Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

สมัชชาพระสังฆราชเรื่องพระวาจาของพระเจ้า

4.       ในสมัชชาครั้งที่ 12 นี้ บรรดาผู้อภิบาลจากทั่วโลกมาชุมนุมกันเพราะพระวาจาของพระเจ้า และจัดวางหนังสือพระคัมภีร์ไว้กลางที่ประชุมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ จะได้ค้นพบอีกครั้งหนึ่งถึงอันตรายในชีวิตประจำวันหากลืมระลึกว่า "พระเจ้าตรัสกับเราและตอบคำถามของเรา"[1] พวกเราได้ร่วมกันฟังและเฉลิมฉลองพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ละคนได้เล่าให้เพื่อนๆรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทำอะไรบ้างในประชากรของพระเจ้า และได้แบ่งปันความหวังและความสาละวนแก่กัน ทุกสิ่งเหล่านี้ทำให้เราตระหนักว่าเราจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระวาจาของพระเจ้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อ "พวกเราทุกคน" ในพระศาสนจักรจะพิจารณาตนเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเรารับฟังและยอมรับกันและกัน ข้าพเจ้าจึงรู้สึกขอบคุณในการเป็นพยานถึงชีวิตของพระศาสนจักรในที่ต่างๆทั่วโลกเป็นภาษาหลากหลายในห้องประชุมนี้ ข้าพเจ้ายังรู้สึกประทับใจที่ได้ฟังบรรดาพี่น้องผู้แทนที่ยินดีรับเชิญมาร่วมประชุมสมัชชาครั้งนี้ ข้าพเจ้าคิดเป็นพิเศษถึงข้อคิดเสนอแนะของพระอัยกาสากลแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล บาร์โธโลมิวที่ 1 และบรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชานี้ก็รู้สึกเป็นพระคุณอย่างยิ่ง[2] นอกจากนั้นสมัชชาพระสังฆราชยังได้เชิญรับบีชาวยิวมาร่วมประชุม เพื่อจะได้เป็นพยานยืนยันถึงพระคัมภีร์ของชาวฮีบรูซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ของเราด้วย[3]

ดังนี้เราจึงรู้สึกยินดีและขอบคุณได้ "ที่ในพระศาสนจักรปัจจุบันนี้ยังมีวันเปนเตก๊อสเต - คือวันที่พระศาสนจักรพูดภาษาต่างๆ ไม่เพียงแต่ภายนอก เพราะมีภาษาสำคัญทุกภาษาอยู่ในพระศาสนจักร แต่ในความหมายลึกซึ้งกว่านั้น คือภาพลักษณ์และประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับโลกและพระเจ้ายังเป็นความร่ำรวยของวัฒนธรรมต่างๆที่มีอยู่ในพระศาสนจักรอีกด้วย โดยวิธีนี้ ประสบการณ์ของมนุษย์เปิดกว้างขึ้น และพระวาจาของพระเจ้าก็เปิดกว้างขึ้นด้วย"[4] เรายังมีประสบการณ์วันเปนเตก๊อสเตที่กำลังดำเนินต่อไปได้อีก คือประชากรหลายชาติยังรอคอยให้พระวาจาของพระเจ้าได้รับการประกาศเป็นภาษาและวัฒนธรรมของตน

ข้าพเจ้าไม่อาจละเว้นได้ที่จะกล่าวตลอดช่วงเวลาของสมัชชานี้ ถึงคำยืนยันของนักบุญเปาโลอัครสาวก พระเจ้าทรงจัดให้สมัชชาพระสังฆราชครั้งที่ 12 นี้มีขึ้นในปีที่ถวายเป็นเกียรติแด่ท่านอัครสาวกของนานาชาติ ปีที่สองพันแห่งการฉลองวันเกิดของท่าน ท่านได้มอบตนทั้งชีวิตเพื่อเผยแผ่พระวาจาของพระเจ้า แล้วเราจะไม่รู้สึกกระตือรือร้นในใจละหรือ เมื่อได้ยินถ้อยคำที่ท่านกล่าวถึงการประกาศพระวาจาของพระเจ้าว่า   "ข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดี" (1 คร 9:23) ท่านยังเขียนไว้ในจดหมายถึงชาวโรมอีกว่า "ข้าพเจ้าไม่ละอายต่อข่าวดี เพราะนี่คืออานุภาพของพระเจ้าซึ่งนำความรอดพ้นให้แก่ทุกคนที่มีความเชื่อ" (1:16) เมื่อเราคิดถึงพระวาจาของพระเจ้าในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร เราก็จำเป็นต้องคิดถึงท่านนักบุญเปาโลและชีวิตที่ท่านได้อุทิศ เพื่อประกาศให้ประชากรทุกชาติรับรู้ว่าพระคริสตเจ้าทรงนำความรอดพ้นมาให้มวลมนุษย์[1] Cfr. Benedictus XVI, Allocutio ad Romanam Curiam (22 Decembris 2008): AAS 101 (2009), 49.

[2] Cfr. Propositio 37.

[3] Cfr. Pontificia Commissio Biblica, Il popolo ebraico e le sue sacre Scritture nella Bibbia cristiana (24 Maii 2001), Ench.Vat. 20, n. 733-1150.

[4] Cfr Benedictus XVI, Allocutio ad Romanam Curiam (22 Decembris 2008): AAS 101 (2009), 50.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย