Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2016

ระลึกถึง น.อันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์

น.เปาโล จง ฮาซัง และเพื่อนมรณสักขี

สภษ 21: 1-6, 10-13 / ลก 8: 19-21

บทอ่านจากพระวรสารตามคำเล่าของนักบุญลูกา
 เวลานั้น พระมารดา และพี่น้องของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์ แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้ เพราะมีประชาชนจำนวนมาก มีผู้ทูลพระองค์ว่า “มารดา และพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่าน” พระองคตรัสตอบเขาว่า “มารดา และพี่น้องของเราคือผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้า และนำไปปฏิบัติ”

 (พระวาจาของพระเจ้า)

-------------

อยู่ข้าง อยู่ข้างนอก
มิได้อยู่หน้า นำหน้า ออกหน้า หรือ ทำแทน

 ไม่ใช่ เพราะไม่รัก แต่การออกหน้า ล้ำหน้า ทำให้เรา ทำเองไม่ได้ ไม่พบเจอกับประสบการณ์ส่วนตน ที่ทำให้เรา ไม่โต ไม่ยืนหยัด ไม่กล้าเผชิญและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

 คำในพระวาจานี้ จึงมีความหมายในลักษณะ การเป็นพี่น้อง ร่วมเผชิญเดินเคียงข้าง มากกว่า นำหน้าและทำแทน ในพระวรสารจึงเล่าว่า
 "มารดา และพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่าน"
 และในจดหมายถึงชาวโรมบอกว่า
 "พระเจ้าทรงอยู่ข้างเราใครจะสู้เราได้ พระองค์มิได้ทรงหวงแหนพระบุตรของพระองค์ แต่ทรงมอบพระบุตรเพื่อเราทุกคน"

 การที่พระเจ้า ไม่ทำแทน ไม่ออกหน้า เป็นเพราะว่า การดูแล รักษาและดูแลเราดุจดังพี่น้องและพ่อแม่ ไม่ใช่ "เลี้ยงต้อย" แต่ "เลี้ยงให้โต"
 เลี้ยงต้อย ไม่อยากให้โต คอยให้วนเวียน เห็นแก่สิ่งเล็กน้อยที่หยิบยื่น
 เลี้ยงให้โต ให้เติบใหญ่ ไปจากวนเวียนรอบตัว ตัดสินใจได้ด้่วยพื้นฐานที่ถูกหล่อหลอมจากรักในบ้าน คนในครอบครัว และรับผิดชอบทุกสิ่งได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องผิดโยนกลอง พลาดโยนบาป แบบที่คนไม่ยอมโต เพราะถูกเลี้ยงต้อยทำกัน


 ดังนั้น พระเจ้าเลี้ยงดูเราให้เติบใหญ่ ด้วยอาหารฝ่ายจิต ที่ให้เรามีจิตวิญญาณที่เข็มแข้ง พร้อมอยู่กับความเป็นจริงในโลก ด้วยรากฐานที่หล่อหลอมจากครอบครัวความเชื่อคริสตชนทีเติบโตด้วยประสบการณ์ชีวิตความเชื่อที่หยั่งลึกในองค์พระเจ้า

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย