Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2016
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

ยรม 18: 1-6 / มธ 13: 47-53
บทอ่านจากพระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมัทธิว  

 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่ประชาชนว่า
“อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้อีกกับอวนที่หย่อนลงในทะเลติดปลาทุกชนิด เมื่ออวนเต็มแล้ว ชาวประมงจะลากขึ้นฝั่ง นั่งลงเลือกปลาดีใส่ตะกร้า ส่วนปลาเลวก็โยนทิ้งไป เมื่อถึงเวลาสิ้นโลกก็จะเป็นเช่นนี้ เมื่อถึงคราวสิ้นโลก ทูตสวรรค์จะมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม ทิ้งคนชั่วลงในขุมไฟ ที่นั่น จะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญ และขบฟันด้วยความขุ่นเคือง” “ท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้หรือไม่” บรรดาศิษย์ทูลตอบว่า “เข้าใจแล้ว”


 พระองค์จึงตรัสว่า “ดังนั้น ธรรมาจารย์ทุกคนที่มาเป็นศิษย์แห่งอาณาจักรสวรรค์ ก็เหมือนกับเจ้าบ้านที่นำทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน” เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสเรื่องอุปมาเหล่านี้จบแล้ว พระองค์เสด็จออกจากที่นั่น

 (พระวาจาของพระเจ้า)

———————

          การเล่าประสบการณ์การเป็น “ดินเหนียว” ในมือช่างปั้นหม้อ เป็นประสบการณ์ของบุคคลที่กำลังเรียนรู้จักพระเมตตาของพระเจ้าได้ดีมาก ในหนังสือประกาศกเยเรมีย์ได้เล่าเรื่องนี้ว่า  
 “ข้าพเจ้าจึงลงไปที่บ้านช่างปั้นหม้อ เห็นเขากำลังทำงานอยู่ที่แป้นหมุนแต่ภาชนะที่เขากำลังใช้ดินเหนียวปั้นอยู่นั้นเสียรูปใช้ไม่ได้ ดังที่อาจเกิดกับดินเหนียวในมือของช่างปั้นหม้อ เขาจึงใช้ดินเหนียวนั้นปั้นภาชนะอีกใบหนึ่งตามที่เขาคิดว่าเหมาะสม”

        การเปลี่ยนแปลง การขัดเกลาปรับปรุง การปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิต เป็น “คนอ่อนได้ ไม่แข็งขืน เหมือนดินเหนียวในมือช่างปั้น”เป็นกระบวนการมีชีวิตในหนทางแห่งความรอดตามแนวทางของพระเจ้าองค์ความเมตตาได้ชัดเจนกว่า ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น ไม่ต้องดึงดันไปทางเดียว ไม่ต้องอ้างอิงเหมือนมีคัมภีร์เดิมอันเดียว เหมือน เรายืดหยุ่นปรับได้ เหมือนต้องปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ เป็นกระบวนการมีชีวิตกับพระเจ้าวิธีหนึ่ง

       ดังนั้น การเล่าเรื่อง “การเลือกปลาดี ปลาเลว” ก็ต้องการให้ความคิดหลักการที่ว่า การยืดหยุ่น ปรับตัว เปลี่ยนแปลง รับเอาวิธีคิด เลือกเอาวิธีการดำรงชีวิต เรียนรู้จักพระเมตตาของพระเจ้า ก็เป็นประโยคสำคัญที่พระวรสารได้บอกว่า “ธรรมาจารย์ทุกคนที่มาเป็นศิษย์แห่งอาณาจักรสวรรค์ ก็เหมือนกับเจ้าบ้านที่นำทั้งของใหม่ และของเก่าออกจากคลังของตน”
 สำหรับพระเจ้า ไม่มีอะไรตายตัว แข็งเป็นก้อน แต่ปรับปรุง พัฒนาได้เสมอ เพื่อมนุษย์จะได้รับความรอดพ้นอาศัยพระเมตตาของพระองค์

 

(Credit จาก Facebook คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์)