Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2016
สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

ฮชย 14: 1-9 / มธ 10: 16-23

บทอ่านจากพระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมัทธิว
เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่า


“จงฟังเถิด เราส่งท่านไปเหมือนแกะในฝูงสุนัขป่า ท่านจงฉลาดประดุจงู และซื่อประดุจนกพิราบ จงระมัดระวังตนจากมนุษย์ เขาจะมอบท่านที่ศาล และเฆี่ยนท่านในศาลาธรรมของเขา ท่านจะถูกนำตัวไปต่อหน้าผู้ว่าราชการ
และเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์เพราะเราเป็นเหตุ เพื่อเป็นพยานยืนยันแก่เขา และแก่บรรดาชนต่างชาติต่างศาสนา เมื่อเขาจะมอบท่านที่ศาลนั้น อย่าวิตกกังวลว่าจะพูดอย่างไรหรือพูดอะไร
สิ่งที่ท่านจะพูดนั้น จะได้รับการดลใจในเวลานั้นเอง
เพราะท่านจะมิได้พูดด้วยตนเอง แต่พระจิตของพระบิดาของท่านจะตรัสในท่านพี่จะฟ้องน้อง
น้องจะฟ้องพี่ให้ต้องโทษถึงตาย
พ่อจะฟ้องลูก ลูกจะลุกขึ้นกล่าวโทษพ่อแม่ให้ถึงตาย
คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะนามของเรา
แต่ผู้ที่ยืนหยัดจนถึงวาระสุดท้ายก็จะรอดพ้น
เมื่อเขาจะเบียดเบียนท่านในเมืองหนึ่ง จงหลบหนีไปอีกเมืองหนึ่ง เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ก่อนที่ท่านจะไปทั่วทุกหัวเมืองของอิสราเอล บุตรแห่งมนุษย์ก็จะเสด็จกลับมาแล้ว”
 (พระวาจาของพระเจ้า)

———

ความฉลาดของงู ที่รู้จักสัมผัสด้วยตัว เลี้อยไป
ไวต่อความรู้สึก แยกแยะออก และมีกลไกป้องกันตัว
มีต่อมพิษ
แต่ไม่ใช่ “ลิ้นสองแฉก”
ความซื่อของนกพิราบ ที่จะซื่อสัตย์ต่อพื้นที่ ซื่อตรงต่ออาหารการกิน ซื่อในการแสดงออกตรงตามปัจจัยภายใน ดังถ้อยคำของประกาศกโฮเชยา ได้เน้น ปัจจัย ฉลาด
และซื่อ ต่อประชาการของพระว่า
“อิสราเอลเอ๋ย จงกลับมาเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านเถิด ท่านสะดุดล้มลงเพราะความผิดของท่าน จงเตรียมถ้อยคำที่จะพูดมาด้วย  และกลับมาเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
ความฉลาด ต้อง ไม่เลี้ยวไป ฝั่งผลประโยชน์
และความซื่อ ต้องต่ำจนไม่รู้จักคิดเอง
ดังนั้น การเข้าใจถึงพระเมตตาของพระเจ้า
ต้องอาศัยความฉลาดที่จะ รู้คิดพิจารณา
มองไปข้างหน้าและเข้าใจหนหลัง เราจะเห็น โอกาส
ท่อธาร ช่องทาง ที่พระเจ้าให้หลายสถานการณ์
โอกาสหลายทาง เพื่อทำให้เรามีโอกาสคิด ไตร่ตรอง
ปรับเปลี่ยน ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆ อย่าง หลายตอน ต้องทำให้เราซื่อ
ซื่อตรง ซื่อสัตย์ เชื่อมั่น เพราะพระเจ้าองค์ความเมตตา
ที่ไม่ใช่ ตงฉิน เปาปุ้นจิ้น แต่ ผ่อนผัน ผ่อนปรน
เพื่อผลก็คือ สำนึก กลับใจ ปรับเปลี่ยนตัวเอง
และ นี่เป็น “ความฉลาด” และ “ความซื่อ”
ที่จะเข้าใจพระเจ้าองค์ความเมตตา

(Credit จาก Facebook คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย