ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันพุธที่ 21 กันยายน 2016

ฉลอง น.มัทธิว อัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร
อฟ 4: 1–7, 11–13 / มธ 9: 9–13

บทอ่านจากพระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมัทธิว

 เวลานั้น ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปจากที่นั่น ทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิว กำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสสั่งเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป

 ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารที่บ้านของมัทธิว คนเก็บภาษี และคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์ และบรรดาศิษย์ เมื่อเห็นดังนี้ ชาวฟาริสีจึงถามศิษย์ของพระองค์ว่า “ทำไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษี และคนบาปเล่า” พระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้น จึงตรัสตอบว่า “คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการ จงไปเรียนรู้ความหมายของพระวาจา ที่ว่า ‘เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา" เพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรียกคนบาป”

 (พระวาจาของพระเจ้า)

---------------

   มัทธิว หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า เลวี เป็นชาวยิว อาศัยอยู่ที่เมืองคาเปอร์นาอุม มีอาชีพเป็นพนักงานเก็บภาษีคนเดินทางมาจากประเทศซีเรียให้จักรพรรดิ์โรมัน ซึ่งเป็นอาชีพที่ชาวยิวรังเกียจ เพราะรับใช้คนต่างชาติ กินเลือดกินเนื้อคนชาติเดียวกัน และพนักงานเก็บภาษีมักจะฉวยโอกาสขูดรีดและยักยอกเงินภาษีอยู่เสมอๆ ดังเช่นตัวอย่างของศักเคียส พระวรสารของนักบุญมาระโกระบุว่าเป็นบุตรของอัลเฟอัส (มก.3.14)คงจะเป็นคนละคนกับอัลเฟอัสบิดาของยากอบ(เล็ก)เพาะชาวยิวมีชื่อซ้ำกันอยู่มาก

      พระเยซูคริสต์เสด็จผ่านมาทางด่านเก็บภาษี ทอดพระเนตรเห็นมัธธิวก็ตรัสเรียกให้ตามพระองค์ไปเขาก็ทิ้งหน้าที่ตามพระองค์ไปทันที(มธ.9.9)แสดงว่ามัทธิวคงจะรู้จักพระเยซูคริสต์และเคยได้ยินกิตติศัพท์เรื่องคำสั่งสอนของพระองค์มาก่อนแล้ว จึงเกิดเลื่อมใส พอมีโอกาสก็สมัครเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ไปทันที อนึ่ง การที่มัทธิวมีอาชีพเป็นพนักงานเก็บภาษีย่อมแสดงว่าเป็นคนที่มีความรู้อ่านเขียนได้ดี

      มัทธิวจึงได้เขียนพระวรสารขึ้นสำหรับชาวยิวเป็นภาษาท้องถิ่นทางเหนือซึ่งเรียกว่าอาระเมค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหนังสือที่รวบรวมคำสอนของพระเยซูคริสต์สำหรับชาวยิวที่เพิ่งกับใจใหม่ หรือเรียกว่าหนังสือคำสอนนั้นเอง เดิมทีเชื่อกันว่ามัทธิวเป็นคนเขียนพระวรสารคนแรก  เพราะชาวยิวเป็นคนแรกที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ แต่จากการศึกษาอย่างละเอียดพบว่ามาระโกน่าจะเป็นคนเขียนพระวรสารคนแรกซึ่งมีลักษณะสั้น กะทัดรัด ต่อมามัทธิวจึงยึดโครงสร้างเดียวกันนั้น แล้วเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆให้มากขึ้น เนื่องจากมัทธิวเป็นอัครสาวกคนหนึ่งของพระเยซูคริสต์ มีประสบการณ์โดยตรงกับพระองค์ จึงมีรายละเอียดเพิ่มเติมได้มากขึ้นจุดประสงค์ของมัทธิวต้องจะเน้นว่าพระเยซูคริสต์นี่แหละคือเมสสิยาห์ที่บรรดาประกาศกในพันธสัญญาเก่าได้พยากรณ์ไว้ มัทธิวจึงอ้างคำพยากรณ์ของประกาศกในพันธสัญญาเก่าอยู่เนืองๆ และเพื่อพิสูจน์ว่าเมสสิยาห์นี้คือผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลอิสราแอลนั่นเอง

 ท่านจึงเริ่มต้นพระวรสารของท่านด้วยการลำดับญาติของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่อับราฮัมมาจนถึงยอแซฟไม่ขาดสาย(มธ.1.1-16)เพราะเหตุนี้เองมัทธิวจึงมีรูปคนเป็นสัญลักษณ์ เพราะท่านเป็นผู้ประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรมนุษย์ มีวงศาคณาญาติเป็นมนุษย์ที่มีตัวตนและมีชื่อเสียงเรียงนามจริงๆในประวัติศาสตร์
 (อ้างอิงจาก www.kamsondeedee.com/main/apostle/1030-saintmatthew)

 ความเป็นมนุษย์ บุตรพระเจ้า จึงปรากฎชัดในการอธิบายพระวาจาจากพระวรสารนักบุญมัทธิวที่เราฉลอง เราจึง "มองความเป็นมนุษย์ ในพระเจ้าที่ทรงรับเอากายเป็นมนุษย์" จากมุมมองนี้ เพื่อจะเข้าใจธรรมล้ำลึกเรื่องการบังเกิดเป็นมนุษย์ ของพระผู้ไถ่ เป็นพิเศษ