Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2021
ระลึกถึง น.โปลีการ์ป พระสังฆราช มรณสักขี
บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:9-11)
        
พระเจ้าตรัสว่า “ฝนและหิมะลงมาจากท้องฟ้า และไม่กลับไปที่นั่นถ้าไม่ได้รดแผ่นดิน ทำให้แผ่นดินอุดม ทำให้พืชงอกขึ้น เพื่อให้ผู้หว่านมีเมล็ดพันธุ์ และให้ผู้กินมีอาหารฉันใด
          ถ้อยคำที่ออกจากปากของเรา จะไม่กลับมาหาเราโดยไม่เกิดผล ไม่ทำตามที่เราปรารถนา และไม่บรรลุจุดประสงค์ที่เราส่งมาฉันนั้น”

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว (มธ 6:7-15)
เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า“เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา จงอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนา เขาคิดว่าถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟัง อย่าทำเหมือนเขาเลย เพราะพระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไร ก่อนที่ท่านจะขอเสียอีก ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานภาวนาดังนี้
‘ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึง
พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดิน เหมือนในสวรรค์
โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า
เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ’
เพราะถ้าท่านให้อภัยผู้ทำความผิด พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ ก็จะประทานอภัยแก่ท่านด้วย แต่ถ้าท่านไม่ให้อภัยผู้ทำความผิด พระบิดาของท่านก็จะไม่ประทานอภัยแก่ท่านเช่นเดียวกัน”

ข้อคิด
           พระเยซูเจ้าภาวนาหาพระบิดาสม่ำเสมอ บางครั้งพระองค์ขึ้นบนภูเขาเพื่อสวดภาวนา ทั้งนี้เพื่อพระองค์จะทราบน้ำพระทัยของพระบิดา. เราคริสตชนก็ควรเลียนแบบอย่างของพระองค์ เพราะหลายครั้งเราต้องการทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะปฏิบัติได้ถูกและไม่เสียเวลา. วันนี้ พระเยซูเจ้าสอนเราให้สวดบทข้าแต่พระบิดา ซึ่งเป็นยอดของบทสวดของเรา พระเยซูเจ้าบอกเราว่า “เมื่อสวด อย่าพูดซ้ำซาก ไม่ใช่พูดมากสวดมากแล้วพระเจ้าจะฟัง” การสวดภาวนาไม่ใช่การขอโน่นขอนี่สำหรับตนเอง แต่เป็นการสรรเสริญพระบิดาเจ้าก่อนเสมอ แล้วเราจึงขอพระองค์ประทานอาหารประจำวัน หรือความต่างๆของเรา. อนึ่ง เราต้องอภัยคนอื่นเหมือนพระเจ้าให้อภัยแก่เรา.
มีเรื่องเล่าว่า วันหนึ่งในมิสซา เมื่อพระสงฆ์ก่อสวดบทข้าแต่พระบิดา ทุกคนสวดดังจนถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพจ้าทั้งหลายในวันนี้ แล้วทุกคนเงียบปล่อยให้เจ้าวัดสวดคนเดียวว่า “โปรดอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น”. หลังมิสซาคุณพ่อจึงถามสัตบุรุษ เขาตอบว่า เพิ่งมีการเลือกตั้งอบต. อยจ.เสร็จ และเราแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ทะเลาะกันรุนแรงและยังให้อภัยกันไม่ได้ จึงไม่สวดต่อ....
คนที่เสียความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็ดำเนินชีวิตมาถึงทางตัน เหมือนกับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า.คนที่ไม่ให้อภัยคนอื่น เขาก็ทำลายสะพานที่เข้าต้องเดินไปสวรรค์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย