Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2015
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา (นักบุญทิโมธีและทิตัส)
2ทธ 1:1-8...
1จากเปาโล อัครสาวกของพระคริสตเยซูโดยพระประสงค์ของพระเจ้าตามพระสัญญาที่จะประทาน ชีวิตให้เราในพระคริสตเยซู 2ถึงทิโมธีลูกรัก ขอพระหรรษทาน พระเมตตาและสันติจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระ คริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา สถิตอยู่กับท่านเถิด
3ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ข้าพเจ้าปรนนิบัติรับใช้ด้วยมโนธรรมบริสุทธิ์เช่นเดียว กับบรรพบุรุษ ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านอยู่เสมอในการอธิษฐานทั้งวันทั้งคืน

4ข้าพเจ้ายังระลึกถึงน้ำตาของท่าน และปรารถนาที่จะพบท่านเพื่อให้ข้าพเจ้ามีความยินดีเต็มเปี่ยม 5ข้าพเจ้ายังระลึกถึงความเชื่อที่จริงใจของท่านเป็นความเชื่อแต่เดิมของโล อิสยายของท่าน เป็นความเชื่อของยูนิสมารดาของท่าน และข้าพเจ้ามั่นใจว่าเป็นความเชื่อของท่านด้วย
6 ข้าพเจ้าจึงเตือนความจำของท่านเพื่อให้พระพรพิเศษ ของพระเจ้าเป็นไฟที่รุ่งโรจน์ขึ้นอีก ท่านได้รับพระพรนี้โดยการปกมือของข้าพเจ้า 7พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่บันดาลความขลาดกลัว แต่ประทานจิตที่บันดาลความเข้มแข็ง ความรักและการควบคุมตนเองแก่เรา 8ดังนั้น ท่านอย่าอายที่จะเป็นพยานถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา หรืออายที่ข้าพเจ้าต้องถูกจองจำเพราะพระองค์ แต่จงเข้ามามีส่วนร่วมทนทุกข์ทรมานกับข้าพเจ้าเพื่อข่าวดีโดยพระอานุภาพของ พระเจ้า

ทต 1:1-5…
1จากเปาโล ผู้รับใช้ของพระเจ้า ผู้เป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ผู้รับมอบหมายให้นำความเชื่อมาสู่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร เพื่อให้รู้ความจริงซึ่งเป็นพื้นฐานของความเคารพรักพระเจ้า 2เพื่อให้เขามีความหวังว่าจะได้รับชีวิตนิรันดร พระเจ้าไม่ทรงมุสา พระองค์ทรงสัญญาจะประทานชีวิตนิรันดรนี้นานมาแล้ว 3เมื่อถึงเวลาที่กำหนด พระเจ้า พระผู้ไถ่ของเราทรงเผยพระวาจาโดยมีพระบัญชาให้ข้าพเจ้าประกาศพระวาจานี้
4ถึงทิตัสผู้เป็นบุตรแท้จริงของข้าพเจ้าในความเชื่อที่เรามีร่วมกัน ขอพระหรรษทานและสันติจากพระเจ้า พระบิดา และจากพระคริสตเยซู พระผู้ไถ่ของเรา สถิตอยู่กับท่านเถิด
5ข้าพเจ้าทิ้งท่านไว้ที่เกาะครีต เพื่อท่านจะได้จัดการเรื่องที่ยังค้างอยู่ให้เรียบร้อย และเพื่อแต่งตั้งกลุ่มผู้อาวุโสทุกเมืองตามวิธีการที่ข้าพเจ้าบอกไว้

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• วันนี้พ่อจัดให้อ่านบทอ่านสองบท เป็นบทจดหมายของนักบุญเปาโล ท่านเขียนจดหมายดุจบิดาสอนบุตรที่เกิดจากศีลล้างบาปที่เปาโลสอนและอันที่ จริง คือนักบุญทิโมธีและทิตัส ทั้งสองเป็นผู้นำพระศาสนจักร เปาโลรักคริสตชนและฝากกลุ่มคริสตชนไว้ให้ทิโมธและทิตัสดูแล วันนี้ฉลองสองนักบุญนี้ พ่อเลยให้อ่านบทจดหมายของท่านนักบุญเปาโลที่เขียนสอนศิษย์หรือลูกๆของ ท่าน... สิ่งที่พ่อเห็นและสัมผัสได้จากใจของนักบุญเปาโลคือ

o “ความรัก” เปาโล ทิโมธิ และทิตัส ศิษย์กับอาจารย์ บิดาและบุตร สามพลังแห่งความรัก นักบุญเปาโลสอนศิษย์ของท่านอย่างไร เป็นคำสอนที่เราคริสตชนน่าจะอ่านดีๆ นะครับ

• จดหมายถึงทิโมธีฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สอง และจดหมายถึงทิตัส เป็นจดหมายสามเล่มฉบับในพระคัมภีร์ที่น่าอ่าน เราจะเห็นความงดงามมากมาย

o ความรักของเปาโลต่อพระคริสตเจ้าทำให้ท่านสอนลูก หรือลูกศิษย์ของท่านด้วยความรักและความอ่อนโยนมากๆ อาจารย์และบิดาแบบเปาโลสอนศิษย์ของท่านด้วยความอ่อนโยนเป็นที่สุด 

o พ่อเชื่อว่า ถ้าเราเข้าใจการกลับใจของเปาโลอย่างดีที่เราฉลองมาเมื่อวานนี้ (25 มกราคม ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล ซึ่งปีนี้งดไปเพราะตรงกับวันอาทิตย์) ถ้าเราเห็นและเข้าใจการกลับใจของเปาโล... ดังนั้น วันนี้เราจะเข้าใจว่า ทำไมท่านเป็นคนที่มีไฟในหัวใจเสมอ ไฟในหัวใจของเปาโลโหมกระหน่ำเพื่อความดีของพระคริสตเจ้าได้ประจักษ์ ขณะเดียวกันชีวิตของท่านแท้จริงช่างอ่อนโยนเหลือเกินในการที่จะ “รัก” อย่างลึกซึ้งซึ่งบรรดาลูกๆที่เกิดจากท่าน นั่นคือเกิดจากศีลล้างบาป และกลายเป็นดังแก้วตาดวงใจของท่านเสมอ

o พ่อเคยสงสัย บรรดานักพระคัมภีร์เคยสงสัยว่า เปาโลแต่งงานหรือไม่ ท่านมีภรรยาหรือไม่ และอันที่จริงก็เป็นการยากที่ชาวยิวสมัยนั้นจะไม่แต่งงาน แต่อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่า ท่านนักบุญเปาโลเป็นบุคคลที่เปี่ยมด้วย “ไฟ” ไฟแห่งความรักและความเอาจริงเอาจังมากที่สุดในความรักของท่านที่มีต่อ พระเจ้าและศาสนา ท่านโดดเด่นจริงๆ ท่านกล่าวต่อหน้ากษัตริย์อากริปปาว่า “ชาวยิวทุกคนรู้วิถีทางดำเนินชีวิตของข้าพเจ้า ตั้งแต่วัยเด็กข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่กับเพื่อนร่วมชาติที่กรุงเยรูซาเล็ม เขารู้จักข้าพเจ้ามานานแล้ว และถ้าเขาต้องการเป็นพยานให้ข้าพเจ้า เขาก็เป็นพยานยืนยันได้ว่า ข้าพเจ้าเป็นชาวฟาริสีซึ่งดำเนินชีวิตในกลุ่มที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่าง เคร่งครัดที่สุด” (กจ 26:4-5) 

o เปาโลเป็นคนที่จริงจังมากๆกับชีวิตศาสนา และที่สำคัญ ท่านจะเคยแต่งงานหรือไม่เราไม่ทราบ อนุมานได้ว่าอาจจะไม่เคยแต่งงานก็ตาม... แต่ท่านนักบุญเปาโลสามารถพรรณนาความรักได้หวานกว่าใครๆ เรียกว่าอ่านทุกครั้งก็ต้องล่องลอยไปในความรักเลยทีเดียว..... “แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์และของทูตสวรรค์ได้ ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็เป็นแต่เพียงฉาบหรือฉิ่งที่ส่งเสียงอึกทึก แม้ข้าพเจ้าจะประกาศพระวาจา เข้าใจธรรมล้ำลึกทุกข้อ และมีความรู้ทุกอย่าง หรือมีความเชื่อพอที่จะเคลื่อนภูเขาได้ ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีความสำคัญแต่อย่างใด แม้ข้าพเจ้าจะแจกจ่ายทรัพย์สินทั้งปวงให้แก่คนยากจน หรือยอมมอบตนเองให้นำไปเผาไฟเสีย ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็มิได้รับประโยชน์ใด ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง ความรักไม่มีสิ้นสุด” (1คร 13:1-8)

• พี่น้องครับ วันนี้สรุปแบบสั้นๆว่า ความรักนั้นนักบุญเปาโลเห็นชัดเจนมาก และท่านรัก ความรักของท่านต่อทิโมธิและทิตัส ทำให้ท่านมองเห็นว่าทั้งทิโมธีและทิตัส (และอันที่จริงฟิเลโมนด้วยในจดหมายถึงฟิเลโมน) อย่างน้อยเมื่ออ่านจดหมายถึงทิโมธีและทิตัส เราพบว่า

o นักบุญทั้งสองซึ่งเป็นศิษย์และเรียกว่าลูกของเปาโลนั้น ทั้งสองคือความรักของท่าน คือ แก้วตาดวงใจของท่าน และท่านเป็นแบบอย่างแก่เราในเรื่องความรักได้งดงามที่สุด 

o ท่านสอนศิษย์ของท่าน เรียกว่าลูกรักของท่าน ท่านสอนในจดหมายด้วยความรัก และความอ่อนโยนเหลือเกิน...

o วันนี้อ่านจดหมายของท่านถึงทิโมธี และจดหมายถึงทิตัสที่พอให้มาข้างต้นนะครับ น่าอ่านมากๆ และเราจะได้รัก และเรียนรู้ที่จะรักกันและกันดุจแก้วตาดวงใจของกันและกันเสมอ เพราะนี่คือสิ่งที่ต้องเป็นจริงมาจากความเชื่อในพระเยซูเจ้า พระเจ้าองค์ความรักของเราทุกคนคนครับ 

o พ่อคัดมาให้อ่านจากพระคัมภีร์วันนี้ทั้งสองตอน ทั้งจากทิโมธีฉบับที่ 2 และจากทิตัส น่าอ่านจริงๆ

o คำสอนที่เปาโลเตือนทิโมธี ขอให้ไฟในหัวใจคือไฟแห่งความรักของพระเจ้าไม่ดับมอดไป... และ

o สอนทิตัสซึ่งเป็นพระสังฆราช ให้เตือนสอนประชาชนด้วยความรัก เป็นคำสอนที่ละเอียด เหมาะกับวันฉลองระลึกถึงท่านทั้งสอง ทิโมธีและทิตัส ต่อจากวันฉลองการกลับใจของเปาโล

o พ่อขอเรียกเปาโล ทิโมธี และทิตัส ที่พระศาสนจักรจัดฉลองต่อกัน วันที่ 25 มกราคม ฉลองการกลับใจของเปาโล และวันที่ 26 ฉลองทิโมธีและทิตัส พ่อขอเรียกวันของแลองสองวันสามคนนี้ว่า “สามพลังแห่งความรัก” ครับ....

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย