Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การประกาศพระวาจาและศาสนบริการของผู้อ่าน

58.      ในที่ประชุมสมัชชาเรื่องพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีผู้ขอร้องให้เอาใจใส่มากขึ้นเมื่อมีการประกาศพระวาจา[1] ดังที่ทราบกันแล้ว ในจารีตละตินพระสงฆ์หรือสังฆานุกรเป็นผู้อ่านพระวรสาร ส่วนบทอ่านที่หนึ่งและที่สองมีผู้อ่านชายหรือหญิงเป็นผู้อ่าน ที่ตรงนี้ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวย้ำถ้อยคำของบรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาในเรื่องนี้ ที่กล่าวถึงความจำเป็นจะต้องจัดให้มีการเตรียมอย่างเหมาะสม[2]เพื่อให้หน้าที่ผู้อ่านในพิธีกรรมได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อ่าน ซึ่งโดยธรรมชาติ ในจารีตละตินเป็นศาสนบริการของฆราวาส[3] จำเป็นที่ผู้อ่านที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นี้ แม้ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการ จะต้องเป็นผู้เหมาะสมและได้รับการเตรียมตัวเป็นอย่างดี การเตรียมตัวเช่นนี้ต้องมีทั้งด้านพระคัมภีร์ ด้านพิธีกรรม รวมทั้งด้านเทคนิค "การอบรมด้านพระคัมภีร์ต้องมุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจบทอ่านในบริบท และได้รับความสว่างของความเชื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของข้อความที่ประกาศด้วย. การเตรียมตัวด้านพิธีกรรมต้องให้โอกาสแก่ผู้อ่านได้เข้าใจโครงสร้างของวจนพิธีกรรม และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวจนพิธีกรรมกับพิธีบูชาขอบพระคุณ การเตรียมตัวด้านเทคนิคต้องทำให้ผู้อ่านมีความชำนาญและศิลปมากยิ่งๆขึ้นเมื่ออ่านในที่สาธารณะ ทั้งด้วยเสียงของตนหรือโดยใช้เครื่องขยายเสียงช่วยด้วย"[4][1] Cfr Benedictus XVI, Adhorta.ap.postsynodalis Sacramentum caritatis (22 Februarii 2007), 45: AAS (2007), 140-141.

[2] Cfr Propositio 14.

[3] Cfr Codex Iuris Canonici, cann.230#2; 204#1.

[4] Ordo Lectionum Missae, 55.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย