Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด”

5. พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศข่าวดี (2)

ข)    ข่าวดีของพระเจ้า
นักบุญมาระโกและนักบุญเปาโลเป็นผู้ประพันธ์หนังสือพันธสัญญาใหม่ที่แสดงความชื่นชอบในการใช้คำว่า “ข่าวดี” เราพบคำนี้ในข้อแรกของพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกและในข้อต่อ ๆ ไป เช่น 1:14, 15; 8:35; 10:29; 13:10; 14:9  ส่วนนักบุญเปาโลใช้คำว่า “ข่าวดี” ทั้งหมด 31 ครั้ง ทั้งนักบุญมาระโกและนักบุญเปาโลใช้สำนวน “ข่าวดีของพระเจ้า” เพื่ออธิบายว่าข่าวดีนี้มีศูนย์กลางในพระเจ้าเพราะมาจากพระองค์และพูดถึงพระองค์

พระเยซูเจ้าทรงทราบเจตนาและพระราชกิจของพระเจ้า เพราะทรงมีความสัมพันธ์พิเศษกับพระองค์ (เทียบ 1:10-11) จึงทรงถ่ายทอดเจตนาและพระราชกิจของพระเจ้าได้ ทรงประกาศเสียงดังว่า พระเจ้าทรงกระทำสิ่งยิ่งใหญ่ซึ่งก่อให้เกิดความยินดีในผู้ที่ฟังพระองค์ 

พระเยซูเจ้าทรงประกาศ “ข่าวดีของพระเจ้า” เป็นข่าวยิ่งใหญ่ถึงชัยชนะเด็ดขาด ข่าวดีนี้ไม่เป็นทฤษฏี ไม่เป็นเพียงความคิดเห็น และไม่เป็นคำตักเตือนหรือข้อห้าม แต่เป็นการถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง คือการกระทำทรงฤทธิ์ของพระเจ้า วลี “ข่าวดีของพระเจ้า” จึงแสดงตั้งแต่แรกเริ่มโดยสรุปว่า เนื้อหาและคุณภาพของความจริงที่พระเยซูเจ้าทรงถ่ายทอดมาจากพระเจ้า 

ค) สารของพระเยซูเจ้า
สารของพระเยซูเจ้าประกอบด้วยประโยคสั้น ๆ  2 ประโยคคือ “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว” และ “พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว” น่าสังเกตว่า พระเยซูเจ้าตรัสถึง 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยไม่อ้างถึงผู้กระทำ แต่ตามวิธีพูดของพระคัมภีร์เราต้องเข้าใจว่า พระเยซูเจ้าตรัสถึงพระเจ้า ดังนั้น ประโยคทั้ง 2 นี้จึงหมายความว่า “พระเจ้าทรงกำหนดเวลาแล้ว” และ “พระเจ้าทรงทำให้พระอาณาจักรของพระองค์อยู่ใกล้แล้ว”

ประโยคแรกอ้างถึงพระสัญญาในอดีตที่พระเจ้าทรงประกาศล่วงหน้าว่า จะเสด็จมาด้วยพระอานุภาพเพื่อช่วยประชากรของพระองค์ บัดนี้ พระสัญญาก็เป็นจริง เวลาที่กำหนดไว้จึงมาถึงแล้ว เวลาดังกล่าวนี้มีลักษณะพิเศษ เป็นเวลาที่นำพระพรจากพระเจ้ามาให้เรา แต่ขณะเดียวกันเรียกร้องความประพฤติที่ถูกต้องและการตัดสินใจอย่างเหมาะสมของเรา

สำนวน “พระอาณาจักรของพระเจ้า” ไม่หมายถึงสิ่งอื่นที่ต่างจากพระเจ้า เช่น เขตแดนที่พระเจ้าทรงปกครอง แต่หมายถึงการครองราชย์ของพระเจ้าในปัจจุบันซึ่งบังเกิดผล น่าสังเกตว่า หนังสือพันธสัญญาเดิมไม่เคยใช้สำนวน “พระอาณาจักรของพระเจ้า” แต่กล่าวตรงไปตรงมาว่า พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ (อสย 6:5) หรือ พระเจ้าทรงครองราชย์ เช่น “พระยาห์เวห์จะทรงครองราชย์ตลอดไป ศิโยนเอ๋ย พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่าน” (สดด 146:10) 

ข้อความก่อนข้อสรุปนี้อธิบายผลดีของการครองราชย์ของพระเจ้า “พระองค์ทรงรักษาความสัตย์จริงตลอดไป ประทานความยุติธรรมแก่ผู้ถูกกดขี่ ประทานอาหารแก่ผู้หิวโหย พระยาห์เวห์ทรงปล่อยบรรดาผู้ถูกจองจำให้เป็นอิสระ พระยาห์เวห์ประทานสายตาแก่คนตาบอด พระยาห์เวห์ทรงพยุงผู้ที่ล้มให้ลุกขึ้นได้ พระยาห์เวห์ทรงรักผู้ชอบธรรม พระยาห์เวห์ทรงพิทักษ์คนต่างถิ่นที่มาอาศัยอยู่ ทรงค้ำจุนเด็กกำพร้าและหญิงม่าย แต่ทรงขัดขวางหนทางของคนชั่วร้าย” (สดด 146:6-9) ผลการครองราชย์ของพระเจ้าดังกล่าวสอดคล้องกับกิจการทรงฤทธิ์บางประการของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรงกระทำ เพื่อรับรองการเทศนาสั่งสอนของพระองค์และทำให้มองเห็นเป็นรูปธรรม

ความสัมพันธ์ของกษัตริย์กับประชากรของพระองค์ชวนให้คิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงแกะกับฝูงแกะของตน “พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใด” (สดด 23:1) ชีวิตทั้งหมดของผู้เลี้ยงแกะทุ่มเทเอาใจใส่ดูแลฝูงแกะของตน เพื่อให้แกะแต่ละตัวมีชีวิตปลอดภัยและสมบูรณ์

พระอาณาจักรของพระเจ้าจึงหมายถึง การกระทำทรงฤทธิ์ของพระเจ้าผู้พระทัยดี เพื่อช่วยประชากรของพระองค์ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงประกาศว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว” พระองค์ทรงเปิดเผยว่า พระเจ้าทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่ที่จะตั้งพระอาณาจักรของพระองค์อย่างถาวร พระอาณาจักรของพระเจ้ายังไม่สมบูรณ์อย่างเต็มเปี่ยม พระเยซูเจ้าจึงทรงสอนเราให้อธิษฐานภาวนาว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้าจงมาถึง” (มธ 6:10)

ในโลกนี้ยังมีพลังและอานุภาพที่ขัดขวางพระอาณาจักรของพระเจ้า เช่น การใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ความชั่วร้ายของมนุษย์ โรคภัยไข้เจ็บ ภัยธรรมชาติ สงคราม และความตาย  พลังดังกล่าวยังปิดบังพระอานุภาพของพระเจ้า จนบางคนอาจตั้งคำถามว่า “พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน” (สดด 42:3,10)  ความตายที่โหดร้ายทารุณและของนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้าง ของพระเยซูเจ้า และของศิษย์หลายคน อาจก่อให้เกิดคำถามนี้ แต่สถานการณ์เช่นนี้ไม่จีรังยั่งยืน เรามั่นใจอย่างแน่นอนว่า พระเจ้าจะทรงทำลายพลังดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง และพระองค์จะทรงกระทำอย่างเปิดเผย การครองราชย์ของพระองค์จะนำชีวิตและความสุขอย่างสมบูรณ์ พระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นทรงกระทำได้ และจะทรงกระทำเพื่อสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างถาวรตลอดไป

พระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นประเด็นมั่นคงในกิจการของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเปรียบเทียบการประทับอยู่ของพระองค์กับเมล็ดพืชที่เล็กน้อย แต่มีพลังทำให้อนาคตยิ่งใหญ่ (เทียบ 4:26-34) พระองค์ยังทรงสอนมนุษย์ให้มีท่าทีที่จำเป็นเพื่อจะได้มีส่วนในพระอาณาจักรนี้ (9:47; 10:14-15, 23-24) ความสนิทสัมพันธ์ของพระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์จะเต็มเปี่ยมตลอดไปเมื่อพระอาณาจักรของพระเจ้าจะเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ (14:25)

เราจึงไม่ต้องสงสัยว่า การเปิดเผยของพระคริสตเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำแล้ว และสิ่งที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์กระทำอย่างถาวรเป็นข่าวดี เป็นบ่อเกิดของความยินดีล้นเหลือ การมีชัยชนะเหนือพลังของศัตรูก็แน่นอนอยู่แล้ว ความรอดพ้นคือชีวิตจริงในความสนิทสัมพันธ์สมบูรณ์กับพระเจ้ามีความเป็นไปได้ ความยินดีมีพื้นฐานในความเชื่อและความหวัง คำตักเตือนของพระเยซูเจ้าในข้อต่อไปจะสอนว่า เราควรต้อนรับข่าวดีของพระเจ้าอย่างไร

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย