Get Adobe Flash player

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

  • ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน
    18 กรกฎาคม 2018 วันพุธ สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน ชีวิตของเราบางครั้งย่ำแย่ มีปัญหาร้อยแปด บางคนมองว่าเป็นชะตาฟ้าลิขิต โชคไม่ดี ฯลฯ แต่สำหรับผู้มีความเชื่อในพระเจ้ามีมุมมองในแบบที่ต่างออกไป ประกาศกอิสยาห์เตือนประชากรอิสราเอลว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาละเมิดต่อพระบัญญัติ...

บทรำพึงพระวาจาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2017
สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ฉธบ 6:4-13 / มธ 17:14-20
             เริ่มต้นบทอ่านที่ 1 ในวันนี้ ผู้แต่งหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ ที่พระเยซูเจ้าได้เคยอ้าง เพื่อเป็นการโต้ตอบกับพวกคัมภีราจารย์ ซึ่งถามพระองค์ว่าพระบัญญัติประการใด ที่สำคัญที่สุด พระเยซูเจ้าได้ตอบว่า “บทบัญญัติเอกก็คือ อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่เพียงผู้เดียว ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา และสุดกำลังของท่าน (มก 12:29-30)

พระเยซูเจ้าได้เสริมว่า พระบัญญัติประการที่สอง คือรักเพื่อนมนุษย์นั้น ก็จะแยกจากบัญญัติประการแรกไม่ได้ สิ่งนี้เป็นพื้นฐาน ของความคิดของหนังสือธรรมบัญญัติ ที่เป็นที่ยอมตามประเพณีของชาวยิว ซึ่งจะใช้ในเวลาเริ่มสวดภาวนาในแต่ละวันของชาวยิว

           จากหนังสือปฐมกาล เราจะเห็นว่าพระเป็นเจ้าได้แสดงองค์ ในฐานะเป็นพระเจ้าที่น่าเกรงขามและจะต้องรับใช้พระองค์) เมื่อโมเสสได้ยินเสียงพระเป็นเจ้า “โมเสสปิดหน้าเสีย เพราะกลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้า”(อพย 3:6) เช่นเดียวกัน เมื่อพระเป็นเจ้าได้แสดงพระองค์บนภูเขาซีนาย เพื่อประทานพระบัญญัตินั้น พวกเขาจึงกล่าวแก่โมเสสว่า “ ท่านจะนำความมาเล่าเถิด พวกข้าพเจ้าจะฟัง แต่อย่าให้พระเจ้าตรัสกับพวกข้าพเจ้าเลย เกรงว่าข้าพเจ้าจะตาย” (อพย 20:19)

          ผู้แต่งหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ พยายามที่จะแสดงภาพพระเป็นเจ้า เป็น”องค์ความรัก” พระองค์ส่งสร้างความสัมพันธ์กับอาบราฮัม โดยแสดงให้เห็นถึงความรักของพระองค์ ต่ออาบราฮัมและลูกหลาน ยินดีที่จะนำทางพวกเขา ปกป้องพวกเขา ต่อสู้แทนพวกเขา ช่วยพวกเขาให้รอดพ้น สรุปก็คือ พระเป็นเต็มไปด้วยความรัก ความเมตตากรุณา ความอ่อนหวาน และความเข้มแข็ง

           ความรักของพระเป็นเจ้าที่มีต่อเรานั้น ไม่ใช่เป็นคำสั่ง แต่เป็นกระแสเรียก ที่สอดคล้องกับส่วนลึกของหัวใจเรา ความรักจากส่วนลึกของหัวใจนี้เอง จะต้องทำให้เราขจัดความเห็นแก่ตัว และพัฒนาเพื่อไปสู่ชัยชนะ เพื่อทำให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

คลิปการอบรมพระคัมภีร์

อบรมพระคัมภีร์หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ โดยคุณพ่อ ผศ. วสันต์ พิรุฬห์วงศ์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย