Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

อารัมภบท

1.       "พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่ตลอดนิรันดร พระวาจานี้คือข่าวดีที่ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้แล้ว" (1 ปต 1:25; เทียบ อสย 40:8)   จากถ้อยคำของจดหมายฉบับแรกของเปโตรนี้ ซึ่งสะท้อนคำพูดของประกาศกอิสยาห์ เรามาอยู่ต่อหน้าธรรมล้ำลึกของพระเจ้าซึ่งทรงใช้พระวาจาเปิดเผยพระองค์ พระวจนาตถ์*** (หรือ "พระวาจา")นี้ซึ่งดำรงอยู่ตลอดนิรันดร ได้ทรงเข้ามาในกาลเวลา พระเจ้าทรงประกาศพระวาจานิรันดรนี้ด้วยวิธีการของมนุษย์ พระวจนาตถ์ของพระองค์ "ทรงรับธรรมชาติมนุษย์" (ยน 1:14) นี่คือข่าวดี นี่คือข่าวที่ได้รับการประกาศตลอดมาทุกสมัยจนมาถึงเราในปัจจุบัน สมัชชาพระสังฆราชครั้งที่ 12 ซึ่งประชุมกันที่นครวาติกันระหว่างวันที่ 5 ถึง 26 เดือนตุลาคม ค.ศ. 2008  มีหัวข้อว่า "พระวาจาของพระเจ้าในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร" จึงนับเป็นโอกาสดีที่เราจะพบกับพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็น "พระวจนาตถ์ของพระบิดา" พระวจนาตถ์นี้ประทับอยู่ในที่ที่มีสองหรือสามคนชุมนุมกันในพระนามของพระองค์ (เทียบ มธ 18:20) ในพระสมณลิขิตเตือนหลังสมัชชาฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินดีตอบสนองคำขอร้องของบรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาที่จะให้ประชากรทุกคนของพระเจ้าได้รับรู้ผลดีมากมายที่เกิดขึ้นจากการประชุมที่นครวาติกันครั้งนี้ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เกิดจากความเห็นร่วมกัน[1] ข้าพเจ้ายังปรารถนาจะพิจารณาผลงานของสมัชชา โดยคำนึงถึงเอกสารต่างๆเพื่อเตรียมสมัชชานี้ด้วย ได้แก่ Lineamenta ( = แนวความคิด), และ Instrumentum laboris ( = อุปกรณ์ช่วยปฏิบัติงาน), รายงานก่อนและหลังการอภิปราย รวมทั้งเอกสารแถลงการณ์ทั้งที่ได้อ่านในห้องประชุม และที่พิมพ์ออกเผยแพร่, รายงานการประชุมและการอภิปรายในการประชุมย่อยต่างๆ คำประกาศสุดท้ายถึงประชากรของพระเจ้า และโดยเฉพาะข้อเสนอแนะบางข้อที่บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาเห็นว่ามีความสำคัญ โดยวิธีนี้ ข้าพเจ้าอยากจะชี้ให้เห็นหลักการบางประการเพื่อค้นพบพระวาจาของพระเจ้าในชีวิตของพระศาสนจักรอีกครั้งหนึ่ง พระวาจานี้ก่อให้เกิดการปรับปรุงชีวิตอยู่เสมอ ข้าพเจ้ายังหวังด้วยว่าพระวาจาจะเป็นหัวใจของกิจกรรมต่างๆในพระศาสนจักรมากยิ่งๆขึ้น*** คำว่า "พระวาจา" ("Verbum" ในภาษาละติน - "Logos" ในภาษากรีก - และ "Word" ในภาษาอังกฤษ) ในเอกสารนี้ นอกจากจะใช้หมายถึง "คำพูด" โดยทั่วไปแล้ว ยังใช้ในความหมายที่เป็น "บุคคล" (personified) ด้วย โดยเฉพาะในความหมายของ "พระบุคคล" ในองค์พระเจ้า (พระบุคคลที่สองในพระตรีเอกภาพ) ซึ่งในกรณีนี้ชาวคาทอลิกมักจะแปลว่า "พระวจนาตถ์" ที่ทรงรับธรรมชาติมนุษย์มาบังเกิดเป็น "พระเยซูคริสตเจ้า"  - ผู้อ่านเอกสารจึงควรคำนึงถึงความหมายนี้ด้วย   นอกเหนือจากความหมายของ "พระวาจา" ที่พระเจ้าตรัสกับมนุษย์และมีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ - ผู้แปล

[1] Cfr Propositio 1.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย