสมบูรณ์กับพระบิดา ข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าคือ พระบิดาพอพระทัยให้มนุษย์ได้รับการอภัยบาปและคืนดีกับพระองค์

                ตั้งแต่แรกพระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนโดยเชิญชวนประชาชนให้กลับใจ เหตุการณ์ 3 ประการของข้อความที่กำลังพิจารณานี้ แสดงว่าคำเทศน์สอนเรื่องการกลับใจของมนุษย์เป็นศูนย์กลางภารกิจและกิจการของพระเยซูเจ้า เมื่อพระองค์ทรงขับไล่ปีศาจจากผู้ที่ถูกปีศาจสิงในศาลาธรรมที่เมืองคาเปอรนาอุมแล้ว ทรงรักษามารดาของภรรยาซีโมน ต่อมาผู้อาศัยในเมืองนั้นทุกคนนำผู้ป่วยและผู้ถูกปีศาจสิงมาให้พระองค์ทรงรักษา แม้คนโรคเรื้อนก็มาพบพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงสงสารเขา ทรงสัมผัสและทรงทำให้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่พระเยซูเจ้าทรงต้องเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกคือ แง่หนึ่งทรงเห็นความน่าสมเพชและความต้องการของผู้ป่วยหลายคน และทรงสำนึกในอำนาจของพระองค์ที่จะทรงรักษาเขาให้หาย อีกแง่หนึ่ง การรักษาเขาให้หายก็มีอันตราย เพราะประชาชนจะเข้าใจว่า อำนาจและภารกิจของพระองค์เป็นเพียงการรักษาโรคเท่านั้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย