Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2016
สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
น.เฮนรี่  อสย 10: 5-7,

13-16 / มธ 11: 25-27

บทอ่านจากพระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมัทธิว

  เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา  เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชา และรอบรู้  แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย ถูกแล้ว พระบิดาเจ้าข้า พระองค์พอพระทัยเช่นนั้น พระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า ไม่มีใครรู้จักพระบุตร นอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้จักพระบิดา นอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรเปิดเผยให้ทราบ”
 (พระวาจาของพระเจ้า)

————

 ความเข้มแข็ง ถูกริดรอน ด้วยการหักล้างทำลาย
ความทะนงตัว ถูกริดรอน ด้วยล้มละลายตายจาก
การถือดี ถือตัว ถูกริดรอน ด้วยการสูญเสียความเชื่อมั่น และลดความสำคัญ
เหมือน “ไม้เรียว” ในความหมายของประกาศก “ไม้เรียวที่เราใช้เมื่อเราโกรธ ไม้พลองที่เราใช้เมื่อเราโกรธจัด เราจะส่งเขาไปสู้ชนชาติที่ไม่เคารพนับถือเรา”
ไม้เรียว ไม่ใช่ ดาบ
ไม้เรียว ไว้ตี มิใช่ ฆ่ากันให้ตาย

  ดังนั้น การตีสอนให้สำนึกกลับใจ ผ่านทางความชอกช้ำ การเสียไปอย่าง กลับได้อีกอย่าง คือ “จิตใจที่เติบโตขึ้น” และนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เราได้รับจากพระเมตตาของพระเจ้า
แม้ว่า เราอยากได้รับปกป้องตามใจ การช่วยเหลือจูงมือ แต่การ “สอน” ต้องฝึกฝนมากกว่า “ตามใจ ปล่อยตามสบาย”
และ “ไม้เรียว” ของพระเจ้า กลับส่งผลให้เราเติบโตทางจิตวิญญาณมากกว่า การตามใจปล่อยไปตามสบายที่เราอยากได้

เมื่อถึงวันหนึ่งในชีวิตที่เราได้การ “ตีสอน บอกความจริง” เราจะพบดังพระวาจาที่บอกว่า “ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชา และรอบรู้  แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย”

 

(Credit จาก Facebook คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย