Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“แต่ใจของเขาอยู่ห่างไกลจากเรา”

33. ขนบธรรมเนียมของชาวฟาริสี (3)
- ท่านก็อนุญาตให้เขาไม่ต้องช่วยเหลือบิดามารดาอีกต่อไป พระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่าชาวฟาริสีต้องรับผิดชอบต่อการล่วงละเมิดต่าง ๆ ที่ประชาชนได้กระทำด้วยวิธีนี้ เพราะเป็นผู้สอนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าและ เป็นผู้ยืนยันว่า เมื่อบนบานสิ่งใดแม้จะผิดความยุติธรรมและละเมิดสิทธิของผู้อื่นก็จำเป็นต้อง ปฏิบัติจะถอนคำพูดไม่ได้ แต่สำหรับพระเยซูเจ้าความรักอยู่เหนือการถวายเครื่องบูชา และความรักต่อพระเจ้าแยกออกไม่ได้จากความรักต่อเพื่อนพี่น้อง (เทียบ 12:29-33)


- ท่านใช้ขนบธรรมเนียมที่ท่านสอนต่อๆ กันมาทำให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นโมฆะ ท่านยังปฏิบัติเช่นนี้อีกมากมาย” บรรดาธรรมจารย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มชาวฟาริสีจึงต้องรับผิดชอบมาก กว่าชาวฟาริสีอีก เพราะเขาไม่เป็นเพียงผู้สื่อสารขนบธรรมเนียมดั้งเดิม แต่การสั่งสอนของเขาเสริมสร้างขนบธรรมเนียมนี้มากยิ่งขึ้น สำหรับพระเยซูเจ้า ในบริบทนี้ "พระวาจาของพระเจ้า" หมายถึงธรรมบัญญัติทั้งหมด ไม่เพียงแต่บทบัญญัติประการที่สี่เท่านั้น พระองค์จึงทรงตำหนิบรรดาธรรมจารย์อย่างรุนแรง เพราะเขาทำให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นโมฆะโดยประดิษฐ์ขนบธรรมเนียมของมนุษย์มา แทนพระวาจา

- พระองค์ทรงเรียกประชาชนเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง ผู้มาฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้าเปลี่ยนเป็นคนละกลุ่ม แม้ประโยคนี้ชวนให้คิดว่า พระเยซูเจ้าทรงเริ่มสั่งสอนอีกประเด็นหนึ่ง แต่โดยแท้จริงแล้ว เป็นการวกกลับมาหัวข้อเดิมที่ชาวฟาริสีถามพระเยซูเจ้า (เทียบ 7:5) และพระองค์ทรงตอบเขาทางอ้อม (เทียบ 7:6-13) โดยประทานคำสั่งสอนกว้างมากกว่าคำถามเฉพาะเจาะจงของเขา ชาวฟาริสีประณามบรรดาอัครสาวกที่ไม่ล้างมือก่อนกินอาหาร แต่พระเยซูเจ้าทรงกล่าวหาชาวฟาริสีที่ปฏิบัติศาสนาเพียงภายนอก และปฏิบัติตามขนบประเพณีที่หลายครั้งขัดแย้งกับบทบัญญัติ บัดนี้ พระองค์ทรงตอบคำถามของเขาโดยตรง ทรงชี้แจงว่าความไม่มีมลทินที่พระเจ้าทรงเรียกร้อง ไม่ใช่ความบริสุทธิ์ภายนอกของร่างกาย แต่เป็นความบริสุทธิ์ภายในของจิตใจ

- ตรัสว่า “ทุกคนจงฟังและเข้าใจเถิด เช่นเดียวกับใน 4:2, 24 การเรียกร้องให้ฟังและเข้าใจมีไว้เพื่อเกริ่นนำอุปมาหรือคำเปรียบเทียบที่ เรียกร้องให้ขบคิดเพื่อแสวงหาความจริงลึกซึ้ง

- ไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ทำให้เขามีมลทินได้ แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์นั้นแหละทำให้เขามีมลทิน นี่เป็นหลักเกณฑ์จริยธรรมโดยทั่วไป พระศาสนจักรสมัยแรก ๆ จะอ้างหลักเกณฑ์นี้เพื่อตัดสินปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่คริสตชนใหม่ที่ไม่ใช่ชาวยิว (เทียบ กจ 10:10-16; 15:28-29; กท 2:11-17; รม 14:14-23; คส 2:10-23; ทต 1:15) โครงสร้างทางวรรณกรรมของหลักเกณฑ์นี้คือ ความคิดคล้องจองกันที่มี 2 ประโยคขัดแย้งกัน ประโยคหนึ่งปฏิเสธอีกประโยคหนึ่งยืนยันความจริง ความหมายของประโยคปฏิเสธเป็นการย้ำคำสอนของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความดี ดั้งเดิมของสิ่งสร้างทั้งหลาย ส่วนประโยคที่
สองค่อนข้างเป็นปริศนา แต่พระเยซูเจ้าจะทรงอธิบายความหมายอย่างชัดเจนแก่บรรดาศิษย์เมื่อทรงสนทนา เฉพาะกลุ่มในภายหลัง (เทียบ 7:20-23)

- ใครมีหูสำหรับฟัง ก็จงฟังเถิด” เราเคยพบประโยคนี้มาก่อนแล้ว (เทียบ 4:9,23) ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะเรียกให้ตั้งใจไตร่ตรองถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพราะผู้ที่ไตร่ตรองถึงความจริงนี้อย่างจริงใจเท่านั้น จะเข้าใจความหมายอย่างถ่องแท้

- เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้าน ห่างจากประชาชน เช่นเดียวกับสถานการณ์อื่น ๆ (เทียบ 4:10,34; มธ 13:36; ลก 8:9) พระเยซูเจ้าทรงสงวนคำอธิบายพระวาจาที่ตรัสแก่ประชาชนทั่วไปไว้อย่างลึกซึ้ง แก่บรรดาศิษย์เท่านั้น

- บรรดาศิษย์จึงทูลถามพระองค์ถึงข้อความที่เป็นปริศนานั้น "คำที่เป็นปริศนา" หมายถึงคำพูดสั้น ๆ ที่เข้าใจยาก บรรดาศิษย์จึงทูลขอพระเยซูเจ้าให้ทรงอธิบายความหมาย นักบุญมาระโกแสดงบ่อย ๆ ว่า บรรดาศิษย์ไม่มีสติปัญญาดีกว่าผู้อื่น จึงไม่เข้าใจพระวาจาของพระเยซูเจ้า (เทียบ 6:52;8:17)

- พระองค์ตรัสถามเขาว่า “ท่านก็ไม่มีปัญญาด้วยหรือ ท่านไม่เข้าใจหรือว่าสิ่งต่างๆ จากภายนอกที่เข้าไปในมนุษย์นั้นทำให้เขามีมลทินไม่ได้ เพราะมันไม่ได้เข้าไปในใจ แต่ลงไปในท้อง แล้วออกไปจากร่างกาย” ข้อความนี้ตำหนิบรรดาศิษย์ที่ไม่เข้าใจคำสั่งสอนที่ว่า "ไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ทำให้เขามีมลทินได้" คืออาหารที่มนุษย์กินเพื่อดำรงชีวิตไม่เป็นสาเหตุทำให้เขามีมลทินด้านศีล ธรรม เพราะอิทธิพลของอาหารจบลงในด้านร่างกายเท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงจิตใจได้ หมายถึงมโนธรรม ยกเว้นในกรณีที่ผู้กินอาหารเป็นทาสของความโลภและไม่รู้จักประมาณตน

-ดังนี้ ทรงประกาศว่าอาหารทุกชนิดไม่เป็นมลทิน ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์บางคนคิดว่า ข้อความนี้ไม่ใช่พระวาจาของพระเยซูเจ้า แต่เป็นข้อสรุปของนักบุญมาระโก อย่างไรก็ตาม ประโยคนี้สรุปอย่างชัดเจนถึงพระวาจาที่พระเยซูเจ้าตรัสไว้ก่อน เพราะพระองค์ทรงยืนยันว่า โดยธรรมชาติ ไม่มีอาหารใดที่เป็นมลทินและทำให้ผู้กินเป็นมลทิน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย