ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์
"ผู้ใดที่ฟังเรา ก็เป็นสุข" สุภาษิต 8:34

ชื่อภาพ "ผู้ใดที่ฟังเรา ก็เป็นสุข"
สุภาษิต 8:34
oil on canvas ขนาด 30x40 ซม.