Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

สาส์นวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า
สาส์นวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า

(วันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2020)

พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าทุกท่าน

          พระวาจาของพระเจ้าเป็น อานุภาพของพระเจ้าซึ่งนำความรอดพ้นให้แก่ทุกคนที่มีความเชื่อ” (รม 1:16) สังฆธรรมนูญเรื่อง “การเผยความจริงของพระเจ้า” ระบุถึงเรื่องนี้ไว้ตอนหนึ่งว่า “ในพระวาจาของพระเจ้ามีพละกำลังและประสิทธิภาพมากมาย จนว่าพระวาจานั้นค้ำจุนและเป็นพลังของพระศาสนจักรและเป็นพละกำลังแห่งความเชื่อ เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณและเป็นธารบริสุทธิ์ไม่มีวันเหือดแห้งของชีวิตฝ่ายวิญญาณสำหรับบรรดาบุตรแห่งพระศาสนจักร(DV 21) ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระศาสนจักรถือเสมอมาและยังถือต่อไปว่าพระวาจาของพระเจ้า ซึ่งได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในพระคัมภีร์ พร้อมกับธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์ “เป็นบรรทัดฐานสูงสุดของความเชื่อของตน” (DV 21)

         เมื่อพระวาจาของพระเจ้ามีความสำคัญต่อชีวิตคริสตชนถึงเพียงนี้ พระศาสนจักรจึงต้องทำทุกวิถีทางที่จำเป็นเพื่อให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสเข้าถึงพลังชีวิตนี้ได้โดยสะดวก นับตั้งแต่สังคายนาวาติกันที่ 2 เป็นต้นมามีการแปลพระคัมภีร์จากต้นฉบับเป็นภาษาท้องถิ่นต่างๆ และจัดตั้งหน่วยงานมากมายที่อุทิศตนให้กับงานประกาศพระวาจาของพระเจ้า สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อเรื่องนี้ เมื่อปีที่แล้วหน่วยงานนี้ได้ฉลองครบรอบ 50 ปีของการรับใช้พระศาสนจักรในฐานะผู้ช่วยนายชุมพาบาลทั้งหลายในการประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่มวลสัตบุรุษ ซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ยิ่งกว่านั้น ในปีนี้ซึ่งเป็นปีครบรอบ 1600 ปีการจากไปของนักบุญเยโรม นักพระคัมภีร์ผู้ยิ่งใหญ่ของพระศาสนจักร ผู้แปลพระคัมภีร์จากต้นฉบับเป็นภาษาละติน ซึ่งเป็นภาษาที่คนธรรมดาในสมัยนั้นเข้าใจได้ แรงบันดาลใจที่อยากให้พระวาจาของพระเจ้าเข้าถึงทุกคนเกิดจากความเชื่อมั่นของท่านที่ว่า การไม่รู้พระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า

         เหตุการณ์สำคัญทั้งสองซึ่งเวียนมาบรรจบในเวลาไล่เลี่ยกันเป็นเสมือนเครื่องหมายแห่งกาลเวลาที่พระศาสนจักรต้องรื้อฟื้นความสำคัญของพระวาจาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตและพันธกิจของตนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) จึงประกาศให้ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2019 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า จนถึงวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2020 ซึ่งตรงกับวันฉลองนักบุญเยโรม เป็น ปีพระวาจาของพระเจ้า โดยหวังว่าหนึ่งปีที่มอบถวายแด่พระวาจาของพระเจ้าจะช่วยบรรดานายชุมพาบาล สถาบันและหน่วยงานต่างๆ ที่อุทิศตนให้กับงานอภิบาลด้านพระคัมภีร์ ได้รื้อฟื้นความมานะอุตสาหะของตนในการทำให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร เช่นเดียวกันเมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2019 ในพระสมณลิขิต พระองค์ทรงเปิดใจของพวกเขา (Aperuit Illis) พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศให้ วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่สาม เทศกาลธรรมดา ของทุกปี เป็น วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า ซึ่งเป็นวันอุทิศให้กับการฉลอง การศึกษา และการเผยแผ่พระวาจาของพระเจ้า อีกทั้งเป็นช่วงเวลาพิเศษที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องชาวยิวและอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพของคริสตชน พร้อมกันนี้พระองค์ทรงนำเสนอกิจกรรมบางอย่างเพื่อช่วยให้คริสตชนเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการประกาศพระวาจาของพระเจ้าในพิธีกรรมต่างๆ เช่น การแห่พระคัมภีร์ พิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ การมอบพระคัมภีร์ให้สัตบุรุษ เป็นต้น ยิ่งกว่านั้น พระองค์ยังทรงเน้นย้ำให้ผู้อภิบาลทั้งหลายเตรียมบทเทศน์ด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษด้วย

             เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ จึงขอเชิญชวนบรรดาผู้อภิบาลและพี่น้องคริสตชนชาวไทยทุกท่านให้ใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อพระวาจาของพระเจ้า ให้พระคัมภีร์ ซึ่งเป็นพระวาจาของพระเจ้า ที่ตรัสด้วยภาษามนุษย์ เพื่อเราและความรอดพ้นของเรา เป็นหนังสือที่เราทุกคนต้องอ่าน ต้องใช้ในการภาวนา ต้องศึกษา และต้องเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิต เหมือนที่ผู้เขียนหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเตือนใจเราว่า พระวาจานี้อยู่ใกล้กับท่านมาก คืออยู่ในปากและในใจของท่าน เพื่อท่านจะนำไปปฏิบัติได้ (ฉธบ 30:14) ผ่านทางคำเสนอวิงวอนของนักบุญเยโรม ขอพระจิตเจ้านำทางและส่องสว่างสติปัญญาของทุกท่านเพื่อจะได้รู้จักและเข้าใจพระคริสตเจ้าจากพระคัมภีร์มากขึ้น และขอพระวาจาของพระเจ้านำความยินดีมาสู่ทุกท่านเพื่อทุกท่านจะเป็นพยานที่ซื่อสัตย์ของพระคริสตเจ้าตลอดไป

        พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุเข้าไปถึงจุดที่วิญญาณและจิตใจแยกจากกัน ถึงเส้นเอ็นและไขกระดูก วินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้ (ฮบ 4:12)

อวยพรมาในนามองค์พระผู้เป็นเจ้า
บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์

:::: Download ::::

ค้นหาข้อความภาษาไทย

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย