Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2016
ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารีถวายองค์ในพระวิหาร
วว 14:1-3,4ข-5 / ลก 21:1-4
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา                      
  เวลานั้น พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นคนมั่งมีกำลังใส่เงินถวายลงในตู้ทาน ทรงเห็นหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งใส่เหรียญทองแดงสองเหรียญลงในตู้ทานด้วย จึงตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงหม้ายยากจนคนนี้ทำทานมากกว่าทุกคน เพราะทุกคนนำเงินที่เหลือใช้มาทำทาน แต่หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้ว ยังนำเงินทั้งหมดสำหรับเลี้ยงชีพมาทำทาน”

 (พระวาจาของพระเจ้า)

————

 ประชากรสวรรค์ ไม่ต้องกรอกใบสมัคร ไม่ต้องมีบัตรประชาชน เป็น “มนุษย์ที่บรรลุความสมบูรณ์ ที่หล่อหลอมจากชีวิตจริง”
 เราสามารถเป็น ประชากรสวรรค์ได้ ด้วยการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ “เลิกนึกถึงตนเอง แบกไม้กางเขนทุกวัน ติดตามพระองค์”
 ดังภาพพจน์ในวิวรณ์ที่เล่าไว้ว่า

 “ข้าพเจ้าเห็นภาพนิมิต ลูกแกะทรงยืนอยู่บนภูเขาศิโยน ประชาชนจำนวนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนอยู่กับพระองค์”
 ลูกแกะที่หมายถึงพระเยซูเจ้า ในพื้นที่การถวายบูชา คือ การดำเนินชีวิตแบบมนุษย์ พลีตน พลีบูชา โดยรักมนุษย์มากกว่าตนเอง เมตตาต่อพี่น้องมากกว่าหันหาเอาใจตัวเอง
 และประชาชนมากมายแทนที่ด้วยจำนวนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พัน ที่หมายถึง นับไถ่ถ้วน
 พระเมตตาของพระเจ้า นับไม่ถ้วน ไม่เลิกรา ไม่เลือกรัก ที่เป็นภาพของการเปิดกว้าง ต้อนรับ ให้แนวทาง ที่เป็น “หนทางไปสู่สวรรค์” ที่เรียกว่า “หนทางความรอดพ้น” ที่มาจากการไถ่กู้ของลูกแกะพระเจ้า ผู้พลีพระชนม์เพื่อยกบาปของโลก

 “ทานของหญิงหม้าย” เป็นเส้นทางของความเมตตาที่กว้างขวาง มากกว่า เก็บกักตักตวง ที่ไม่ใช่ “หนทางของชาวสวรรค์” ที่ไม่ตรงกับพระเมตตาอันกว้างขวางของพระเจ้า พระเจ้าแห่งสวรรค์