Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2016
สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
ระลึก น.บอนาแวนตูรา พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อสย 38: 1-6, 21-22, 7-8 / มธ 12: 1-8

บทอ่านจากพระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมัทธิว
 ครั้งหนึ่ง พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีในวันสับบาโต บรรดาศิษย์รู้สึกหิว จึงเด็ดรวงข้าวมากิน เมื่อชาวฟาริสีสังเกตเห็นดังนั้น จึงทูลพระองค์ว่า “ดูซิ ศิษย์ของท่านกำลังทำสิ่งต้องห้ามในวันสับบาโต”


 พระองค์ตรัสตอบว่า “ท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำสิ่งใดเมื่อหิวโหย พระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเจ้า เสวยขนมปังที่ตั้งถวายพร้อมกับ          บรรดาผู้ติดตาม ขนมปังนั้นผู้ใดจะกินไม่ได้ นอกจาก
บรรดาสมณะเท่านั้น ท่านไม่ได้อ่านในธรรมบัญญัติหรือว่า ในวันสับบาโตนั้น บรรดาสมณะในพระวิหารย่อมละเมิดวันสับบาโตได้ โดยไม่มีความผิด เราบอกท่านทั้งหลายว่า ที่นี่มีสิ่งยิ่งใหญ่กว่าพระวิหาร เสียอีก ถ้าท่านเข้าใจความหมายของคำที่ว่า “เราพอใจความเมตตากรุณา
มิใช่พอใจเครื่องบูชา” ท่านคงจะไม่กล่าวโทษผู้ไม่มีความผิด เพราะบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสับบาโต”
 (พระวาจาของพระเจ้า)

————

 เราปรารถนาให้ “พระเจ้าตามใจเรา” และเราก็มีเหตุผลที่พระเจ้าจะไม่ตามใจเรา ด้วยคำตอบปลอบที่ว่า
 “เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า”
 พระเจ้าดูไม่เหตุผล เป็นผู้ที่ตามใจตนเอง ถ้าเรามองผิดไปจากเหตุและผลที่ใคร่ครวญ
 จากท่าทีของกษัตริย์เฮเซคียาห์ “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงระลึกเถิดว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์อย่างซื่อสัตย์ และจริงใจ ทำตามที่พระองค์ทรงเห็นว่าถูกต้อง”       

 ความคิดเห็นของตัวเรา อาจไม่ต้องตามใจ ความต้องการของตัวเอง อาจไม่ได้รับการตอบสนอง เพราะว่า “เข้าตัวเองมากเกินไป”
 พระเจ้าองค์ความเมตตา ต้องไม่ลำเอียงให้ตามใจ หรือ ปรนเปรอเพื่อหลงให้รัก แต่ “ยุติธรรม พิจารณาตามความจำเป็น” จึงจะเป็น “ความเมตตา” ไม่ใช่ “การตามเอาใจ”
 ความจำเป็นดัง “ท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำสิ่งใดเมื่อหิวโหย พระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเจ้า เสวยขนมปังที่ตั้งถวายพร้อมกับ
บรรดาผู้ติดตาม ขนมปังนั้นผู้ใดจะกินไม่ได้ นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้น”
 ความเมตตา ทำให้ “ความจำเป็น” ได้รับการตอบสนอง เพื่อให้ชีวิตเดินต่อไป เพื่อความขัดสนได้รับการบรรเทา เพื่อให้ความยากไร้ได้รับการปัดเป่า และนี่เป็น “แนวทางแห่งความเมตตา” ที่ไม่ใช่ “วิธีการเอาใจและตามใจ”

(Credit จาก Facebook คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย