Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ขั้นตอนหลักของ Bibliodrama
1.นำเสนอเนื้อหาพระคัมภีร์  หรือค้นหาจากตัวบท วิทยากรเลือกเนื้อหาจากพระคัมภีร์ และให้กลุ่มค้นคว้าหาเอกลักษณ์  หรือรู้สึกเกี่ยวกับตัวบท
2.การแสดง  (Staging – การค้นพบบทบาทของตน) วิทยากรช่วยผู้รับการอบรมให้เลือกบทบาทหนึ่งในพระวาจา  ไตร่ตรอง  โดยอาศัยประสบการณ์
3.บูรณาการ  (Integration) พยายามเชื่อมพระวาจา  ประสบการณ์จากกิจกรรม  และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน       (เชื่อมการตีความพระวาจาและความรู้ในชีวิต)
4.การพบปะ  (Encounter)     การค้นพบ  พัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระวาจาอาศัยรูปแบบหลายหลาก     จากภายในและภายนอก  การสมดุลย์ระหว่างความใกล้ชิดและความห่าง  การร่วมรู้สึกและการปกป้อง      ตนเอง  การเข้าใจความคิดของตนเองและความคิดของคนอื่น
5.เปิดพื้นที่ศาสนา  (Open Vulnerable Religiosity)  การปลุกความริเริ่มสร้างสรรค์และกิจกรรมจากใจ  เพื่อให้เรามีประสบการณ์ศาสนา   และสามารถแสดงออกเรื่องศาสนาในระดับส่วนตัวและในความสัมพันธ์กับผู้อื่น
Bibliodrama จะเกิดผลใน  4  ระดับ คือ1) ระดับความรู้   2)ระดับอารมณ์  (ความรู้สึก)3) ระดับจิตใจ  (การนมัสการ)  4) ระดับสังคม  (กิจการ)

Bibliodrama สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน ผู้นำ ครูคำสอน ฆราวาสทั่วไป พระสงฆ์นักบวชหรือพระสังฆราช ไม่ว่าจะนำไปใช้ในการภาวนาส่วนตัวและในการภาวนาร่วมกัน ในการแบ่งปันพระวาจา การอบรม ในการสอนคำสอน หรือในการสัมมนา ฯลฯ โดยเพียงแต่ขอให้เราเปิดใจให้พระเจ้าทำงานโดยมีพระวาจาของพระเจ้าหรือให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของเราในทุกๆกิจการบีบลีโอดรามา (Bibliodrama) จึงไม่ใช่การแสดงละครให้คนอื่นชม  แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์ด้วยตนเองกับพระวาจา ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  และสังคม” (โดย... Fr. Rudy  Pohl, SVD. Manila, Sep. 1998 แปลโดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  อาภรณ์รัตน์:  22 กุมภาพันธ์ 2012)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย