Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พันธกิจของพระศาสนจักรคือประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้โลกรู้

พระวาจามาจากพระบิดาและมุ่งไปหาพระบิดา

90.      นักบุญยอห์นยืนยันอย่างแข็งขันถึงข้อความที่ดูจะขัดแย้งกันเกี่ยวกับความเชื่อในพระคริสตเจ้า ท่านกล่าวว่า "ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย" (ยน 1:18; เทียบ 1 ยน 4:12) จินตนาการ ความคิด หรือคำพูดของเราไม่มีวันจะนิยาม หรือเข้าใจความเป็นจริงไร้ขอบเขตของพระผู้สูงสุดได้เลย พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ แต่ยอห์นก็ยังบอกเราว่าพระวาจา (หรือพระวจนาตถ์) "ทรงรับธรรมชาติมนุษย์" อย่างแท้จริง (ยน 1:14) พระบุตรเพียงพระองค์เดียวผู้สถิตอยู่ในพระอุระของพระบิดานั้นทรงเปิดเผยให้เรารู้จักพระเจ้าซึ่ง "ไม่มีใครเคยเห็น" (ยน 1:18) พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมาพบเรา "เปี่ยมด้วยพระหรรษทานและความจริง" (ยน 1:14) ซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้าให้เราผ่านทางพระองค์ (เทียบ ยน 1:17) เพราะ "จากความไพบูลย์ของพระองค์เราได้รับพระหรรษทานต่อเนื่องกัน" (ยน 1:16) เพราะเหตุนี้ในอารัมภ บทยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสารจึงคิดคำนึงถึงพระวจนาตถ์นับตั้งแต่เมื่อประทับอยู่กับพระเจ้า ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ และในที่สุดเสด็จกลับไปประทับอยู่ในพระอุระของพระบิดา โดยทรงนำธรรมชาติมนุษย์ของเราที่ทรงรับมาไว้กับพระองค์ตลอดไปกลับไปด้วย ในการเสด็จออกมาจากพระบิดาและกลับไปหาพระบิดา (เทียบ ยน 13:3; 16:28; 17:8,10) พระคริสตเจ้าแสดงพระองค์เป็น "ผู้เล่า" เรื่องพระเจ้าให้เรารู้ (เทียบ ยน 1:18) นักบุญอีเรเนแห่งลียงกล่าวไว้ว่าพระบุตรทรงเป็น "ผู้เปิดเผยพระบิดาให้แก่เรา"[1] เราอาจกล่าวได้ว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธทรงเป็นผู้ "อธิบาย" ให้เรารู้จักพระเจ้าซึ่ง "ไม่มีใครเคยเห็น". พระองค์ "ทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น" (คส 1:15) ที่นี่คำพยากรณ์ของประกาศกอิสยาห์ถึงประสิทธิภาพของพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นจริง "ฝนและหิมะลงมาจากท้องฟ้า" เพื่อทำให้แผ่นดินอุดม ทำให้พืชงอกขึ้นฉันใด พระวาจาของพระเจ้าก็ "จะไม่กลับมาหาเราโดยไม่เกิดผล แต่จะทำตามจุดประสงค์ที่เราส่งมาฉันนั้น" (อสย 55:10-11) พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระวาจาที่เจาะจงและมีประสิทธิภาพนี้ ที่ออกมาจากพระบิดาและกลับไปหาพระองค์ โดยปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์อย่างสมบูรณ์


[1] Adversus haereses, IV, 20,7: PG 7, 1037.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย