Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2015
หลังวันพุธรับเถ้า
ลก 5:27-32…
27หลังจากนั้น พระองค์เสด็จออกไป ทอดพระเนตรเห็นคนเก็บภาษีคนหนึ่งชื่อเลวีนั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสสั่งเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” 28เลวีก็ลุกขึ้น ละทิ้งทุกสิ่ง แล้วตามพระองค์ไป
29เลวีจัดเลี้ยงใหญ่ในบ้านของตนเป็นเกียรติแด่พระองค์ คนเก็บภาษีและคนอื่น ๆ จำนวนมากมาร่วมโต๊ะด้วย 30บรรดาชาวฟาริสีและธรรมาจารย์ของเขาเหล่านั้นกล่าวด้วยความไม่พอใจกับบรรดา ศิษย์ของพระองค์ว่า “ทำไมท่านทั้งหลายจึงกินอาหารและดื่มกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่า” 31พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ แต่คนป่วยต้องการ 32เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจ”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “เลวี” คนเก็บภาษีได้รับกระแสเรียกให้ติดตามพระเยซู และวันนั้นที่พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านมา พระองค์ทรงเห็นเขาที่ด่านภาษี.. พระองค์ทรงเรียก “ตามเรามาเถิด” เลวีตอบสนองทันที เขาทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์ และวันนั้น บ้านของเลวีได้เปิดต้อนรับพระเยซูผู้ทรงนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่เขาตลอดทั้ง ชีวิต เขาทิ้งงานเก็บภาษีที่ประชาชนชาวยิวถือว่าเป็นงานบาป เพราะเก็บภาษีเพื่อรับใช้รัฐบาลโรม เก็บจากพี่น้องยิวไปมอบให้รัฐบาลโรม งานแบบนี้เป็นงานบาปสำหรับความคิดของชาวยิวสมัยพระเยซู และยิ่งไปกว่านั้น งานเก็บภาษี คนเก็บภาษีถูกมองว่าเป็นคนโกงโดยธรรมชาติ เพราะอยู่กับเงินทอง และการฉ้อโกง ใต้โต๊ะ หรือยักยอก หรือลดหย่อนก็เป็นเรื่องของพวกพ้องพรรคทั้งสิ้น พวกเขาถึงถูกถือว่าเป็นคนบาปโดยธรรมชาติ


• “คนเก็บภาษี” อาชีพที่ถ้าใครไปทำ ก็ถือว่าเป็นคนไม่ดี เป็นคนบาปโดยทันที ถูกมองว่าเป็นคนเอาเปรียบ เป็นคนรับใช้คนต่างชาติและมาเบียดเบียนเพื่อพี่น้องกันเอง อาชีพที่ถูกรังเกียจในสังคมชาวยิว


• พระเยซูเจ้า ทรงเข้าไปในบ้านของเลวี และเราเห็นภาพ “เลวีจัดเลี้ยงใหญ่ในบ้านของตนเป็นเกียรติแด่พระองค์ คนเก็บภาษีและคนอื่น ๆ จำนวนมากมาร่วมโต๊ะด้วย” สายตาของคนทั้งเมืองคงมองพระเยซู พระองค์โดดเด่นในงานอัศจรรย์ ทรงเป็นความหวังได้ว่าทรงเป็นผู้มาจากพระเจ้า เป็นประกาศก เป็นผู้แทนของพระเจ้า... แต่ทำไมทรงไปร่วมโต๊ะกับคนบาป “บรรดาชาวฟาริสีและธรรมาจารย์ของเขาเหล่านั้นกล่าวด้วยความไม่พอใจกับบรรดา ศิษย์ของพระองค์ว่า “ทำไมท่านทั้งหลายจึงกินอาหารและดื่มกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่า”


• ฟาริสีอาจจะมองจากมุมที่ว่าพระเยซูทำไมไปร่วมโต๊ะ ไปเสวนา ไปนั่งในกลุ่มของคนบาปทั้งหลาย แต่ถ้าเราจะมองจากอีกมุมหนึ่ง... จากมุมของเลวี พ่อจะลองใช้จินตนาการของพ่อเองสะกดรอยเรื่องราวของพระวรสารวันนี้ พ่อจะลองเขาไปนั่งในใจของเลวี ในหัวใจของเลวีคงมีคำถามมากมายกว่าชาวฟาริสีและธรรมาจารย์

o พระเจ้าข้า เป็นไปได้อย่างไรที่จะทรงเรียกข้าพเจ้า เป็นไปได้อย่าไรที่พระองค์พระอาจารย์เจ้าทรง “เรียก” ร้องเรียก “ตามเรามาเถิด” แล้วจะไม่ให้ทิ้งทุกอย่างและวิ่งออกติดตามพระองค์ได้อย่างไร...

o พระเจ้าข้า เป็นไปได้อย่างไรที่พระองค์เสด็จเข้ามาที่บ้านของคนบาปอย่างข้าพเจ้า... ไม่น่าเชื่อจริงๆ มีเกียรติเหลือเกิน ทรงดีเหลือเกิน 

o พระเจ้าข้า เป็นไปได้อย่างไรที่พระองค์จะร่วมโต๊ะอาหารกับคนบาปอย่างข้าพเจ้า ชาวยิวและพี่น้องยิวพากันเกลียดชังข้าพเจ้า แต่พระองค์ พระอาจารย์ผู้ประเสริฐกลับทรงเรียกและเสด็จมาร่วมโต๊ะอาหารกับข้าพเจ้า

o พระเจ้าข้า ข้าพเจ้ายอมแล้ว ยอมแพ้ให้กับความเมตตากรุณาของพระองค์ ยอมจริงๆ จะไม่ทำอาชีพบาปในสายตาของพี่น้องอีกต่อไป จะเลิก จะตามพระองค์ ข้าพเจ้าจะจัดเลี้ยงให้พี่น้องคนเก็บภาษีได้มาชมพระพักตร์พระองค์ ได้มีความสุขที่ได้พบพระองค์ และเพื่อว่าพวกเขาจะทำหน้าที่อย่ายุติธรรม เลิกการฉ้อโกงถ้าได้ทำไป

o พระเจ้าข้า บัดนี้ข้าพเจ้ารู้แน่แล้วว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อคนบาปจริงๆ ทรงเสด็จมาเพื่อทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าจากความบาป และประทานศักดิ์ศรีให้กับข้าพเจ้าจริงๆ เป็นไปได้อย่างไร นี่เป็นอัศจรรย์จริงๆ สำหรับชีวิต


• พี่น้องที่รัก พ่อลองเปลี่ยนตนเองเข้าไปในฉากของเลวี พ่อลองคิดแบบเลวี ลองคิดแบบคนบาป (อันที่จริงพ่อก็เป็นคนบาปจริงๆและมากๆเมื่อได้พิจารณามโนธรรม) พ่อได้พบความยินดีแท้จริงที่เข้ามาสู่จิตใจของเลวี พี่น้องอยากมีความสุขแบบเลวีไหม อยากติดตามพระเยซูและได้มีความสุขในฐานะคริสตชนจริงๆไหม... จงเปิดใจต้อนรับพระเยซูเจ้าสิครับ เปิดประตูหัวใจต้อนรับพระองค์ในเพื่อนพี่น้องสิครับ โดยเฉพาะประตูใจที่ปิดต่อกันและกันมานานแสนนาน... พ่อบอกตรงๆ เราคริสตชนจะไม่เปิดใจคงไม่ได้เลย เพราะศาสนาเราบูชาความรัก บูชาพระเจ้าองค์ความรัก ดังนั้น ความเกลียดชังย่อมไม่นำพาสันติสุขในชีวิตคริสตชนเลย

• พ่อมีข้อเสนอสำหรับนำพระวาจาวันนี้สู่ชีวิตครับ...

o เปิดใจต้อนรับกันเถิดนะครับ อย่าโกรธเกลียดกันเลย บ่อยครั้งก็เป็นความโกรธเกลียดทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัว พี่น้องคลานตามกันมาจากสายเลือดและความรักเดียวกัน กลับกลายเป็นศึกสายเลือดไปได้อย่างไร... ไม่เอา ไม่เอาครับ เทศกาลมหาพรตปีนี้แสนวิเศษ จะปล่อยไปทำไมเล่า คืนดีกัน ให้อภัยกัน ไม่ต้องถามหาความผิด ใครผิด ใครริเริ่ม ใครโกง ใครเอาเปรียบ... คงสวยงามที่สุด เป็นมหาพรตแสนประเสริฐ ถ้าลูกๆจะกลับมาคืนดีกัน ให้อภัยแบบไม่มีเงื่อนไข พ่อรู้ว่าไม่ง่ายครับ รู้ว่าไม่ง่าย เพราะศึกสายเลือดในครอบครัวคริสตชนก็มีมิใช่น้อย... แต่ถ้าไม่ใช่เราคริสตชนที่จะกลับใจ ที่จะรัก ที่จะให้อภัย แล้วจะเป็นใครเล่าครับ....

o ลองดูไหมครับ ลองนั่งบนเก้าอีของเลวี ลองไปยืนในรองเท้าของเลวี คือ สำนึกว่าเราคือเลวีที่พระเยซูทรงเรียก และเราจะตามพระองค์ไหม หรือเราจะดื้อรั้นตะแบงต่อไปว่าไม่ ไม่ไป ไม่รัก ไม่เลิกเกลียด อยากเกลียดอย่างนี้ อยากแค้นต่อไป อยากให้ลูกหลานเกลียดแค้นเคืองกันต่อไปไม่สิ้นสุด พ่อไม่เชื่อว่าหัวใจของเราคริสตชนจะเป็นเช่นนั้นได้ แต่ถ้าเป็นเช่นนั้น ไม่กลับใจ เราก็ไม่ใช่คริสตชนครับ..แน่นอน ถ้าไม่มีการกลับใจ เราไมใช่คริสตชนแต่อย่างใด


• พี่น้องที่รัก ลูกๆที่รัก มหาพรตปีนี้ พ่ออยากพาพี่น้องออกนอกกรอบของตัวเอง ไปสู่กรอบที่กว้างแห่งความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องครับ เราอด เราออม เราลด เราละ เราเลิก เพื่อที่จะสามารถ “รักพระเจ้าและรักเพื่อนพี่น้องของเรามากขึ้น...” 

o ให้เราให้อภัยกันจริงๆ เลิกโกรธเกลียดกัน เลิกข่มเหงผู้อื่น (เพื่อนพี่น้องของเรา เลิกหยิกเล็บให้เจ็บเนื้อกันเถอะนะครับ) 

o เลิกเป็นคนเจ้าอารมณ์ชี้หน้าด่าตวาด พ่อคิดว่า คำด่าหลายคำไม่ควรออกจากริมฝีปากของเราคริสตชนทั้งมหาพรตนี้และตลอดไป เพราะคำหยาบคายลดคุณค่าของความเป็นบุตรของพระเจ้า ลดทอนความน่ารักของความเป็นคริสตชนไปมากทีเดียว พ่อจินตนาการไม่ออก ถ้าเห็นคริสตชน เห็นนักบวชพระสงฆ์ ชี้หน้าด่าตะวาด ด้วยคำหยาบคาย... คำหยาบไม่เหมาะกับเราเลยครับ... 

o แทนที่จะอดเนื้ออดอาหารจำศีล... เรามาสร้างสรรค์คำพูดดีๆ คำอวยพร คำพูดน่ารัก น่าประทับใจและปรารถนาดีกันจะดีไหม อดไปมากๆเดี๋ยวเฉาตายนะครับ เอาแต่อด แต่เรามาเติมเพิ่มความงดงามของคำพูด ขอความคิด ขอนิสัยและการกระทำดีๆ จะดีกว่าไหมครับ...


• พี่น้องที่รัก ข้อใหญ่สำคัญสุด พ่อขอให้เราเปิดบ้าน เปิดใจ ต้อนรับพระเยซู ผู้จะทรงนำความสุขแท้จริงกลับมาสู่หัวใจของเรานะครับ กลับใจ และเป็นคริสตชนจริงๆกันเถิดครับ พ่อขอเตือนสำหรับครอบครัวพี่น้องที่ทะเลาะกันมายาวนาน... เวลาน้อยลงทุกทีนะครับ ชีวิตที่ก้าวหน้า คือเวลาชีวิตที่ลดลงในโลก ความเป็นพี่น้องสายเลือดคลานตามกันมา เคยสนุกอุ้มจูงกันเดิน เป็น “ครอบครัว” อย่าให้ความเกลียดชัง ความโกรธ หรือแม้แต่การเอาเปรียบกันทางเงินทองหรือการค้า มาทำลายความสายเลือด ทำลายสายสัมพันธ์และรอยสัมผัสแห่งความรักที่มีต่อกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะ ครับ


• พ่อย้ำว่า... เชื่อพ่อเถิดว่า เมื่อคนเราโกรธกัน เกลียดกัน และถ้าได้ปิดใจให้อภัย ยกโทษ..เชื่อพ่อ...เราจะรักกันมากกว่าที่เคย บาปหลายบาปก็เป็นบาปที่มีบุญ Felix Culpa ความผิดที่มีบุญ ทำให้เราคนเรารักกันมากกว่าที่เคยอีกนะครับ... ลองให้อภัย ลองเลิกคิดเกลียดชัง เลิกตามล่าหาความผิด แต่ให้อภัยกันสิเราจะมีความสุขกันกว่าที่เคยแน่นอน “พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ แต่คนป่วยต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจ””


• พ่อนั่งเขียนบทเทศน์นี้ในวันตรุษจีนพอดีๆ นั่งเงียบๆในห้อง เป็นหวัดงอมแงมเพราะเพิ่งกลับมาจากอิสราเอล... ดังนั้น พ่อขออั่งเปาก้อนโตๆเถอะ ไม่ขอซองแดงๆนะครับ แต่ขอให้ไม่ใจดำต่อกันอีกต่อไปเลย กลับใจ ให้อภัยกันเถิดครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย