Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
ฮบ12:4-7,11-15 /   มก 6:1-6
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                  
        เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นกลับไปยังถิ่นกำเนิดของพระองค์บรรดาศิษย์ติดตามไปด้วยครั้นถึงวันสับบาโตพระองค์ทรงเริ่มสั่งสอนในศาลาธรรมผู้ฟังจำนวนมากต่างประหลาดใจและพูดว่า “เขาเอาเรื่องทั้งหมดนี้มาจากไหนปรีชาญาณที่เขาได้รับมานี้คืออะไรอะไรคืออัศจรรย์ที่สำเร็จด้วยมือของเขาคนนี้เป็นช่างไม้ลูกนางมารีย์เป็นพี่น้องของยากอบโยเสทยูดาและซีโมนไม่ใช่หรือพี่สาวน้องสาวของเขาก็อยู่ที่นี่กับพวกเรามิใช่หรือ”

คนเหล่านั้นรู้สึกสะดุดใจและไม่ยอมรับพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่า “ประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดหยามนอกจากในถิ่นกำเนิดท่ามกลางวงศ์ญาติและในบ้านของตน” พระองค์ทรงทำอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้นอกจากทรงปกพระหัตถ์รักษาผู้เจ็บป่วยบางคนให้หายจากโรคภัยพระองค์ทรงแปลกพระทัยที่เขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ

 (พระวาจาของพระเจ้า)

-------

 การสอนเรื่อง "การเอาชนะและอยู่เหนือการล่อลวงของบาป"
 พระเจ้าไม่ได้สอนให้เราปราศจากคราบไคลของบาป บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เคยล่วงเกินล้ำเล้น หรือไม่ได้อ่อนแอและพยายามต่อสู้ ลุกขึ้นจากที่ต่ำต้อยด้อยกำลังยืนหยัด
 แต่พระเจ้าสอน และให้อุปกรณ์ต่อสู้กับ บาป และความอ่อนแอ ด้วย "การเฆียนตีสั่งสอน"

 การเฆี่ยนตีสั่งสอน อาจทำให้เราทุกข์ ทำให้เราดูเหมือนตกต่ำต่ำต้อย ทำให้เราเป็นผู้น้อยรอคอยคำแนะนำชี้ชัดตรงใจดำ หรือแม้กระทั่งขัดเกลา เขย่าชีวิตซ้ำซาก เปลี่ยนสภาพลอกคราบไคลใดๆ ที่เป็น "ความตกต่ำ" เพื่อให้พ้นจากสภาพบาป

 ดังนั้น การสอนและการเฆี่ยนตี จึงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ในจดหมายถึงชาวฮีบรูบอกว่า
 "ในการต่อสู้กับบาปท่านยังมิได้ต้านทานจนถึงกับต้องหลั่งเลือดเลยท่านลืมคำเตือนที่พระเจ้าตรัสกับท่านในฐานะที่เป็นบุตรแล้วหรือลูกเอ๋ยอย่าดูถูกการเฆี่ยนตีสั่งสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าท้อถอยเมื่อพระองค์ทรงตำหนิเจ้าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเฆี่ยนตีสั่งสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและทรงเฆี่ยนตีทุกคนที่ทรงรับไว้เป็นบุตร"

 แม้จะต้องถูกขัดเกลา เหลาเราให้โตขึ้นจากความอ่อนแอ
 แม้จะต้องถูกปรับเปลี่ยน เพื่อให้เราเรียนรู้จากความตกต่ำของบาป

 ไม่ควร ท้อใจ หรือ น้อยอกน้อยใจ
 เพราะ วิธีการของพระเจ้า เพื่อจะ "ยกเรา" จากบาป จะชำระขัดเกลาเราจากความอ่อนแอ ให้เรามีประสบการณ์​ ภูมิคุ้มกัน จะเป็นเป็นบุคคลที่ใฝ่หาความก้าวหน้าจากความดีอย่างยั่งยืน มากกว่า ล้มๆ ลุกๆ ข้ามๆ เป็นไปเป็นมาอย่างนี้ ไม่เป็น ความดีที่ยั่งยืน เป็นแค่ความดีเฉพาะหน้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย