Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2016
สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
น.คามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ์

อสย 26: 7-9, 12, 16-19 / มธ 11: 28-30
บทอ่านจากพระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมัทธิว
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย  และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด
เราจะให้ท่านได้พักผ่อน จงรับเอาแอกของเราแบกไว้


และมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยน และถ่อมตน จิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อน
เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่ม และภาระที่เราให้ท่านแบกก็เบา”
 (พระวาจาของพระเจ้า)


———————


 ยาดีมักจะขม ยาปนมักจะหวาน
คนดีต้องผ่านขม จะเป็นความจริงในชีวิตที่เราต้อง
ผ่านความทุกข์ ที่จะเป็น “คนที่สมบูรณ์”
และคนที่สมบูรณ์ไม่ใช่จะไม่มีความทุกข์มาเยือน แต่เป็นคน “ยืนอยู่ได้” ด้วยความเชื่อแม้จะมีความทุกข์
คำเปรียบเปรยในเรื่องนี้ ประกาศกอิสยาห์ตอบว่า
“ในยามทุกข์ เขาทั้งหลายแสวงหาพระองค์ เมื่อทรงตีสอนเขา เขาก็ตั้งใจอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์
หญิงมีครรภ์จวนจะคลอดบุตร บิดตัว และร้องด้วยความเจ็บปวดฉันใด ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเฉพาะพระพักตร์พระองค์”

 ความทุกข์ไม่ได้ทำให้คนตาย
แต่ทำให้เติบโตขึ้น และพระเมตตาของพระเจ้าที่ทำให้เราผ่านทุกข์ โตขึ้น พิจารณาได้กว้างขวางขึ้น
มองความเป็นจริงได้มากขึ้น นี่เป็นผลของ
“การผ่านความทุกข์ยาก เหมือนดังกางเขนของพระเยซูคริสตเจ้า”

 

(Credit จาก Facebook คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย