Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระคัมภีร์และหนังสือบทอ่าน

57.      เมื่อย้ำว่าพระวาจามีความสัมพันธ์กับพิธีบูชาขอบพระคุณ จึงสมแล้วที่สภาสมัชชาต้องการเตือนให้ตระหนักถึงมุมมองบางประการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเรื่องพระวาจา ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวโดยเฉพาะถึงความสำคัญของหนังสือบทอ่าน การปฏิรูปที่สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ริเริ่มไว้[1]ได้เกิดผลทำให้เรามีโอกาสเข้าถึงพระคัมภีร์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะในพิธีกรรมเฉลิมฉลองวันอาทิตย์ โครงสร้างหนังสือบทอ่านปัจจุบันนี้นอกจากเสนอตัวบทสำคัญๆจากพระคัมภีร์มากกว่าแต่ก่อน ยังช่วยเราให้เข้าใจเอกภาพของแผนการของพระเจ้าจากความสอดคล้องกันของพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ "ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่พระคริสตเจ้าที่ทรงได้รับการระลึกถึงในพระธรรมล้ำลึกปัสกา"[2] ความยากลำบากที่ยังมีอยู่บ้างเพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบทอ่านจากพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ จะต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงการอธิบายความหมายตามแบบแผนที่พระศาสนจักรกำหนดไว้ นั่นคือโดยคำนึงถึงเอกภาพของพระคัมภีร์ทั้งหมด ถ้าจำเป็น ผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องควรจัดให้มีการจัดพิมพ์หนังสือ ที่จะช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างบทอ่านที่เสนอไว้ในหนังสือบทอ่าน ซึ่งทุกบทต้องอ่านให้ผู้ร่วมพิธีกรรมได้ฟังตามที่พิธีกรรมประจำวันกำหนดไว้ ถ้ามีคำถามหรือข้อข้องใจอื่นๆก็ให้เสนอไปยังสมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์

นอกจากนั้นจะต้องไม่ลืมว่า หนังสือบทอ่านฉบับปัจจุบันนี้ของจารีตละตินยังมีความสำคัญด้านคริสตศาสนสัมพันธ์ด้วย เพราะถูกนำไปใช้และได้รับความนิยมจากกลุ่มคริสตชนบางกลุ่มที่ยังไม่มีความสัมพันธ์สมบูรณ์กับพระศาสนจักรคาทอลิกด้วย แต่ปัญหาเรื่องหนังสือบทอ่านที่ใช้ในพระศาสนจักรคาทอลิกจารีตตะวันออก สภาสมัชชานี้ขอให้ "ได้รับการพิจารณาจากผู้มีอำนาจเกี่ยวข้อง"[3] ตามธรรมประเพณีของตนและตามอำนาจของพระศาสนจักรเหล่านี้ที่มีกฎหมายเฉพาะของตน แต่ในเรื่องนี้ก็จำต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางคริสตศาสนิกสัมพันธ์ด้วย[1] Cfr Conc.Oecum.Vat.II, Const. de sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, 107-108.

[2] Ordo Lectionum Missae, 66.

[3] Propositio 16.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย