อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกโยนาห์ และประกาศกเศฟันยาห์”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2019 /2562
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากรอบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกโยนาห์ และประกาศกเศฟันยาห์”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2019 /2562
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกโยนาห์ และประกาศกเศฟันยาห์”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 3

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2019 /2562
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกโยนาห์ และประกาศกเศฟันยาห์”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2019 /2562
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกโยนาห์ และประกาศกเศฟันยาห์”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่  16 พฤศจิกายน 2019 /2562
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกโยนาห์ และประกาศกเศฟันยาห์”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 3

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2019 /2562
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร