Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2016
ระลึกถึง น.เบเนดิกต์ เจ้าอธิกา

อสย 1: 11-17 /  มธ 10: 34-11: 1

บทอ่านจากพระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมัทธิว
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่า
“อย่าคิดว่าเรามาเพื่อนำสันติภาพมาให้โลก
เรามิได้มาเพื่อนำสันติภาพ แต่มาเพื่อนำดาบมาให้


เรามาเพื่อแยกบุตรชาย จากบิดา แยกบุตรสาวจากมารดา แยกบุตรสะใภ้จากมารดาของสามี
ศัตรูของคนก็คือคนที่อยู่ร่วมบ้านกับเขานั่นเอง ผู้ที่รักบิดามารดามากกว่ารักเรา ก็ไม่คู่ควรกับเรา ผู้ที่รักบุตรชายหญิงมากกว่ารักเรา
ก็ไม่คู่ควรกับเรา ผู้ใดไม่รับเอาไม้กางเขนของตนแบกตามเรา ผู้นั้นก็ไม่คู่ควรกับเรา
ผู้ที่หวงชีวิตของตนไว้ ก็จะสูญเสียชีวิตนั้น แต่ผู้ที่ยอมเสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เรา จะพบชีวิตนั้นอีก ผู้ที่ต้อนรับท่านทั้งหลาย ก็ต้อนรับเรา ผู้ที่ต้อนเรารับ
ก็ต้อนรับพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาผู้ที่ต้อนรับประกาศก เพราะเขาเป็นประกาศก จะได้รับบำเหน็จรางวัลของประกาศก ผู้ที่ต้อนรับผู้ชอบธรรม เพราะเขา เป็นผู้ชอบธรรม จะได้รับบำเหน็จรางวัลของผู้ชอบธรรมผู้ใดที่ให้น้ำเย็นแม้เพียงหนึ่งแก้วแก่คนใดคนหนึ่ง                   
ในบรรดาคนธรรมดา ๆ เหล่านี้ เพราะเขาเป็นศิษย์ของเรา เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้นั้นจะได้รับบำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน”
เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสสั่งสอนศิษย์ทั้งสิบสองคนแล้ว ก็เสด็จจากที่นั่นไปเทศนาสั่งสอนตามเมืองต่าง ๆ ในแคว้นกาลิลี
 (พระวาจาของพระเจ้า)

——————

 พระกำลังบอกกับเราว่า “ความดีไม่ใช่การเอาใจกัน”
 เราอาจติดนิสัย “เอาใจกัน” เป็น “ดี” คนเอาใจเก่งก็ดี เพราะถูกใจ คนมีของฝากของกำนัลก็ดีเพราะได้สินบน คนประจบปรากฎหน้า เช้าถึงเย็นถึง ก็ดี
เพราะให้ความสำคัญเด่นชัด
 แต่ “ความดี” แบบนี้ เป็นความดีหวังผล ดังเช่นทำบุญเอาหน้า เอาใจเพราะคนให้คุณให้โทษ ความดีไม่แท้จริงเหล่านี้ “ลบเลือน” ไปได้ เมื่อหมดผลประโยชน์
 ประกาศกอิสยาห์ ได้พูดถึง “ความดีจริง” ไว้ว่า
“จงชำระตนให้สะอาด จงนำกิจการชั่วของท่านออกไปให้พ้นจากสายตาของเรา จงเลิกทำความชั่ว
จงเรียนรู้ที่จะทำความดี จงแสวงหา                     
ความยุติธรรม จงช่วยเหลือผู้ที่ถูกข่มเหง จงให้ความเป็นธรรมแก่ลูกกำพร้า จงปกป้องสิทธิของหญิงหม้าย”

ความดีจริง ไม่ต้อง ใช้ของไหว้ ปัจจัยเซ่นสรวง
หรือจำนวนความถี่ที่ติดต่อ แต่เป็น “ทาง” เป็น “ธาร”
ที่ไหลไปยังพี่น้อง

พระเจ้าไม่ต้องการ ซองใส่เงิน ส้มสุกลูกไม้
ของสร้างอลังการ ถ้าได้มา เพราะผิดความยุติธรรมต่อพี่น้อง แล้วได้สิ่งนั้นมาทูลถวาย จะกลายเป็น “การเอาใจเจ้าพ่อ”
“ล่อใจผู้มีอิทธิพล” แต่พระเจ้าต้องการให้ “พระเมตตา” ของพระองค์ไหลผ่านเรา เวลาที่เรา มีเมตตา
มีความช่วยเหลือค้ำจุน พี่น้อง เราก็ธารไหลผ่านพระเมตตาของพระเจ้า โดยไม่ต้องเอาใจด้วยส้มสุกลูกไม้ ปัจจัยใส่ซอง ของขวัญอลังการ
 ที่สอดคล้องกับคำของพระวาจาที่บอกว่า

“ผู้ที่ต้อนรับท่านทั้งหลาย ก็ต้อนรับเรา ผู้ที่ต้อนเรารับ ก็ต้อนรับพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา”

 

(Credit จาก Facebook คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์)