ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์
Lourdes, ลูร์ด

ชื่อภาพ Lourdes, ลูร์ด
oil on canvas ขนาด 50x70ซม.
ภาพนี้ต้องการให้เห็นถึงการประจักษ์ของแม่พระ
โดยใช้สถานที่จริงในปัจจุบันเป็น setting