Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2015
สัปดาห์ที่ห้า เทศกาลปัสกา
ยน 15:1-8…

1“เราเป็นเถาองุ่นแท้
และพระบิดาของเราทรงเป็นชาวสวน
2กิ่งก้านใดในเราที่ไม่เกิดผล
พระองค์จะทรงตัดทิ้ง
กิ่งก้านใดที่เกิดผล พระองค์จะทรงลิด
เพื่อให้เกิดผลมากขึ้น
3ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว
เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน
4ท่านทั้งหลายจงดำรงอยู่ในเราเถิด ดังที่เราดำรงอยู่ในท่าน
กิ่งองุ่นเกิดผลด้วยตนเองไม่ได้
ถ้าไม่ติดอยู่กับเถาองุ่นฉันใด
ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ ถ้าไม่ดำรงอยู่ในเราฉันนั้น
5เราเป็นเถาองุ่น
ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน
ผู้ที่ดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ในเขา
ก็ย่อมเกิดผลมาก
เพราะถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย
6ถ้าผู้ใดไม่ดำรงอยู่ในเรา
ก็จะถูกโยนทิ้งไปข้างนอกเหมือนกิ่งก้าน
และจะเหี่ยวแห้งไป
กิ่งก้านเหล่านั้นจะถูกเก็บไปทิ้งในไฟและถูกเผา

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พระวาจาตอนนี้วนกลับมาอีกครั้ง เรื่องกิ่งองุ่นที่ติดกับลำต้น พระเยซูเจ้าตรัสไว้ชัดเจนมากว่าจำเป็นที่ชีวิตของศิษย์พระคริสต์จำเป็นต้อง ติดกับพระองค์ พ่อคิดว่า ถึงเวลาจริงๆที่เราคริสตชนต้องพิจารณา เพราะชีวิตของเรากับชีวิตของพระคริสตเจ้าเป็นชีวิตเดียวกัน... เราขาดจากพระเจ้าไม่ได้ เราต้องเป็นกิ่งที่มีชีวิต ไม่เหี่ยวเฉาตายซากโดยยังคงติดกับลำต้นแต่ไม่ได้รับน้ำเลี้ยงจากลำต้นนั้น บ่อยครั้ง พ่อก็คิดว่า กิ่งที่ไม่ติดลำต้นแบบต้นไม้นั้นน่าเสียดาย ไม่สามารถมีชีวิตต่อไปได้ เหี่ยวเฉาและเน่าแห้งไป... พี่น้องที่รักครับ ชีวิตคริสตชนของเราต้องติดกับพระเจ้าจริงๆ ชีวิต ความดี ความรักความเมตตา ความงดงามของพระเจ้าคือ “น้ำหล่อเลี้ยงชีวิตคริสตชนของเรา” เราขาดพระองค์ไม่ได้ เราขาดความดีและความรักของพระองค์ไม่ได้ครับ

• พ่อคิดว่าสิ่งหนึ่งที่พ่ออยากให้เราได้พิจารณา ต้นไม้บางชนิดมีกิ่งแปลกๆที่มาติดอยู่กับลำต้น แบบที่เขาเรียกว่า “กาฝาก” คือ นกกากินเมล็ดมาและถ่ายไว้บนต้นไม้ แล้วเจ้าเมล็ดนี้งอกขึ้นบนต้นที่ไม่ใช่ต้นของตนเอง แต่บนต้นไม้อื่นๆ และก็แทงรากลงไป แย่งน้ำเลี้ยงจากต้นไม้หลัก... และบ่อยครั้งนะครับ เจ้ากาฝากเนี่ยโตเร็วมาก กินน้ำเลี้ยงเยอะมากจนต้นไม้หลักนั้น ไม่โต หรือแทบตาย.. ดูดีๆก็เห็นเป็นต้นไม้ใบแปลกแหวกแนวเดิ่นเดิ้ล ดูคล้ายกับใบและกิ่งที่โตมาจากลำต้นของต้นไม้หลักที่เราปลูกไว้ โตเร็วกว่าด้วยเพราะมันคือกาฝาก มันดูดน้ำเลี้ยง และมันก็เริ่มครอบคลุม ปกคลุม ครอบงำลงไป... พ่อเคยเจอนะครับ... ต้นไม้เห็นเป็นพุ่มใหญ่มากใบเต็มเลย แต่ดูดีๆ อ้าว ทั้งหมดที่เห็นเป็นพุ่มเขียวขจี นั้นคือกาฝากนี่นา ต้นไม้จริง กิ่งจริงๆที่เป็นของต้น กลับไม่มีใบจะเหลือ ไม่มีอะไรจะเหลืออีกเลย... แทบหมดไปเลย เกือบตายหมดเลย...

• ดังนั้น ถ้าไม่ใช่กิ่งแท้ และเป็นกาฝาก... แย่เลย ต้นไม้หลักส่งน้ำเลี้ยงไป เจ้าพวกกาฝากเติบโตรับไป และยังข่มเหงกิ่งแท้ ใบแท้ และทำให้ไม่เกิดผล...

• พี่น้องที่รัก พ่อเห็นพระวาจาชัดเจน.. กิ่งติดกับลำต้น ต้องเติบโต ชีวิตต้องติดกับพระคริสตเจ้า จึงจะเติบโตและได้ผลแน่นอนครับ ไม่เกิดผลไม่ได้เด็ดขาด เพราะพระองค์คือชีวิตของเรา พ่อคิดว่า ถึงเวลาที่เราจะต้องเป็นกิ่งแท้ ไม่ใช่ “กาฝาก” หมายความว่าอะไร... ศีลล้างบาปทำให้เราได้เป็นคริสตชน มีชีวิตพระเจ้าในชีวิตเราจริงๆแล้ว เราต้องได้รับน้ำเลี้ยงแห่งความรัก ความเมตตา มีความเหมือนกับพระเจ้าจริงๆครับ เราต้องเป็นผู้รับศีลล้างบาปและเจริญชีวิตเป็นคริสตชนด้วย เพราะที่น่ากังวลคือได้รับศีลล้างบาปแต่ไม่ได้เจริญชีวิตเป็นคริสตชน ได้รับน้ำทรงชีวิตเลี้ยงดูแต่โตมาผิดฝาผิดตัวไม่เป็นคนดีสมกับเป็นคริสต ชน...

• พ่อคิดว่า เราต้องเป็นคริสตชนแท้ครับ ไม่เป็นคริสตชนกาฝากโดยเด็ดขาดครับ... “เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นชาวสวน กิ่งก้านใดในเราที่ไม่เกิดผล พระองค์จะทรงตัดทิ้ง กิ่งก้านใดที่เกิดผล พระองค์จะทรงลิดเพื่อให้เกิดผลมากขึ้น”

o เราทุกคนต้องเป็นคริสตชนแท้จริงนะครับ... ไม่ยอมเป็นคริสตชนแต่ชื่อหรือเพียงศีลล้างบาปโดยเด็ดขาดครับ ต้องเกิดผลดีจริงๆ ต้องยอมลิดเพื่อให้เกิดผล ตัดอะไรที่ไม่จำเป็นหรือเกินจำเป็นทิ้งไป เพื่อเราจะเกิดผลมากๆนะครับ

o เราทุกคนต้องงดงาม ได้รับน้ำหล่อเลี้ยง เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าจริงๆครับ ให้เราได้หล่อเลี้ยงตัวเราด้วยความรักแลความดีของพระเจ้า

• พี่น้องที่รัก “ดำรงอยู่ในพระองค์” เสมอนะครับ... ฝากชีวิตของเรา วางตนเองไว้กับพระเจ้า และมอบตนให้พระเจ้าดูแล และเป็นของแท้ที่ติดกับพระองค์ตลอดไป... อย่าได้เป็นกาฝากที่ติดกับพระคริสต์หรือติดกับพระศาสนจักรเลยนะครับ...

• พ่อคิดจริงๆ ครับ ไตร่ตรองจริงๆ 

o พ่อเองเป็นพระสงฆ์ที่ต้องไม่เป็นกาฝากหรือกิ่งปลอมที่มาแอบติดกินชีวิตพระ ศาสนจักร แต่พ่อต้องเกิดดี ต้องเป็นของแท้ และต้องทำให้พลังของพระเจ้าบังเกิดผลในตัวพ่อจริงๆ ไม่เกิดผลไม่ได้เลยครับ พ่อในฐานพระสงฆ์ หรือนักบวช คนของพระเจ้า ต้องเป็นกิ่งที่ทรงพลัง มีพลังของพระเจ้า แผ่ความดีและความรักเมตตาของพระเจ้าออกไปให้เต็มที่ ต้องไม่เกาะเป็นพุ่มกาฝากที่เกาะกินกับพระเจ้าแต่เกิดผลเป็นอื่น และยังเบียดเบียนเบียดบังเพื่อพี่น้องของแท้อีกต่างหาก ไม่เอา ต้องไม่เป็นเช่นนั้น

o พี่น้องคริสตชนทุกคนก็เช่นเดียวกันครับ.. คริสตชนแท้ ต้องมีชีวิตพระเจ้า ต้องเกิดผลดี ไม่เป็นกาฝาก แต่ต้องสง่างามเป็นสาขากิ้งก้านของลำต้นคือพระคริสตเจ้า ยื่นกิ่งก้านออกไปออกใบให้ร่มเงาสังคม ให้ผลดีแห่งสังคม นั่นคือเรา “คริสตชน” ครับ

• พระวาจาวันนี้ งดงาม น่าฟัง พ่อขอสรุปด้วยข้อเสนอสมัชชาใหญ่ฯ.. ว่า ชีวิตและพันธกิจของพระคริสตเจ้า คือชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร

o พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย เชื่อมั่นและตระหนักว่า คริสตชนทุกคนโดยอาศัยศีลล้างบาป มีส่วนร่วมในชีวิตพระตรีเอกภาพ กลับเป็นบุตรของพระบิดาเจ้า เป็นส่วนของพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า (เทียบ 1คร. 12) เป็นพระวิหารของพระจิตเจ้าผู้ทรงบันดาลให้เข้ามีส่วนร่วมในชีวิตของพระคริสต เจ้า เป็นกิ่งองุ่นที่ติดกับลำต้น (เทียบ ยน. 15) 

o “คริสตชน” หมายถึง ฆราวาส นักบวช พระสงฆ์และพระสังฆราช ทั้งหมดรวมกันเป็นพระศาสนจักรอาศัยสายสัมพันธ์ขององค์พระจิตเจ้า โดยการนำของพระสังฆราชท้องถิ่น (เทียบ 1คร. 12:27 และ กท. 3:26-28) ดังนั้นโดยเหตุผลแห่งศีลล้างบาปนี้เอง ชีวิตของพระคริสตเจ้าคือชีวิตของพระศาสนจักร และพันธกิจของพระคริสตเจ้าคือพันธกิจของพระศาสนจักร พระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักรไม่สามารถแยกจากกันได้เลย ชีวิตและพันธกิจของพระคริสตเจ้าจึงเป็นพุน้ำแห่งชีวิตที่ต้องเอ่อล้นเพื่อ หล่อเลี้ยง และทำให้พระศาสนจักรเติบโตเป็นข่าวดีสำหรับโลกตลอดไป

• พี่น้องที่รัก ขอให้เราได้เป็นกิ่งที่มีคุณภาพ ติดกับลำต้นเสมอไปนะครับ และเป็นกิ่งก้านแห่งความรักและความดีของพระเจ้า เพื่อให้สังคมได้เชยชมและได้รับผลดีจากชีวิตเราครับ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย