Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การเนรมิตสร้างมนุษย์

9.       ทุกสิ่งที่มีอยู่ล้วนเกิดขึ้นจากพระวาจา เป็นดังสิ่งสร้างของพระวาจา และทุกสิ่งได้รับเรียกให้มารับใช้พระวาจา การเนรมิตสร้างเป็นภูมิหลังที่เรื่องราวความรักทั้งหมดระหว่างพระเจ้ากับสิ่งสร้างพัฒนาขึ้น ดังนั้นความรอดพ้นของมนุษย์จึงเป็นแรงผลักดันทุกสิ่ง เมื่อเราพิจารณาดูจักรวาลในมุมมองประวัติศาสตร์ความรอดพ้น เราก็ต้องยอมรับรู้ว่ามนุษย์มีบทบาทและตำแหน่งพิเศษในบรรดาสิ่งสร้าง "พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง" (ปฐก 1:27) ข้อความนี้ทำให้เราต้องยอมรับว่าศักดิ์ศรีของร่างกาย เหตุผล อิสรภาพ และมโนธรรมที่มนุษย์ได้รับนั้นเป็นของประทานประเสริฐสุดจากพระเจ้า ในเรื่องนี้เรายังพบสิ่งที่นักปรัชญาเรียกว่า "กฎธรรมชาติ" อีกด้วย[1] อันที่จริง "มนุษย์ทุกคนที่รู้สำนึกและรับผิดชอบย่อมรู้สึกว่าในส่วนลึกแล้วตนได้รับเรียกให้ทำดี"[2] และหลีกหนีความชั่วด้วย ตามคำสอนของนักบุญโทมัสอาไควนัส หลักการนี้เป็นพื้นฐานของบัญญัติอื่นๆทุกข้อของกฎธรรมชาติ[3] พระวาจาที่เราได้ฟังก่อนอื่นหมดชักนำเราให้คิดว่าจำเป็นต้องดำเนินชีวิตตามบัญญัติข้อนี้ "ที่มีเขียนไว้ในใจของเรา" (เทียบ รม 2:15; 7:23)[4] พระเยซูคริสตเจ้ายังทรงนำกฎใหม่มาให้มนุษย์ คือกฎของพระวรสาร ซึ่งยกกฎธรรมชาติขึ้นมาและทำให้สมบูรณ์ขึ้น โดยทำให้เราเป็นอิสระจากกฎของบาปซึ่งเป็นเหตุให้เราทำบาป ตามที่นักบุญเปาโลสอนว่า "ความปรารถนา(จะทำดี)นั้นข้าพเจ้ามีอยู่แล้ว แต่ขาดพลังที่จะทำ" (รม 7:18) อาศัยความช่วยเหลือจากพระหรรษทาน กฎพระวรสารนี้ยังทำให้มนุษย์มีส่วนในชีวิตพระเจ้าและเอาชนะความเห็นแก่ตัวที่มีมากเกินไปได้ด้วย[5][1] Cfr Propositio 13.

[2] Commissio Theologica Internationalis, Alla ricerca di un'etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale, Città del Vaticano 2009, n. 39.

[3] Cfr Summa Theologiae, Ia-IIae, q. 94, a.2.

[4] Cfr Pontificia Commissio Biblica, Bibbia e morale, Radici bibliche dell'agire cristiano (11 Maii 2008), Città del Vaticano 2008, n. 13,32,109.

[5] Commissio Theologica Internationalis, Alla ricerca di un'etica universale; nuovo sguardo sulla legge naturale, Città del Vaticano 2009, n. 102.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย