Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ความสำคัญของการเทศน์อธิบายพระคัมภีร์

59.      สมาชิกแต่ละคนในประชากรของพระเจ้า "มีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันเกี่ยวกับพระวาจาของพระเจ้า นั่นคือบรรดาสัตบุรุษต้องฟังและคิดคำนึงถึงพระวาจา ผู้ที่ได้รับหน้าที่สั่งสอนจากศีลบวชเท่านั้นจึงทำหน้าที่อธิบายพระวาจาของพระเจ้าได้"[1] ได้แก่พระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร เราจึงเข้าใจถึงความเอาใจใส่ที่สภาสมัชชาให้แก่เรื่องการเทศน์อธิบายพระคัมภีร์. ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้ในสมณลิขิตเตือนหลังสมัชชา Sacramentum caritatis แล้วว่า "ในเมื่อพระวาจาของพระเจ้ามีความสำคัญอย่างเห็นได้ชัด จึงจำเป็นต้องทำให้การเทศน์มีคุณภาพดีขึ้นด้วย เพราะการเทศน์เช่นนี้ ‘เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม' มีบทบาทช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจพระวาจาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พระวาจาจะได้เกิดผลในชีวิตของบรรดาผู้มีความเชื่อ"[2] การเทศน์อธิบายพระคัมภีร์ทำให้เข้าใจคำสอนของพระวาจา เพื่อนำบรรดาสัตบุรุษให้ค้นพบว่าพระวาจาของพระเจ้าอยู่และทำงานในชีวิตประจำวันของตน การเทศน์อธิบายพระคัมภีร์ยังต้องช่วยให้เขาเข้าใจธรรมล้ำลึกที่กำลังเฉลิมฉลอง เชิญชวนให้ปฏิบัติพันธกิจ และเตรียมประชากรให้ประกาศยืนยันความเชื่อ ให้ภาวนาเพื่อมวลประชากรและประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ดังนั้นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติพันธกิจการเทศน์สอนนี้โดยเฉพาะ จึงต้องใจใส่ต่อภารกิจประการนี้ จะต้องหลีกเลี่ยงการเทศน์แบบกว้างๆไม่เจาะจงหรือเป็นนามธรรม ซึ่งปิดบังไม่ให้เห็นความชัดเจนของพระวาจาของพระเจ้า ยังต้องหลีกเลี่ยงการกล่าวนอกเรื่องที่ไร้ประโยชน์ซึ่งอาจเป็นอันตรายที่เรียกร้องความสนใจไปหาผู้เทศน์ มากกว่าจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจแก่นคำสอนของพระวรสาร บรรดาผู้มีความเชื่อจึงจำเป็นต้องเข้าใจว่า บทบาทของผู้เทศน์คือทำให้ผู้ฟังเห็นพระคริสตเจ้าซึ่งจะต้องเป็นศูนย์กลางของการเทศน์ทุกครั้ง ดังนั้น ผู้เทศน์จึงจำเป็นต้องมีความคุ้นเคยกับตัวบทพระคัมภีร์และใช้ตัวบทนี้[3] เขาต้องเตรียมตัวเทศน์โดยรำพึงและสวดภาวนาเพื่อจะเทศน์ด้วยความมั่นใจและด้วยความรู้สึกจากใจ สภาสมัชชายังเตือนให้ถามตนเองบ่อยๆดังนี้  "บทอ่านที่ข้าพเจ้ากำลังประกาศอยู่นี้กล่าวถึงเรื่องอะไร บอกอะไรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากำลังจะบอกอะไรแก่ชุมชนโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม"[4] "ผู้เทศน์ต้องเป็นคนแรกที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าที่ตนกำลังประกาศ"[5] เพราะ "ผู้ที่ไม่ฟังพระวาจาของพระเจ้าภายในใจ ก็เป็นเพียงผู้เทศน์ภายนอกที่ไร้ประโยชน์"[6] ดังที่นักบุญออกัสตินเคยกล่าวไว้ บทเทศน์สำหรับวันอาทิตย์และวันสมโภชจึงควรได้รับการเตรียมด้วยความเอาใจใส่ แม้แต่ในมิสซาวันธรรมดาที่มีประชาชนร่วมพิธีด้วย ถ้าเป็นไปได้ ก็ไม่ควรละโอกาสที่จะให้ข้อคิดเหมาะสมที่อาจช่วยสัตบุรุษให้รับพระวาจาที่ได้ฟังและทำให้พระวาจานั้นเกิดผลในชีวิตด้วย[1] Ibid., 8.

[2] N. 46: AAS 99(2007), 141.

[3] Cfr  Conc.Oecum.Vat.II, Const.dogm.de divina Revelatione Dei Verbum, 25.

[4] Cfr Propositio 15.

[5] Ibid.

[6] Sermo 179,1: PL 38, 966.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย