อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2015/2558
3. สิ่งสร้างต้องพังพินาศ (ปฐมกาล 6:5-8:22)
คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม วิทยากรอบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2015/2558
3. สิ่งสร้างต้องพังพินาศ (ปฐมกาล 6:5-8:22)
4. การปรับปรุงที่จําเป็ น (ปฐมกาล 9:1-27)
5. สิ่งสร้างต้องพังพินาศ (ปฐมกาล 6:5-8:22)
คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม วิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2015/2558
3. สิ่งสร้างต้องพังพินาศ (ปฐมกาล 6:5-8:22)
4. การปรับปรุงที่จําเป็ น (ปฐมกาล 9:1-27)
5. สิ่งสร้างต้องพังพินาศ (ปฐมกาล 6:5-8:22)
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2015/2558
II. เรื่องราวของอับราฮัม (ปฐมกาล 12: 1-25:18)
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 3 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2015/2558
II. เรื่องราวของอับราฮัม (ปฐมกาล 12: 1-25:18)
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 3 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2015/2558
II. เรื่องราวของอับราฮัม (ปฐมกาล 12: 1-25:18)
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 4 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2015/2558
III. เรื่องราวของอิสอัคและยาโคบ (ปฐมกาล 25: 19 –37:1)
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 4 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2015/2558
III. เรื่องราวของอิสอัคและยาโคบ (ปฐมกาล 25: 19 –37:1)
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 5 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015/2558
IV. เรื่องเล่าเกี่ยวกับโยเซฟ (ปฐมกาล 37: 2-50:26)
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 5 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015/2558
IV. เรื่องเล่าเกี่ยวกับโยเซฟ (ปฐมกาล 37: 2-50:26)
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”
ครั้งที่ 5 ช่วงที่ 3 พิธีรับวุฒิบัตร

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015/2558