Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2016

ระลึกถึง น.เบอร์นาร์ด เจ้าอธิการและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
อสค 43: 1-7ก

บทอ่านจากพระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมัทธิว  มธ 23: 1-12

 ครั้งนั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่ประชาชน และบรรดาศิษย์ว่า
“พวกธรรมาจารย์ และชาวฟาริสีนั่งบนธรรมาสน์ของโมเสส ถ้าเขาสั่งสอนเรื่องใด ท่านจงปฏิบัติตามเถิด แต่อย่าปฏิบัติตามพฤติกรรมของเขา เพราะเขาพูดแต่ไม่ปฏิบัติ เขามัดสัมภาระหนักวางบนบ่าคนอื่น แต่เขาเองไม่ปรารถนาแม้แต่จะขยับนิ้ว เขาทำกิจการทุกอย่างเพื่อให้คนเห็น เช่น เขาขยายกลักบรรจุพระวาจาให้ใหญ่ขึ้น ผ้าคลุมของเขามีพู่ยาวกว่าของคนอื่น เขาชอบที่นั่งมีเกียรติในงานเลี้ยง ชอบนั่งแถวหน้าในศาลาธรรม ชอบให้ผู้คนคำนับตามลานสาธารณะ ชอบให้ทุกคนเรียกว่า ‘รับบี’

 “ส่วนท่านทั้งหลายอย่าให้ผู้ใดเรียกว่า ‘รับบี’ เพราะอาจารย์ของท่านมีเพียงผู้เดียว และทุกคนเป็นพี่น้องกัน ในโลกนี้อย่าเรียกผู้ใดว่า ‘บิดา’ เพราะว่าพระบิดาของท่านมีเพียงพระองค์เดียวคือพระบิดาในสวรรค์ อย่าให้ผู้ใดเรียกท่านว่า ‘อาจารย์’ เพราะพระอาจารย์ของท่านมีเพียงพระองค์เดียวคือพระคริสตเจ้า ในกลุ่มของท่าน ผู้ใดเป็นใหญ่จะต้องเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น ผู้ใดที่ยกตนขึ้น จะถูกกดให้ต่ำลง ผู้ใดที่ถ่อมตนลง จะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”

 (พระวาจาของพระเจ้า)

———

 ชีวิตในพระเจ้า แม้ไม่ได้ถูกตรวจนับวัดด้วยความสำเร็จในหน้าที่การงาน การมั่งมีจากการลงทุนทางธุรกิจ แต่เป็น “ความเจริญงอกงามทางจิตใจ” ที่ไม่ได้วัดด้วยวิธีปกติสามัญ

 ดังนั้น “ความเจริญงอกงาม” ถูกเล่าในประกาศกเอเสเคียล ที่พูดถึงพระสิริของพระเจ้าที่เขาพบว่า “ข้าพเจ้าเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าแห่งอิสราเอลมาจากทิศตะวันออก มีเสียงดังมากับพระองค์เหมือนเสียงน้ำมาก และแผ่นดินก็ส่องแสงสะท้อนพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์”

 ความเจริญงอกงามแบบนี้ ไม่ได้มี ทรัพย์เป็นองค์ประกอบ เพราะฉะนั้น เราอาจคิดพลาด แสดงออกผิดทาง เมื่อเราต้องการ ชื่อติดหรา ที่แผ่นป้ายที่เราบริจาค หรือเป็นเพียงมารยาททางสังคม

 ความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ เป็นการยอมได้ ให้ได้ ถอยได้ เดินหน้าได้ ถ้าเป็นเรื่องที่กระทำแล้วก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ต่อผู้คน พี่น้อง เพราะการเสียสละ เพราะการยอมให้ เพราะการเข้าใจและอยู่ในพื้นที่ เพราะการสัมผัสมองเห็นความเป็นไปและความต้องการของผู้อื่นไม่ใช่แค่ตัวเอง ดังคำเปรียบจากพระวรสารที่ว่า
 “ ผู้ใดเป็นใหญ่จะต้องเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น ผู้ใดที่ยกตนขึ้น จะถูกกดให้ต่ำลง ผู้ใดที่ถ่อมตนลง จะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”

 

(Credit จาก Facebook คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์)