ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ครั้งที่ 1/2018
พระวรสารนักบุญมาระโก
คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร วิทยากร
วันที่ 10-11 มีนาคม 2018 /2561
ณ เซนต์ไมเกิ้ล ฮอลล์ บ้านผู้หว่าน
จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ