Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบสี่ เทศกาลธรรมดา
ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

ยน 3:13-17…

13ไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์ นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้น 14โมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น 15เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร 16พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร 17เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลก จะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้นอรรถาธิบายและไตร่ตรอง 
• “ทำไมเราเทิดทูนพระเยซูเจ้าผู้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน...” 


• พ่อเคยมีกรณีที่ต้องคิด ต้องสอน ต้องไตร่ตรอง เรื่องไม้กางเขน ที่เราเรียกว่า “The Cross” คือ “ไม้กางเขน” 

o “กางเขน” นั่นหมายถึงเครื่องหมายกากบาท เป็นรูปไม้สองชิ้นที่ขวางกัน ที่เขานิยมแขวนขอเป็นเครื่องหมาย และพี่น้องต่างนิกายก็นิยมใช้แต่ไม้กางเขน โดยไม่มีรูปพระเยซูเจ้าแขวนอยู่.. และเขามักจะเน้นว่า พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว พระองค์ต้องไม่อยู่บนไม้กางเขน 

o ดังนั้น หลายๆนิกายที่ไม่ใช่คาทอลิกจึงเน้นการให้ความสำคัญกับรูปไม้กางเขนเท่านั้น ไม่ต้องมีรูปพระเยซูเจ้าแขวนอยู่... 

o แต่สำหรับเราคาทอลิก เราให้ความเคารพไม้กางเขนที่มีพระเยซูเจ้าแขวนอยู่ด้วยที่เรียกว่า “The Crucifixion” การประหารโดยการตรึงบนไม้กางเขน การนำพระเยซูเจ้าไปตรึงและประหารบนไม้กางเขน... เราคาทอลิกสรรเสริญสูงสุดคือการที่พระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน นั่นเอง พ่อมีข้อมูลจากพระคัมภีร์มาสนับสนุนให้เราเข้าใจการเทิดทูนกางเขนของเรา...

• พี่น้องที่รัก ก่อนอื่นพ่อขอเสนอบทเพลงสรรเสริญความรัก หรือความตายบนไม้กางเขน จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี ที่เปาโลได้นำบทเพลงสรรเสริญพระเยซูเจ้าผู้ทรงถ่อมพระองค์มากที่สุด สวยงามที่สุด เราลองอ่านเพลงบทนี้ดีนะครับ เป็นวรรณกรรมที่ตกตะกอนมากๆทีเดียว... พ่อยกมาจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี

• ฟป 2:6-11
o แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้า พระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้อง หวงแหน…. แต่ทรงสละ (to empty : kenosis) พระองค์จนหมดสิ้น ทรงรับสภาพดุจทาส เป็นมนุษย์ดุจเรา ทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย เป็นความตายบนไม้กางเขน… เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่ง และประทานพระนามให้แก่พระองค์ พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้น เพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดิน รวมทั้งใต้พื้นพิภพ จะย่อเข่าลงนมัสการพระนาม “เยซู” นี้ และเพื่อชนทุกภาษาจะได้ร้องประกาศว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าพระบิดา

• พี่น้องที่รัก บทเพลงสรรเสริญพระเยซูเจ้านี้ไม่ต้องอธิบาย เวลาฟังเพลงเราก็ปล่อยให้เราเข้าใจ เข้าถึง เข้าไปในบทเพลงนั้นๆ... เราพบว่า... 


• พระเยซูเจ้าทรงถ่อมพระองค์ที่สุด ทรงยอมทำให้ความเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นั้นว่างลง (to empty) การกระทำให้ว่างเปล่าลง ภาษากรีกใช้คำว่า “kenosis” (อ่านว่า เคโนสิส) แปลว่าทำให้ว่างเปล่าไม่เหลืออะไรจริงๆ

• ถ้าเราจะสรุปความจริงของพระเยซูเจ้า ผู้ที่เราเห็นพระองค์บนไม้กางเขน เราตั้งกางเขนที่มีพระองค์แขวนอยู่เป็นเครื่องหมายนั้นเราคิดถึงอะไร จริงๆ... แน่นอน พ่อเคยมีประสบการณ์จริงๆกับคำถามของคนหนึ่งที่ยืนขึ้นถามพ่อด้วยความสงสัย และด้วยความตั้งใจที่จะต้องการคำตอบ... คำถามคือ

o เขาถามพ่อว่า.... “คุณพ่อครับ ทำไมคริสตชนคาทอลิกเคารพแต่ศพคนตายบนไม้กางเขน ทำไมเรากราบไว้นมัสการศพคนตาย คือ พระศพพระเยซูเจ้าบนกางเขนทั้งๆที่พระองค์กลับคืนชีพแล้ว...” พ่อตอบทันทีอย่างรอบคอบและระมัดระวังว่า 

o “เข้าใจผิดครับลูก.... เราคริสตชนไม่เคยนมัสการความตายเลย เราไม่เคยบูชาความตาย... เราไม่ได้นมัสการพระศพในฐานะที่เป็นพระศพ แต่รู้ไหมว่าเมื่อเรามองดูพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน เมื่อเราได้มองดูพระศพของพระองค์บนกางเขนนั้นเราคิดถึงอะไร... เราคิดถึงอะไร อันที่จริงเราระลึกถึง “ความรัก” ต่างหากครับ ไม่ใช่ความตายที่เราศรัทธาและบูชา แต่อันที่จริงเราระลึกถึงความจริงที่ว่า “ทรงรักเราถึงเพียงนี้” (Sic nos amantem) 
o บนไม้กางเขนพระศพที่เรามองดู เราพิศเพ่งอยู่นั้น คือ เราพิศเพ่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าผู้ทรงรักเราถึงเพียงนี้จริงๆ บทอ่านพระวรสารวันนี้ชัดเจนมากด้วย “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร”

• เรากลับมาที่พระวรสาร ยน 3:13-17 พ่อรักพระวรสารตอนนี้เป็นชีวิตจิตใจจริงๆ เป็นพระวรสารตอนที่นิโคเดมัสอาจารย์ชาวยิวมาพบพระเยซูเจ้าในเวลากลางคืน (เทียบ ยน 3) และสนทนากับพระองค์ พระองค์สอนเขา ชี้เขาได้เห็นความจริงถึงความรักของพระเจ้าผู้ทรงรักมนุษย์.. พ่อชอบประโยคสำคัญคือ ข้อ 16 ที่พระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่า... “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร”


• พ่อรักพระวาจาข้อนี้จริง ๆ พ่อเคยปักไว้บนแขนเสื้อของพ่อ เมื่อพ่อเข้ามาที่แสงธรรม น้องเณรปีห้ารุ่นแรกที่พ่ออยู่กับพวกเขา พ่อทำเสื้อให้พวกเขาคนละตัว พ่อจำได้ นั่นคือหกปีกว่าแล้ว พวกเขาก็บวชกันไปกันสองสามปีแล้วกระมัง.. 

o จำได้ว่า พ่อเสนอให้พวกเขาทำเสื้อ และปักที่แขนข้างหนึ่ง ไม่มีคำอะไรนอกจาก “Jn 3:16” ไม่ได้มีข้อความ แต่มีบทและข้อจากพระคัมภีร์ พ่อได้เน้นว่าถ้ามีคนถาม เราก็ตอบทันทีว่า “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก...” 

o พ่อรักเสื้อตัวนี้มาก แม้ปัจจุบันเก่ามากแต่พ่อก็ยังสวมใส่อยู่เสมอๆ สีมอไม่ดำแล้วแต่.. ตัวอักษรที่ปักสีทองนั้นแทบไม่หม่นหมองไปเลย ความจริงเสื้อที่พ่อซื้อมาก็ยี่ห้อดีนะครับ.. แม้พ่อซื้อได้ถูกกว่าท้องตลาดเพราะซื้อจำนวนมาก... แต่ที่แน่ๆ ตัวอักษรที่เป็นสีทอง ร้านปักอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคอันนี้โฆษณาได้เพราะอะไร เพราะว่าคนที่ทำงานร้านนี้เขาน่ารัก ใจดี พ่อจำได้ว่าเราไปติดต่อเขาคนในร้านเขาคุยดี ใจดี และทำให้อย่างดีจริงๆ ดูสิครับเสื้อยี่ห้อดังสีตกหมด แต่สีทองที่ปักบอกบทและข้อพระคัมภีร์ไม่ตกเลยแม้แต่น้อย...สีทองสดใสมาหกปี อันนี้ชื่นชมจริงๆ

o พ่อคิดว่า “ที่ว่า...พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียว..” นั้น เป็นความจริงไม่ใช่บนแขนเสื้อ แต่เป็นความจริงบนไม้กางเขนที่เราเทิดทูนในชีวิตคริสตชนของเราตลอดกาลจริงๆ ครับ


• พี่น้องที่รัก เราฉลองวันนี้ “เทิดทูนไม้กางเขน” พ่ออยากยืนยันความจริง เราคริสตชนเทิดทูนความตายของพระองค์บนไม้กางเขน คือเราไม่ได้เทิดทูนความตายในฐานะที่เป็นการเสียชีวิตหรือถูกประหารชีวิต แต่เราคริสตชนเราเทิดทูนที่สุด คือ เราเทิดทูนความรักของพระเยซูเจ้าตลอดไป...

• พี่น้องที่รัก 

o เราจงไม่ต้องแปลกใจ แต่ต้องปลื้มใจที่เราเทิดทูนความรักของพระองค์ที่ทรงรักเราถึงเพียงนี้ พระองค์ทรงรักเราถึงกับยอมสละทุกอย่างด้วยความสุภาพถ่อมพระองค์ ทรงยอมลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์รับทรมานและสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของเรา เพื่อให้เราได้คืนดีกับพระเจ้าพระบิดา ให้เราได้สามารถรับความรดพ้นอาศัยพระทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์... 

o พ่อเชิญชวนสุดกำลังเลยนะครับ ให้เราเทิดทูนเหนือชีวิตจิตใจ เทิดทูนสูงสุดคือเทิดทูนพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน นั่นคือเทิดทูนความรักของพระองค์สูงสุดในชีวิตของเราครับ อย่าลืมนะครับ.. ยน 3:16 “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก...” ท่องไว้ลูกๆ ท่องไว้.. จำไว้ให้ขึ้นใจ รักพระเจ้าพระบิดาที่ทรงรักเราถึงเพียงนี้จริงๆนะครับ..

o พี่น้องที่รัก..ขอให้เราได้มีมุมศรัทธาของตนเอง พ่อก็มีครับ..ในห้องเล็กๆ ของพ่อมีมุมนี้อยู่ มีกางเขนที่มีพระเยซูแขวนอยู่ ขอให้เราได้ตระหนักและคิดถึงความรักของพระองค์เสมอนะครับ... ขอพระเจ้าเอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย