Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2015
สัปดาห์ที่สองเทศกาลปัสกา
ยน 3:1-8…
1ชายคนหนึ่งจากกลุ่มชาวฟาริสีชื่อนิโคเดมัส เป็นหัวหน้าคนหนึ่งของชาวยิว 2เขามาเฝ้าพระเยซูเจ้าตอนกลางคืน ทูลว่า “รับบี พวกเรารู้ว่า ท่านเป็นอาจารย์ที่มาจากพระเจ้า เพราะไม่มีใครทำเครื่องหมายอัศจรรย์อย่างที่ท่านทำได้ นอกจากพระเจ้าจะสถิตกับเขา” 3พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้า ถ้าเขาไม่ได้เกิดใหม่” 4นิโคเดมัสทูลถามว่า “คนชราแล้วจะเกิดใหม่ได้อย่างไรกัน เขาจะเข้าไปในครรภ์มารดาอีกครั้งหนึ่ง แล้วเกิดใหม่ได้หรือ” 5พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเขาไม่เกิดจากน้ำและพระจิตเจ้า 6สิ่งใดที่เกิดจากเนื้อหนังย่อมเป็นเนื้อหนังสิ่งใดที่เกิดจากพระจิตเจ้า ย่อมเป็นจิต 7อย่าประหลาดใจถ้าเราบอกท่านว่า ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเกิดใหม่จากเบื้องบน 8ลมย่อมพัดไปในที่ที่ลมต้องการ ท่านได้ยินเสียงลมพัดแต่ไม่รู้ว่า ลมพัดมาจากไหน และจะพัดไปไหน ทุกคนที่เกิดจากพระจิตเจ้าก็เป็นเช่นนี้”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พระวาจาวันนี้เราอ่านพระวรสารนักบุญยอห์นบทที่ 3 เรื่องการสนทนากับนิโคเดมัส นิโคเดมัสอาจารย์ของชาวยิวได้มาพบพระเยซูเจ้า มีประเด็นที่น่าทึ่ง และน่าคิดจริงๆ

o นิโคเดมัสมาหาพระเยซูเจ้าในเวลากลางคืน... สำหรับพระวรสารยอห์น กลางคืนมีความหมายมากเป็นพิเศษ พ่อเคยกล่าวถึงตอนที่ยูดาสรับขนมปังชิ้นนั้น เขาก้าวออกไป พระคัมภีร์เขียนว่า “ขณะนั้นเป็นเวลากลางคืน” กลางคืน คือ ความมืดที่ตรงข้ามกับความสว่าง... สำหรับพระวรสารนักบุญยอห์น พระเยซูเจ้าเป็นความสว่างแท้ “Light of the World” คือ ทรงเป็นแสงสว่างส่องโลก...
o ยอห์นนำเสนอ นิโคเดมัส อาจารย์ของชาวยิว เขาเป็นอาจารย์แต่เขามาหาพระองค์ในเวลากลางคืน... คือ เขาเดินเข้ามาหาแสงสว่างแท้ การพบกันครั้งนี้มีความหมายลึกซึ้งมาสำหรับยอห์นในพระวรสาร คือ
1. นี่คือการเดินของอาจารย์ของชาวยิวเดินเข้ามาหาพระอาจารย์ที่มาจากพระเจ้า รับบี มาพบสุดยอดของรับบี เดินมาในความมืดของชีวิตและเข้ามาสนทนากับความสว่าง เขาเข้ามาพบองค์ความสว่างจริงๆ
2. นิโคเดมัสรับรู้ความจริงเกี่ยวกับพระเยซู... เขารู้ว่าพระองค์ทรงเหนือกว่าเขาอย่างมาก เขายอมรับพระองค์จริงๆ “รับบี พวกเรารู้ว่า ท่านเป็นอาจารย์ที่มาจากพระเจ้า เพราะไม่มีใครทำเครื่องหมายอัศจรรย์อย่างที่ท่านทำได้ นอกจากพระเจ้าจะสถิตกับเขา”
3. เขาเรียกพระองค์ว่า “รับบี” และใช้คำว่า “พวกเรา”... สำหรับยอห์น คำว่า “พวกเรา” หมายถึงพระศาสนจักรหรือกลุ่มคริสตชนของยอห์น... ดังนั้น.. นิโคเดมัสคือตัวแทนของพระศาสนจักรที่เดินเข้ามาพระพระคริสตเจ้า และยอมรับพระองค์เป็นพระอาจารย์ของตน

o พี่คิดว่า ข้อคิดที่สำคัญมากๆ ปัสกาแล้วครับ เราต้องเดินออกจากความมืดไปสู่ความสว่างแท้ของพระเยซูเจ้า อย่าปล่อยให้ชีวิตของเราอยู่ในเวลากลางคืนของชีวิตเลย.. พ่อคิดว่า ตรงๆ ก็คือให้เรา ออกจากความมืดมนของชีวิต มุมมืดๆของชีวิตที่บ้างครั้งเราคิดว่าเราเป็นดังรับบี เป็นอาจารย์ในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ กิจการ วิชาการ ครู หมอ นักวิชาการ ดีกรีที่เรามีอาจถูกเรียกว่าอาจารย์หรืออะไรก็ตาม... และมากกว่านั้น ถ้าเราเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวช เป็นคริสตชน...

o พี่น้องที่รัก พ่อคิดว่า ถ้าบางมิติของเราอยู่ในความมืด และถ้าในความมืดนั้นๆที่เรากลับมั่นใจคิดว่าเป็นความสว่างแล้วแต่อันที่จริงยังมืดมน... พ่อคิดว่าถึงเวลาของการกลับใจกระมังครับ ถึงเวลาที่เราจะก้าวเดินออกจากความมืดเพื่อมุ่งไปหาแสงสว่างแท้แห่งความรักและความจริง
• “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้า ถ้าเขาไม่ได้เกิดใหม่”

o พระเยซูเจ้าทรงประกาศความจริง... ถ้าไม่เกิดใหม่จะไม่ได้เห็นพระอาณาจักรของพระเจ้า... ตรงนี้ทำให้นิโคเดมัสเข้าใจผิดอย่างแรง...และเป็นเจตนาของยอห์นจริงๆ ยอห์นชอบเขียนแบบทำให้บุคคลในเรื่องเข้าใจผิด (Misunderstood) ทั้งนี้เพื่อให้พระเยซูเจ้าได้อธิบายความเข้าใจผิดนั้นให้ถูกต้อง

o นิโคเดมัสเข้าใจผิดเรื่องการ “เกิดใหม่” เขาจึงกล่าวกับพระเยซูเจ้าว่า ““คนชราแล้วจะเกิดใหม่ได้อย่างไรกัน เขาจะเข้าไปในครรภ์มารดาอีกครั้งหนึ่ง แล้วเกิดใหม่ได้หรือ”” เขาคิดว่าจำเป็นต้องกลับเขาไปในครรภ์มารดาและคลอดออกมาใหม่ จะเป็นไปได้อย่างไร... นิโคเดมัสคิดถึงการเกิดตามธรรมชาติของมนุษย์ แต่พระเยซูเจ้ากล่าวถึงการเกิดใหม่ไม่ใช่ตามธรรมชาติ แต่เป็นการเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิตเจ้า... ซึ่งนี่คือโอกาสให้พระเยซูเจ้าอธิบายให้แก่นิโคเดมัส ถึงเรื่องการเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิตเจ้าจริงๆ “พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเขาไม่เกิดจากน้ำและพระจิตเจ้า”

o เราสามารถเห็นความจริงว่า “โดยทางศีลล้างบาป” เราได้การเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิตเจ้า เราได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้า เป็น “ชีวิตเหนือธรรมชาติ” เป็นการเกิดใหม่ด้วยพลังของพระจิตเจ้า

• ข้อคิดสำหรับพ่อวันนี้ คือ
o พ่อคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเกิดใหม่จริงๆด้วยน้ำและพระจิตเจ้า เราต้องเป็นคริสตชนที่ทรงพลังจริงๆกว่าที่เคย
o ลุกขึ้นจากความตาย... ความตายที่ธรรมชาติมนุษย์หยิบยื่นให้พวกเรา โดยเฉพาะความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัวและมั่นใจว่า ตนเองคืออาจารย์หรือบางคนเห็นแก่ตัวระดับที่เรียกว่าปรมาจารย์ในเรื่องความเห็นแก่ตัว เป็นยอดนักเอาแต่ได้เอาแต่รวยจนไม่ได้คำถึงความต้องการของคนอื่นๆเลย โลกของเราไม่มีปัญหาในตนเองเลยที่เป็นปัญหาศีลธรรมจริยธรรม ธรรมชาตินั้นลงตัวที่สุด แต่มนุษย์คือจุดหมุนของความเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้มากจนเกินไป...
o พ่อคิดว่า ปัสกาแล้ว เราต้องเกิดใหม่ครับ... ไม่ใช่การเข้าใจผิดที่จะกลับเข้าไปในครรภ์มารดาแล้วเกิดใหม่ แต่ด้วยน้ำและพระจิตเจ้า และเกิดใหม่ด้วยการเจริญชีวิตที่ดีให้ได้ ไม่ปล่อยตนเองให้จมในบาปและความตาย
o พ่ออยากเชิญชวนพวกเราให้ก้าวออกจากความมืดมาฟังพระเยซูเจ้า องค์ความสว่างแท้ของเรา ถึงเวลาและรุ่งอรุณแห่งชีวิตแล้วกระมังครับ... โลกเราทุกวันนี้ใช้ไฟฟ้าเยอะมาก แสงสว่างเยอะมากๆ แต่สังเกตไหมว่า ชีวิตมนุษย์กลับมืดมนและเดินในความมืดในทุกมุมของสังคม... ยิ่งวันยิ่งมืดและสิ้นหวัง...
o โลกและสังคมปัจจุบันมีแสงสว่างเทียมๆ แห่งความหวังจอมปลอมมากมายที่หยิบยืนให้ แม้กระทั่งความคิดทางปรัชญา หรือแม้แต่ศาสนาที่น่าจะหยิบยื่นคุณค่า และแม้แต่บุคคลศาสนาที่ควรโปร่งใสสว่างไสวไร้ความมืดของความสงสัยหรือเคลือบแฝง... แต่เราเห็นปัญหาในศาสนาต่างๆ ก็ล้วนมีความหลงกระแสวัตถุนิยมมากไป และหยิบยืนให้อย่างเต็มที่เหมือนกับว่ากระแสโลกียะเป็นสัจธรรม ไม่ได้แล้วครับ เราต้องออกจากความมืดไปหาแสงสว่าง ไปหาพระคริสตเจ้าเหมือนนิโคเดมัส... มาฟังพระองค์สอนความจริงและความดีแท้ในพระวาจาของพระองค์ครับ
• พี่น้องที่รัก... พ่อชอบภาพที่นิโคเดมัสมาหาพระองค์ในเวลากลางคืน... พ่ออยากให้กลางคืนอันมืดมิดของโลกของเรา โลกที่มืดเกินไปเพราะความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ หรือ ความหลงตนเองของมนุษย์ หลงตนเองจนวนเวียนกับตนเอง และไม่ได้มองเห็นเพื่อนพี่น้อง ทำให้สังคมมืดมนเกินไปแล้ว... ออกจากความมืดไปหาพระวาจาทรงชีวิตกันนะครับ... ไปฟังพระองค์มากๆ คือ อ่านพระคัมภีร์ให้มากกว่าที่เคย... พยายามกันนะครับ...

• จำเป็นครับ ที่เราต้องเกิดใหม่ และเจริญชีวิตแบบ "ชาวสวรรค" คือ ไม่ติดกับกระแสโลกีย์ที่ไม่ยังยืน กระแสโลกไม่ได้เลวในตัวเอง แต่การยึดติดนั้นไม่ดี เราต้องเจริญชีวิตแบบลูกพระเจ้า คนดี ไม่มืดทึบ ทำให้โลกได้ข่าวดีและมีความหวังด้วย “ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเกิดใหม่จากเบื้องบน” ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านจริงๆครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย