Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระเจ้าผู้ตรัส

พระเจ้าทรงสนทนากับมนุษย์

6.       ความใหม่ของพระคัมภีร์ คือการที่มนุษย์รู้จักพระเจ้าได้จากการที่พระองค์ทรงปรารถนาจะสนทนา[1]กับเรา ธรรมนูญ Dei Verbum บอกความจริงข้อนี้กับเราว่า "พระเจ้าซึ่งมนุษย์ไม่อาจแลเห็นได้ ตรัสกับมนุษย์อย่างเพื่อนด้วยความรักอันล้นเหลือของพระองค์และประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา เพื่อทรงเชิญและรับเขาเข้ามาสนิทกับพระองค์"[2] แต่เราคงยังจะเข้าใจคำสอนจากอารัมภบทของพระวรสารนักบุญยอห์นได้ไม่เพียงพอ ถ้าเราเข้าใจแต่เพียงว่าพระเจ้าทรงเข้ามาติดต่อกับเราด้วยความรักเท่านั้น อันที่จริงพระวจนาตถ์ที่พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งอาศัยพระองค์ (เทียบ ยน 1:3) และที่ "ทรงรับธรรมชาติมนุษย์" (ยน 1:14) ก็คือพระวจนาตถ์ที่ทรงดำรงอยู่ "เมื่อแรกเริ่ม" (ยน 1:1) ด้วย ถ้าเราคิดว่าวลีนี้ชวนให้เราคิดถึงข้อความที่มีอยู่ในหนังสือปฐมกาล (เทียบ ปฐก 1:1) เราก็อยู่เฉพาะหน้าการ "เริ่มแรก" จริงๆที่บอกให้เรารู้จักพระชนมชีพภายในของพระเจ้า อารัมภบทของพระวรสารนักบุญยอห์นบอกเราให้รู้ว่า "พระวจนาตถ์ทรงดำรงอยู่ตลอดมา" และ "ทรงเป็นพระเจ้า" ตลอดนิรันดรด้วย ดังนั้นจึงไม่มีเวลาใดเลยที่พระวจนาตถ์ไม่ประทับอยู่กับพระเจ้า พระวจนาตถ์ทรงมีอยู่แล้วก่อนการเนรมิตสร้างโลก ดังนั้นในส่วนลึกของพระชนมชีพของพระเจ้าก็มีความสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่แล้ว ซึ่งเป็นของประทานประเสริฐสุด นักบุญยอห์นอัครสาวกผู้นี้ยังกล่าวอีกว่า "พระเจ้าทรงเป็นความรัก" (1 ยน 4:16) เพื่อจะบอกถึง "ภาพลักษณ์ของพระเจ้าในคริสตชน รวมทั้งภาพลักษณ์และจุดหมายแท้จริงของมนุษย์" ด้วย[3] พระเจ้าทรงทำให้เรารู้จักพระองค์ในฐานะธรรมล้ำลึกแห่งความรักไร้ขอบเขต ซึ่งพระบิดาทรงสำแดงพระวจนาตถ์ของพระองค์ในพระจิตเจ้าตั้งแต่นิรันดร เพราะฉะนั้น พระวจนาตถ์ซึ่งประทับอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่ม และทรงเป็นพระเจ้า จึงทรงสำแดงพระเจ้าแก่เราในการสนทนาที่แสดงความรักระหว่างกันของพระบุคคลพระเจ้า และทรงเชิญพวกเราให้เข้ามามีส่วนร่วมในความรักนี้ด้วย และดังนี้พวกเราที่ถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์เหมือนกับพระเจ้า จึงอาจเข้าใจตนเองได้ก็เมื่อเรายอมรับพระวจนาตถ์และเชื่อฟังงานของพระจิตเจ้าเท่านั้น ปัญหาต่างๆของธรรมชาติมนุษย์ได้รับคำอธิบายอาศัยแสงสว่างจากการเปิดเผย ที่พระวจนาตถ์ของพระเจ้าทรงสำแดงนี้เอง[1] Cfr Relatio ante disceptationem, I.

[2] Conc. Oecum. Vat. II. Const. dogm. De divina Revelatione Dei Verbum, 2.

[3] Benedictus XVI, Litt.enc. Deus caritas est (25 Decembris 2005), 1: AAS 98 (2006), 217-218.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย