ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ครั้งที่ 2
พระวรสารนักบุญมัทธิว
พระโอวาทเรื่องธรรมทูต (มธ.10)
อุปมาเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์ (มธ.13)
พระโอวาทเกี่ยวกับพระศาสนจักร (มธ.18)
คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร วิทยากร
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2017 / 2560
ณ เซนต์ไมเกิ้ล ฮอลล์ บ้านผู้หว่าน
จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ