ประชาสัมพันธ์ พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์

 

thai-catholic-bible-complete-version01.jpg thai-catholic-bible-complete-version02.jpg thai-catholic-bible-complete-version03.jpg

thai-catholic-bible-complete-version04.jpg