วัดที่พระเยซูเจ้าแต่งตั้งเปโตรเป็นพระสันตะปาปา 
       วัดนี้อยู่เหนือขึ้นไป สร้างบนศิลาของทะเลสาปกาลิลี เชื่อกันว่าในการประจักษ์ครั้งที่สี่หลังการกลับเป็นขึ้นมา พระเยซูเจ้าได้ทรงมอบอำนาจการปกครองการเป็นผู้นำแก่นักบุญเปโตร (ยน 21: 1-24)


         ในศตวรรษที่เก้าวัดนี้มีชื่อว่า สถานที่ถ่านหิน ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงปิ้งปลาเพื่ออัครสาวก ในปีคศ. 808 มีการเรียกว่า บัลลังก์สิบสองอัครสาวก มีก้อนหินรูปหัวใจสิบสองก้อนวางเรียงรายที่ชายทะเล วัดนี้ได้ถูกทำลายในปีคศ. 1263 และถูกสร้างขึ้นใหม่ในปีคศ. 1933 พระสันตะปาปาเปาโลที่หกทรงเสด็จเยี่ยมในปี 1964