ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่
ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์ บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7
คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร วิทยากร
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2017/2560
ณ เซนต์ไมเกิ้ล ฮอลล์ บ้านผู้หว่าน
จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ