Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2015
สัปดาห์ที่สิบแปด เทศกาลธรรมดา

(ระลึกถึงนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์)
มธ 14:22-36…

22ทันทีหลังจากนั้น พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ลงเรือข้ามทะเลสาบล่วงหน้าพระองค์ไปในขณะ ที่พระองค์ทรงจัดให้ประชาชนกลับ 23เมื่อทรงลาประชาชนแล้ว พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงอธิษฐานภาวนาตามลำพัง ครั้นเวลาค่ำ พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพียงพระองค์เดียว 24ส่วนเรืออยู่ห่างจากฝั่งหลายร้อยเมตร กำลังแล่นโต้คลื่นอย่างหนักเพราะทวนลม 25เมื่อถึงยามที่สี่ พระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปหาบรรดาศิษย์ 26เมื่อบรรดาศิษย์เห็นพระองค์ทรงดำเนินอยู่บนทะเลดังนั้น ต่างตกใจมากกล่าวว่า “ผีมา” และส่งเสียงอื้ออึงด้วยความกลัว 27ทันใดนั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่า
“ทำใจให้ดี เราเอง อย่ากลัวเลย”

28เปโตรทูลตอบว่า “พระเจ้าข้า ถ้าเป็นพระองค์ ก็จงสั่งให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ำไปหาพระองค์เถิด” 29พระองค์ตรัสว่า “มาเถิด” เปโตรจึงลงจากเรือ เดินบนน้ำไปหาพระเยซูเจ้า 30แต่เมื่อเห็นว่าลมแรง เขาก็กลัวและเริ่มจมลง แล้วร้องว่า “พระเจ้าข้า ช่วยข้าพเจ้าด้วย” 31ทันใดนั้นพระเยซูเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์จับเขา ตรัสว่า “ท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริง สงสัยทำไมเล่า” 32เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมาประทับในเรือพร้อมกับเปโตรแล้ว ลมก็สงบ 33คนที่อยู่ในเรือจึงเข้ามากราบนมัสการพระองค์ ทูลว่า “พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง”
34พระเยซูเจ้าทรงข้ามฟากพร้อมกับบรรดาศิษย์มาขึ้นฝั่งที่เมืองเยนเนซาเรท 35ผู้คนที่นั่นจำพระองค์ได้ จึงส่งข่าวต่อๆ กันไปทั่วบริเวณนั้น เขานำผู้เจ็บป่วยทุกคนมาเฝ้าพระองค์ 36ทูลขอสัมผัสเพียงฉลองพระองค์เท่านั้น และทุกคนที่สัมผัสแล้ว ก็หายจากโรค

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• ในเรื่องการเดินบนน้ำอย่างอัศจรรย์ และการที่เปโตรขอเดินบนน้ำไปหาพระเยซูเจ้า และเริ่มจมลงเพราะความกลัวคลื่นลม.. พ่อก็มาถึงจุดที่พ่อคิดว่าพ่อจะนำเสนอพระวาจาจากนักบุญมัทธิววันนี้ ณ จุดไหนดีหนอ บ่อยครั้ง การเทศน์ตอนนี้ก็ต้องเรื่องความเชื่อของเปโตร และความเชื่อที่เดินบนน้ำได้ แต่แม้จะมีความวิตกกังวล กำลังจมลง แต่พระเยซูเจ้าก็ฉวยจับมือเขาให้ขึ้นมาจากการจมลง การที่ทรงตำหนิความเชื่อน้อยไปของเปโตร การสงสัย ข้อความจากพระคัมภีร์ก็เตือนใจเราได้ไม่น้อยทีเดียว

• พ่อเห็นประเด็นของพระวาจาวันนี้ที่พ่อชอบมากๆ และอยากนำเสนอในวันนี้ประเด็นที่พ่อชอบเสมอจริงๆ คือ เรื่องของคลื่นลมแรงที่บรรดาศิษย์กรรเชียงเรือโต้อยู่ เป็นกระแสคลื่นลมในทะเลสาบกาลิลี ประเด็นวันนี้คือทะเลที่บ้าคลั่งสำหรับบรรดาศิษย์.. 

o ดูพระคัมภีร์ดีๆ สิครับ... “พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ลงเรือข้ามทะเลสาบล่วงหน้าพระองค์ไป.... ส่วนเรืออยู่ห่างจากฝั่งหลายร้อยเมตร กำลังแล่นโต้คลื่นอย่างหนักเพราะทวนลม”

o ประเด็นของพ่อคือพระเยซูเจ้าไม่ได้อยู่ในเรือกับบรรดาศิษย์ และสิ่งที่พระคัมภีร์เล่าคือพระองค์อยู่บนภูเขา ภาวนา อย่างสงบเพียงพระองค์เดียว แต่บรรดาศิษย์อยู่ในเรือไม่มีพระองค์อยู่กับพวกเขา และเมื่อไม่มีพระองค์กับพวกเขา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ “พวกเขาต้องสู้กระแสลมอย่างหนักในการกรรเชียงเรือ”

o พ่อคิดถึงประเด็นชีวิตของบรรดาศิษย์ “ในเรือ” ขณะที่ “ไม่มีพระองค์” พ่อคิดจริงๆ ว่าพระศาสนาจักรเองก็ถูกเรียกว่า “นาวานักบุญเปโตร” หรือ “พระศาสนจักรเป็นเรือ” ที่เดินไปในมหาสมุทรแห่งโลก กระแสแห่งโลกนี้ พระศาสนจักรต้องมุ่งหน้าไป โต้คลื่นลมชีวิตของกระแสโลกในรูปแบบต่างๆ เรื่องนี้ไม่ง่ายเลยนะครับ พระศาสนจักรผ่านยุคผ่านสมัย ผ่านกาลเวลามามากมาย ความยากลำบากมากมาย และต้องมุ่งอย่างยิ่งเพื่อสามารถนำสมาชิกทุกคนให้รอดพ้น 

o พ่อคิดถึงพระศาสนจักรทุกหน่วยจริงๆ ครับ มีหลายส่วนที่เป็นเหมือนเรือของบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้า คือ คริสตชนทุกคน ทุกหมู่เหล่า ทุกคณะที่กำลังแล่นไปด้วย “พระบัญชาของพระเยซูเจ้า” (พระองค์สั่งให้บรรดาศิษย์แล่นเรือออกไป ล่วงหน้าพระองค์ออกไป ขณะที่พระองค์ขึ้นไปภาวนา) พ่อเห็นภาพเราทุกคนบรรดาศิษย์ทุกคน คริสตชนในชีวิตทุกกลุ่มในพระศาสนจักร หลายแบบครับ.. พ่อสรุปคร่าวๆตามสมัชชา คือ
1. ครอบครัว พระศาสนจักรระดับบ้าน

2. ชุมชนวัด โรงเรียนคาทอลิก

3. กลุ่มองค์กรต่างๆของวัด สภาอภิบาล กลุ่มกิจกรรมต่างๆ

4. กลุ่มพระพรพิเศษต่างๆ

5. คณะสงฆ์ นักบวช

6. กลุ่มเด็กๆ เยาวชน ฯลฯ

7. กลุ่มชมรมต่างๆในพระศาสนจักร 

8. สังฆมณฑลฯ สภาพระสังฆราช หรือสหพันธสภาพระสังฆราช หรือแม้แพระศาสนจักรสากลร่วมกัน
o พ่อเห็นภาพทุกกลุ่ม พ่ออาจจะไม่ได้ใส่ไว้ทั้งหมด แต่ก็น่าจะใกล้เคียง พ่อไตร่ตรองมองเห็นทุกรูปแบบของชีวิตพระศาสนจักรรูปแบบเหล่านี้ เป็น “เรือชีวิตของศิษย์พระคริสตเจ้า” พ่อเห็นภาพชัดจริงๆว่า พวกเราทุกคน ไม่ว่าจะโดยครอบครัว หรือรวมกันเป็นกลุ่มผู้มีความเชื่อหรือกลุ่มศิษย์พระคริสต์ในรูปแบบใดๆ เรากำลังอยู่ใน “เรือ” ที่เคลื่อนไปตามพระบัญชาของพระเยซูเจ้า ในกระแสน้ำแห่งกระแสโลกของเราครับ... พี่น้องพอเห็นภาพจินตนาการของพ่อไหมครับ...

• พ่อมีประเด็นให้เราไตร่ตรองครับ เรือของบรรดาศิษย์ ระหว่างที่...

o “ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วย” พวกเขาโต้คลื่นลมมากในทะเล เน้นว่า “ยามค่ำคืนมืดมิด” พวกเขาคงเหนื่อยกันมาก... หรือพระสารอีกเล่มหนึ่งกล่าวขนาดว่า “พวกเขาร้องกันว่า พวกเราจะตายอยู่แล้ว ขณะที่พระองค์บรรทมหลับที่หัวเรือ” สรุปว่า... ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ในเรือ.. พวกเขาเหนื่อยมาก โต้กระแสลมและคลื่นแรงมาก...จนยามดึกดื่นจนจะรุ่งเช้าก็ว่าได้...

o “เมื่อพระองค์เสด็จมาบนเรือ” ใช่พ่ออยากเน้นประเด็นนี้... ชัดเจนเหลือเกิน พ่อขอข้ามเรื่องราวของการเดินบนน้ำของเปโตร และการขาดความเชื่อของเขาจนพระองค์ตำหนิ แต่ประเด็นที่พ่อเน้นจากพระวรสารวันนี้คือ... อ่านดีๆครับ พระวรสารเล่าว่า “เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมาประทับในเรือพร้อมกับเปโตรแล้ว ลมก็สงบ คนที่อยู่ในเรือจึงเข้ามากราบนมัสการพระองค์ ทูลว่า “พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง”” 

o พ่อขอเน้นประเด็นนี้เลยครับ “เมื่อมีพระองค์ ลื่นลมสงบ”

• พี่น้องที่รัก สมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรไทย ค.ศ. 2015 เน้น “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่" พ่ออยากให้เราไตร่ตรองพระวาจาวันนี้ดีๆเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนคริสตชนในรูปแบบใดๆที่เราอยู่ด้วยกัน ครอบครัวอันดับแรกเลยครับเป็นพระศาสนจักรหน่วยย่อยสุด... ชุมชนวัด หรือรูปแบบใดๆก็ตาม “ต้องมีพระเยซูเจ้าอยู่กับเรา กับครอบครัวเรา กับชุมชนวัดของเรา กลุ่มต่างๆของพระศาสนจักรนะคัรบ”

• ชีวิตของพวกเราในหมู่คณะหรือในเรือพระศาสนจักรรูปแบบต่างๆ เราจะขาดพระองค์ไม่ได้ เพราะกระแสโลกคลื่มลมและความมืดหนักและรุนแรง... พวกเราจะเหนื่อยกับกระแสโลกนะครับ กระแสที่ถาโถมเข้าใส่พวกเรา พ่อเดาๆนิดหนึ่งถึงสถานการณ์ในเรือคืนนั้นของบรรดาศิษย์เมื่อเหนื่อยกับ คลื่นลม... บรรดาศิษย์ในเรือคงล้า เหนื่อย ถกเถียง หรือทะเลาะกันบ้างในท่ามกระแสคลื่นลม บางทีอาจทะเลาะกัน เกี่ยงกัน เถียงกัน และอาจโถมคลื่นลมชีวิตเข้าใส่กันมากมายเช่นกัน...

• พี่น้องที่รักครับ พ่ออยากนำเรากลับมาทบทวนชีวิตในชุมชนศิษย์พระคริสต์ของเรา พวกเราอาจจะกำลังเจอคลื่นลมแรงของกระแสโลกเช่นเดียวกัน และบางทีอาจไม่ใช่กระแสจากภายนอก แต่เป็นกระแสภายในที่ถาโถมใส่กันเองในหมู่เราจนเรือจะล่ม แพจะแตก

o ครอบครัวลูกหลานพี่น้องจะร้าวแยกกระสานซ่านเซ็นกันอยู่แล้วก็เป็นได้...

o บางทีชุมชนวัดจะแบ่งเป็นเสี่ยงๆ เหนื่อยกับคลื่นลม คลื่นใต้น้ำ ในชุมชนวัดที่อาจซัดสาดใส่กันเองจนเหนื่อยกันแล้ว ทะเลาะกัน เกี่ยงแก่งแย่งชิงดีกัน มีการเมืองในวัดในหมู่เราคริสตชนที่พระสันตะปาปาฟรังซิสเตือนเรา “พ่อเถอะการเมืองในหมู่เรา... การทะเลาะเบาะแว้งที่มีกันมากเหลือเกิน” (ดู EG) บางทีก็มีการแบ่งกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและวิจารณ์ทำร้ายกัน ไม่ถูกกับพ่อเจ้าวัดหรือพ่อปลัด ฯลฯ ขนาดไม่มาวัด ไม่ชอบหน้า ไม่รับศีลเพราะไม่ชอบ... เฮ้ออออ เรือพระศาสนจักรเจอคลื่นลมภายนอกจากสังคมกระแสโลกียะไม่พ่อ ยังมาซัดสาดคลื่นความมืดใส่กัน ไม่น่ารัก ไม่น่ารัก... 

o หรือกลุ่มองค์กร หรือชมรมรูปแบบต่างๆบางก็จะไปไม่รอด เพราะกระแสการเมือง อำนาจ หรือเดินตามระบบกระแสโลก... ขาดพระไปหน่อย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้บ่อยครั้งไม่ใช่เพราะคลื่นลมจากภายนอกแต่จากภายในกันเอง... น่าคิดนะครับ

• พี่น้องที่รักครับ... เหนื่อยไหมครับ กับคลื่นลมที่โต้ๆต้านๆกันอยู่จนหน้าตาเหนื่อยอ่อนหรือดูจะบ้าๆ กันไปแล้ว (เครียดเกิน) พ่อว่านะ เราเชิญพระเยซูขึ้นเรือเถอะครับ ลดลาวาศอกกันมากๆ เปิดที่ให้พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาในเรือชีวิตของเรา ชุมชนวัด ครอบครัว พระศาสนจักรทุกภาคส่วน.. เราจะได้ไม่เหนื่อยกันเกินไป เพราะพระวรสารยืนยันว่า “เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมาประทับในเรือพร้อมกับเปโตรแล้ว ลมก็สงบ คนที่อยู่ในเรือจึงเข้ามากราบนมัสการพระองค์ ทูลว่า “พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง””

• เชิญพระองค์เข้ามาในชีวิต ในครอบครัว ในชุมชนวัด... และกราบนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้กันเถอะครับ เลิกนมัสการพระเท็จเทียมที่ทำให้เราบูชาหลงกันไปมากแล้ว พระเท็จเทียมที่เราทำให้เราดื้อ กระด้าง เห็นแก่ตัว เอาแต่ใจ และหลงกันไปตามใจ... อยากรู้จักพระเท็จเทียมนี้ไหมครับ... “ไปดูกระจกเงาแล้วจะเห็นมันครับ” เจ้าพระเท็จเทียม เจ้าพระหลงตัวเอง เจ้าลัทธิบูชาตนเอง เอาแต่ใจตน ตนถูกเสมอ และก็สร้างความเหนื่อยอ่อน ล้า เซ็ง เปื่อย สำหรับคนอื่นครับ... เป็นคลื่นลมโถมใส่คนอื่นแบบทำให้น่าเหนื่อยครับ...

• พี่น้องที่รัก ให้เราต้อนรับพระองค์เข้ามาในเรือแห่งชีวิต ในครอบครัว ในชุมชนวัด เสมอไปครับ และลมจะสงบ และเข้าไปกราบนมัสการพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เดียวครับ ของพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย