Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2015
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
มก 6:14-29…
14กษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า เพราะพระนามของพระเยซูเจ้าเลื่องลือไป บางคนพูดว่า “ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายแล้ว ดังนั้นเขาจึงมีอำนาจทำอัศจรรย์ได้” 15บางคนพูดว่า “เขาคือเอลียาห์” บางคนก็พูดว่า “เขาเป็นประกาศกคนหนึ่งเหมือนกับประกาศกคนอื่น” 16แต่เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเช่นนี้ ก็ตรัสว่า “ยอห์นคนที่เราให้ตัดศีรษะ ได้กลับคืนชีพมาอีก” 
17กษัตริย์เฮโรดองค์นี้ทรงสั่งให้จับกุมยอห์น และล่ามโซ่ขังคุกไว้ เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียส ภรรยาของฟีลิปพระอนุชา ซึ่งกษัตริย์เฮโรดทรงรับมาเป็นมเหสี

18ยอห์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่า “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับภรรยาของน้องชายมาเป็นมเหสี” 19นางเฮโรเดียสจึงโกรธแค้นและปรารถนาจะฆ่ายอห์นเสีย แต่ฆ่าไม่ได้ 20เพราะกษัตริย์เฮโรดยังทรงเกรงยอห์นอยู่ ทรงทราบว่ายอห์นเป็นคนชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์ จึงทรงป้องกันไว้ เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงฟังคำพูดของยอห์น ทรงรู้สึกสับสน แต่ก็ทรงยินดีที่จะฟัง
21นางเฮโรเดียสได้โอกาสเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงจัดให้มีงานเลี้ยงขุนนางกับนาย ทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญในแคว้นกาลิลีในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ 22บุตรหญิงของนางเฮโรเดียสออกมาเต้นรำเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์เฮโรด และเป็นที่พอใจของผู้รับเชิญ กษัตริย์จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่า “ท่านอยากได้อะไรก็ขอมาเถิด เราจะให้” 23และยังทรงสาบานอีกว่า “ท่านขออะไรเราก็จะให้ แม้จะเป็นครึ่งหนึ่งของอาณาจักรของเราก็ตาม” 24หญิงสาวจึงออกไปถามมารดาว่า “ลูกจะขออะไรดี” มารดาตอบว่า “จงขอศีรษะของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง” 25หญิงสาวจึงรีบกลับมาทูลกษัตริย์ทันทีว่า “หม่อมฉันขอศีรษะของยอห์นผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้เดี๋ยวนี้” 26กษัตริย์ทรงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง แต่เพราะได้ทรงสาบานไว้ และเพราะทรงเห็นแก่ผู้รับเชิญ ไม่ทรงปรารถนาจะขัดใจหญิงสาว 27จึงทรงสั่งเพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นมาทันที 28เพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นในคุก ใส่ถาดนำมาให้หญิงสาว หญิงสาวจึงนำไปให้มารดา 29เมื่อบรรดาศิษย์ของยอห์นรู้เรื่อง จึงมารับศพของยอห์น นำไปฝังไว้ในคูหา

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• นักบุญมาระโกให้ความสำคัญกับเรื่องยอห์นบัปติสมากกว่าพระวรสารเล่มอื่นๆ มีความพยายามนำเสนอผ่านทางความสับสนของเฮโรดว่า ยอห์นเป็นใครกันแน่ๆ เรื่องราวของยอห์นบัปติสทำให้เฮโรดวุ่นวายใจ ยอห์นเป็นใครกันแน่ๆ

o บางคนพูดว่า “ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายแล้ว 

o บางคนพูดว่า “เขาคือเอลียาห์” 

o บางคนก็พูดว่า “เขาเป็นประกาศกคนหนึ่งเหมือนกับประกาศกคนอื่น”

o แต่เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเช่นนี้ ก็ตรัสว่า “ยอห์นคนที่เราให้ตัดศีรษะ ได้กลับคืนชีพมาอีก


• ประชาชนกำลังสับสนกันเรื่องพระเยซูเจ้าผู้ทรงเทศนาสั่งสอนอย่างทรงอำนาจ กับยอห์นบัปติสที่เฮโรดได้สั่งให้ประหารชีวิตไปแล้ว... นักบุญมาระโกเป็นพระวรสารเล่มเดียวในสี่เล่มที่เล่าเรื่องการตัดศีรษะของ ยอห์นบัปติสในรายละเอียด ใช้พื้นที่ถึง 13 ข้อในพระวรสารเพื่ออธิบายเรื่องการตัดสินของเฮโรดและเพราะความอิจฉาริษยา โกรธแค้นของนางเฮโรเดียส เพราะยอห์นกล้าตำหนิเฮโรดเรื่องนางเฮโรเดียส ที่เฮโรดนำนางเฮโรเดียสภรรยาของน้องชายมาเป็นมเหสีของตนเอง นางเฮโรเดียสจึงโกรธแค้นยอห์นบัปติสและอยากฆ่าท่านแต่ทำไม่ได้ เพราะอันที่จริงพระคัมภีร์เล่าว่า เฮโรดเองก็เกรงท่านยอห์นและสับสนเมื่อได้ฟังยอห์นด้วย “เพราะกษัตริย์เฮโรดยังทรงเกรงยอห์นอยู่ ทรงทราบว่ายอห์นเป็นคนชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์ จึงทรงป้องกันไว้”

• แต่ที่สุดจนแล้วจนรอด ก็พ่ายโอกาสให้กับเฮโรเดียสและลูกสาว ที่เฮโรดเองก็กลัวเสียหน้า ไม่กล้าปฏิเสธคำขอของลูกสาวของเฮโรเดียส และความเกรงใจบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ที่ตนเองได้ออกปากปฏิญาณไปกับลูกสาวของ เฮโรเดียส... เอาละครับเรื่องนี้เราทราบดีว่าในที่สุดยอห์นถูกตัดศีรษะ

• แต่ประเด็นสำคัญคือ ทำไมมาระโกได้นำเสนอเรื่องนี้ยาวกว่าพระวรสารเล่มอื่นๆ ทำมาระโกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้...

o จากการสังเกตการศึกษามาระโกอย่างต่อเนื่อง บรรดานักวิชาการและพ่อเองพบว่ามาระโกมีเจตนาโดยตลอดพระวรสารในเรื่องการ สร้างศิษย์ของพระเยซูเจ้า และศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่พระองค์เรียกมานั้นได้รับการเชิญชวนและท้าทายให้ ต้องประกาศข่าวดีเพื่อความจริง โดยเน้นความซื่อสัตย์ไม่ฉ้อโกง แต่ซื่อสัตย์จนถึงที่สุด

o ยอห์นบัปติสจึงกลายเป็น “ต้นแบบ” สำหรับบรรดาศิษย์และผู้อ่านพระวรสาร ผู้ติดตามพระเยซูเจ้าทุกคนต้องเป็นผู้ที่กล้าหาญในความจริง ต้องปฏิบัติตามความจริง และไม่กลัวการเบียดเบียนใดๆโดยเด็ดขาด แม้มีความอยุติธรรม ความเห็นแก่ตัว ความร้ายกาจของความอิจฉาริษยาโกรธแค้น ฯลฯ ศิษย์ของพระเยซูเจ้า และพระเยซูเจ้าเอง ต้องยืนหยัดและยอมตายเช่นยอห์น... 

o อันที่จริง มาระโกนำเสนอความตายของยอห์น คือจุดเริ่มต้นการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า เรียกว่า ทันทีที่ทรงทราบว่ายอห์นถูกตัดศีรษะ พระเยซูเจ้าเสด็จไปประกาศข่าวดีโดยทันที... ต้องกลับไปอ่านบทที่ 1 ของมาระโกเลยครับ จะเห็นประเด็นนี้... “หลังจากที่ยอห์นถูกจองจำ พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี ทรงประกาศเทศนาข่าวดีของพระเจ้า ตรัสว่า “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด” (มก 1:14-15)

o มาระโกเน้นว่า ยอห์นถูกจับจองจำ พระเยซูเจ้าเริ่มประกาศข่าวดีทันที... สิ่งที่พ่ออยากให้เราเรียนรู้ คือ การเป็นประกาศกสำหรับโลกทุกยุคทุกสมัย แม้แต่สมัยของเราด้วย เรากลัวไม่ได้ ไม่กล้าประกาศข่าวดีไม่ได้ กลัวให้กับอำนาจทางการเมืองสังคมหรืออำนาจผิดๆไม่ได้เด็ดขาด.... พ่อยอมรับว่าไม่ง่าย แต่โลกของเรายังต้องการประกาศกอยู่เสมอครับ...


• พ่ออยากเน้นบางประเด็นครับ

o ความโกรธแค้นและอิจฉาของนางเฮโรเดียส แม้เป็นฝ่ายผิด แม้กระทำชั่วร้าย แต่ก็ต้องการปิดปากความจริง ต้องการกลบเกลื่อนความจริง พ่อยอมรับว่าสังคมปัจจุบันของเรากำลังอยู่ในสภาพเช่นนี้ไม่น้อยเหมือนกัน ครับ... ความรุ่งเรืองของคนบางคนบางตระกูลหรือบางครอบครัว บางพรรค บางพวก บางกรมกอง ก็มาจากความชั่วร้ายที่แอบแฝงกันอยู่ พฤติกรรมที่เลวร้ายไร้ศีลธรรมจรรยาช่างน่าเกลียดเสียจริงๆ ทุกวันนี้ย้ายข้าราชการตำรวจกันระนาวเพราะเรื่อง “การค้ามนุษย์” เยอะมาก การปล่อยละเลยเพราะได้รับประโยชน์ “ส่วย” ที่ผิดกฎหมายทำลายชาติและศีลธรรม พ่อเห็นความจริงเหล่านี้เยอะจนกล้าอนุมานจริงๆว่ามันน่าจะเยอะมากๆทั่วไปหมด

o ความฉ้อโกงของคนปัจจุบันก็อาการแย่ คนใหญ่โตในหน้าแข่งเอาอำนาจมาเพื่อฉ้อ... จบกันประเทศไทย.. ข้าวสารหายเป็นหมื่นๆตัน มันสำปะหลังหายเป็นหมื่นตัน การค้าแบบหลอกลวงก็ไม่เคยจบสิ้น ความรวยที่มาจากการโกง ฉ้อ ไม่เคยจบสิ้น แล้วก็รวยอย่างน่าไม่อายอีกด้วย และสามารถด้วยที่จะทำร้ายคู่ต่อสู้ ไม่ยาก ถ้าใครกล้าแฉไม่แน่นจริงก็อุ้มฆ่าเสียก็จบ ระบบแบบนี้มันช่างร้าวลึกอย่างยิ่งในแผ่นดินไทยและแผ่นดินโลกที่ยังขาดศีล ธรรมจรรยาและมีศาสนาเป็นเพียงเครื่องบังหน้า หรือแม้แต่อาจมีศาสนาจริงๆ แต่ก็เป็นแบบเฮโรด คือเกรงยอห์น อยากฟังยอห์น แต่ก็ต้องฟังความอยากและความโลภหรือความเพ้อเจ้อของตนเองมากกว่าเพราะสัญญา ที่ออกปากไปเพราะอะไร ถ้าไม่ใช่เพราะความโลภอยากได้ลูกสาวของเฮโรเดียสที่มาเต้นรำต่อพระพักตร์... การสัญญาว่าแม้ครึ่งหนึ่งของอาณาจักรก็จะให้ส่อนัยว่าเป็นการให้สัญญาจะรับ เป็นภรรยาอีกนั้นเอง ก็วนเวียนกับเรื่องเหล่านี้ อำนาจ ความโลภ โทสะ โมหะ และราคะ ไม่จบสิ้น ที่สุดก็คือต้องทำลายความจริง และเชิดชูความเท็จ

o พี่น้องที่รัก... พระเยซูเจ้ากล้าออกประกาศข่าวดีทันที พระองค์ไม่กลัว พระองค์ทรงรักในความจริง ในการประกาศ และไม่กลัวต่อความเท็จเทียมของเฮโรด.. พ่อคิดว่าประเด็นนี้คือสิ่งที่มาระโกเชิดชูมาตลอด ให้บรรดาศิษย์ขอพระเยซูเจ้ารักในความจริง และกล้าเป็นสานุศิษย์ธรรมทูตคือออกไปประกาศข่าวดีและประกาศความจริงครับ


• พี่น้องที่รัก 13 ข้อจากมาระโกที่อุทิศพื้นที่ให้เรื่องการตัดศีรษะของยอห์นบัปติส คือ การให้น้ำหนักกับการอยู่ข้างความจริง และไม่ยอมให้กับความเท็จ.. พ่อคิดว่า เราคนไทย สังคมเราต้องชัดเจน สังคมคริสตชน สังคมชุมชนวัด ชุมชนศิษย์พระคริสต์ไม่ใช่เพียงการร่วมชุมนุมในวัดวันอาทิตย์เพื่อตนเองแต่ เพื่อช่วยกันสร้างสังคมใหม่ สังคมแห่งความรักเมตตาและความจริงครับ พ่อมีข้อเสนอบ้างบางประการ เพื่อเราเปลี่ยนแปลงโลกได้เราต้องเริ่มจากพวกเราครับ

o ชุมชนวัดของเรา จะได้ไหมถ้าเราจะเป็นชุมชนที่เมตตาและกรุณาที่สุด ไม่ปล่อยให้คนยากไร้ต้องสิ้นหนทางแต่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปัน.. ใช่ครับ คนมาวัดมีตั้งแต่ขับรถหรูเป็นสิบๆล้านมีบ้านขนาดหลายร้อยตารางวา จนถึงกระทั่งคนที่มารถเมล์และอยู่ชุมชนแออัดขัดดอกไปแต่ละวันอย่างน่าห่วง.. วัดน่าจะเป็นโอกาส เป็นศูนย์รวมของความรักและการปลดปล่อยจากความยากจนด้วยการช่วยเหลือกันจะได้ ไหม อย่าตำหนิคนจนเพราะพวกเขาลำบากอยู่แล้ว และพยายามทั้งชีวิตบางทีก็ไม่มีวันที่จะอยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีเพราะความจน และสังคมที่ไม่เปิดโอกาส... พ่ออยากเห็นวัดคาทอลิก เป็นสถานที่เมตตา ที่รวมของการบริจาคแบ่งปัน และซื่อสัตย์ในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อคนยากไร้เป็นพิเศษ

o ปีนี้ปีปีติแห่งพระคุณการุณย์.. ถ้าจิตตารมณ์ของพระคัมภีร์คือการออกจากสภาพของบาปหนัก และออกจากความยากจน การปลดหนี้ ช่วยเหลือเกื้อกูล.. พี่น้องคาทอลิกที่เป็นเจ้าของกิจการครับ ฉลองปีปีติแห่งพระคุณการุณย์ด้วยการหาทางช่วยเหลือปลดหนี้ให้กับพนักงานที่ ยากไร้จริงๆ ถ้ายากไร้เพราะโลภเพราะเล่นเพราะเสพเราก็คงต้องอบรมสั่งสอนและแก้ไข แต่ถ้ายากไร้เพราะความลำบากจริงๆ เป็นหนี้ท่วมตัว สำหรับเขาคือท่วมตัวแต่สำหรับเราคือเศษเสี้ยว... ลองฉลองปีปีติแห่งพระคุณการุณย์ด้วยการช่วยคนที่ลำบากเป็นหนี้ติดดอกแสนโหด ร้าย.. 

o ในบริษัท ในที่ทำงานของเรา ในโรงงานของพวกเรา มีเยอะครับ... ลองหาวิธีดูนะครับ (สมัยพ่อยู่บ้านผู้หว่าน พนักงานกู้ค้ำกันจนเดินเอียงกันจะทั้งบ้าน...เพราะความรู้น้อยและคิดน้อย อยากได้มาก สอนครบ อบรม และตั้งเครดิตยูเนียน สอนให้ออม แก้ได้เยอะเลยครับ) อาจมีหลายคนที่ลำบากจริงๆ ไม่ใช่เพราะติดพนันแต่เพราะความรู้น้อยหรือจำเป็นแบบเจียนตาย ช่วยนะครับ... พ่อรู้ว่าคาทอลิกเรามีไม่น้อยที่มีฐานะดีจริงๆด้วย... “สิ่งที่ท่านกับพี่น้องผู้ต่ำต้อยคนหนึ่งของเราครั้งใด ท่านทำกับเราเอง” พ่อรู้ครับว่า ไม่จำเป็น พ่อรู้รับ ว่าไม่ต้องก็ได้ ไม่ได้ผิดความยุติธรรมถ้าเราจะไม่ช่วยเหลือ... แต่ เราคริสตชนถือบัญญัติแห่งความรักครับ ความรักไม่ละเมิดความยุติธรรม และความรักสามารถก้าวเลยไปถึงการรักจนมอบเกินความยุติธรรมมากทีเดียว...

o นี่พ่อก็รอดูว่าอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะทำอะไรบ้างเพื่อช่วยแบ่งเบาปลดหนี้ช่วยเหลือคนยากจน... พ่อรอจริงๆ ไม่อยากให้ปีปีติแห่งพระคุณการุณย์เป็นเพียงการแสวงบุญเพื่อได้บุญ เท่านั้น... จะเป็นบุญที่สุดถ้าเราจะจาริกไปให้ถึงไม่ใช่วัดสำหรับแสวงบุญ แต่ไปให้ถึงพระวิหารของพระเจ้าที่มีชีวิตคือคริสตชนพี่น้องของเราและผู้ ยากไร้ชายขอบสังคม

o พ่อตระหนักเสมอว่า ถ้าพ่อมีเศษเงินในรถ ลิ้นชักบางครั้งเป็นร้อยๆบาท ทิ้งไว้นานแล้วไม่เคยใช้ก็เพียงเผื่อไว้...แต่ถ้าพ่อขับรถผ่านไปแล้วพี่น้อง บางคนกำลังอดตาย หิว ไม่มีเงินจะซื้ออาหาร พ่อรู้สึกว่าเงินที่อยู่ในรถพ่อนั้นทำให้พ่อขาดความรักจริงๆ เราต้องแบ่งปันครับ... คริสตชนของเราเคยผ่านไปกับพ่ออีกท่าน พบลุงแก่ท่าทางหิวและขอทานที่หน้าเซเว่นแห่งหนึ่ง.. คริสตชนน่ารักกับพ่อองค์นั้นตัดสินใจซื้ออาหารข้าวห่อ ผลไม้ และนั่งลงมอบให้ลุงคนนั้น.. เขากินอย่างหิวโหยและขอบคุณ เขามีความสุขมาก เขาหิวจริงครับ... คริสตชนกับพ่อคนนั้นทำแบบนี้น่ารักมากครับ...

o มีอีกหลายอย่าที่เราจะทำได้ ที่เราจะทวนกระแสเพื่อประกาศข่าวดีครับ ร่วมใจกันนะครับ มาระโกต้องการเน้นให้คริสตชนรู้ว่าการเจริญชีวิตในความจริง และไม่กลัวความเท็จจะทำให้พระอาณาจักรของพระเจ้าได้รับการสถาปนาขึ้นจริงๆ คือพระอาณาจักรแห่งความรักและเมตตาและความยุติธรรมครับ... เราต้องช่วยกันสถาปนาพระอาณาจักรพระเจ้าครับ... พระองค์ประกาศ “พระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้ว”

o ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้กล้าเจริญชีวิตในความรักและรักในความจริงครับ....

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย