ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์
 Light of Love

ชื่อภาพ " Light of Love"