"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา
นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา”

74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26)
        1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร ทรงบิขนมปัง ประทานให้เขาเหล่านั้น ตรัสว่า “จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา” 23แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย ตรัสขอบพระคุณ ประทานให้เขาและทุกคนดื่มจากถ้วยนั้น 24พระองค์ตรัสกับเขาว่า “นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อคนจำนวนมาก 25เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่ดื่มน้ำจากผลองุ่นใด จนกว่าจะถึงวันที่เราจะดื่มเหล้าองุ่นใหม่ในพระอาณาจักรของพระเจ้า” 26เมื่อขับร้องเพลงสดุดีแล้ว ทุกคนออกจากห้องเพื่อไปยังภูเขามะกอกเทศ


          ฉากนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเย็นวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาสแล้ว (เทียบ 14:18-21) พระองค์ทรงรับประทานอาหารต่อไป โดยเปลี่ยนลำดับใหม่ของพิธีกรรมที่คุ้นเคยในการรับประทานอาหารเย็นฉลองวันปัสกา ผู้นิพนธ์พระวรสารทั้ง 4 ฉบับ และจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 (11:23-25) ได้สังเกตลำดับใหม่ของการรับประทานอาหาร จึงจดจำแม้กระทั่งอากัปกริยาเล็กน้อยของพระองค์ ซึ่งแสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงมีพระประสงค์จะทำพิธีพิเศษที่สำคัญมาก ถึงแม้ว่าพระวรสารแต่ละฉบับมีการเขียนในลักษณะแตกต่างกันบ้าง แต่ข้อความทุกบทก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือ ต้องการดึงดูดความสนใจในถ้อยคำที่อธิบายการกระทำของพระองค์ ผู้อ่านจึงเข้าใจสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำในการรับประทานอาหารค่ำวันปัสกา

- ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น นี่เป็นวลีเดียวกันที่นักบุญมาระโกเคยใช้ในข้อที่ 18 เมื่อเขาเริ่มบรรยายอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้า ดูเหมือนนักบุญมาระโกลืมไปว่าเคยบรรยายเหตุการณ์นี้แล้ว นั่นแสดงว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะบรรยายอาหารค่ำของพระเยซูเจ้าอย่างละเอียด แต่เขาต้องการเล่าเพียงเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นคือการตั้งศีลมหาสนิท โดยแท้จริงแล้ว อากัปกริยาของพระเยซูเจ้าที่จะเล่าต่อไปชวนให้นึกถึงพิธีโบราณของชาวยิวเมื่อรับประทานอาหารเย็นวันฉลองปัสกา ซึ่งนักบุญมาระโกเสนอบริบทอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้า

           พิธีโบราณในการรับประทานอาหารเย็นวันฉลองปัสกาดำเนินไปโดยมีขั้นตอนดังนี้ เริ่มต้นด้วยการเทเหล้าองุ่นลงในถ้วยใบแรก เพื่อประกาศพระสิริรุ่งโรจน์และการขอบพระคุณพระเจ้า แล้วกินผักโขมและสมุนไพรพร้อมกับขนมปังไร้เชื้อเป็นอาหารจานด่วน ต่อจากนั้น ดื่มเหล้าองุ่นเป็นถ้วยที่สองพร้อมกับอธิบายความแตกต่างระหว่างอาหารเย็นมื้อนั้นกับอาหารมื้ออื่น ๆ แล้วขับร้องภาคแรกของชุดเพลงสดุดีที่มีชื่อว่า “ฮัลเลล” (สดด 113-115) ต่อด้วยส่วนกลางของมื้ออาหาร ซึ่งเริ่มด้วยการบิขนมปังและการประกาศสูตรถวายพระพร ทันทีก็ต่อด้วยการดื่มเหล้าองุ่นเป็นถ้วยที่สามพร้อมกับอธิฐานภาวนาขอบพระคุณสำหรับอาหารที่ได้กิน จบลงด้วยการดื่มถ้วยเหล้าองุ่นเป็นถ้วยที่สี่ และขับร้องภาคที่สองของชุดเพลงสดุดี “ฮัลเลล” (สดด 116-118)

- พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร ทรงบิขนมปัง อากัปกริยานี้ของพระเยซูเจ้าเหมือนอากัปกริยาของหัวหน้าครอบครัวที่เริ่มพิธีรับประทานอาหารเย็นวันปัสกา หยิบขนมปัง ใช้สูตรสรรเสริญพระเจ้าซึ่งชาวยิวใจศรัทธาทุกคนเคยสวดก่อนรับประทานอาหารในทุกมื้อ แล้วบิออกและแจกจ่ายแก่ผู้ร่วมโต๊ะ

- ประทานให้เขาเหล่านั้น ต่างจากเหตุการณ์เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปัง (เทียบ 6:41; 8:6) ในที่นี้ พระเยซูเจ้าเองทรงแจกจ่ายขนมปังแก่ทุกคนที่อยู่ที่นั่น

- ตรัสว่า “จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา” เราพบประโยคที่ว่า “นี่เป็นกายของเรา” ในพระวรสารทั้งสี่ฉบับ และในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 แต่จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 เสริมเพิ่มเติมว่า “เพื่อท่านทั้งหลาย” (1 คร 11:24) ส่วนพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาเสริมว่า “ที่ถูกมอบเพื่อท่านทั้งหลาย จงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด” (ลก 22:19) พระวาจาและปังไม่เพียงมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นเท่านั้น แต่ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น พระเยซูเจ้าตรัสว่า พระวาจากลายเป็นปัง “เราเป็นปังแห่งชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป และปังที่จะให้นี้คือเนื้อของเรา เพื่อให้โลกมีชีวิต” (ยน 6:41) ยิ่งกว่านั้น “กาย” ในภาษาอาราเมอิกที่พระเยซูเจ้าทรงใช้ยังหมายถึงบุคคลทั้งครบในแง่ที่สามารถมอบตนเองแก่ผู้อื่น คำนี้จึงเสนอความคิดที่ว่า พระเยซูเจ้าทรงมอบพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าแทนมนุษย์ทั้งหลาย ความคิดนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในข้อความของนักบุญมัทธิวที่ว่า “จงรับไปกินเถิด” (มธ 26:26)

          ในศาสนาโบราณการกินเครื่องบูชาเป็นการกระทำเพื่อแสดงว่า ผู้มีความเชื่อมารับพระพรแห่งความรอดพ้นที่ผูกพันกับเครื่องบูชาถวายแด่เทพเจ้า ดังนั้น การที่บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้ามีส่วนร่วมในการรับประทานอาหารค่ำกับพระเยซูเจ้า ก็มีประสบการณ์ร่วมเครื่องบูชาที่พระองค์ทรงถวายแด่พระเจ้า โดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน คริสตชนสมัยแรก ๆ มั่นใจว่า พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ประทับอยู่และทรงกระทำอย่างแท้จริง เมื่อทรงพบกับชุมชนที่รับปังและดื่มโลหิตจากศีลมหาสนิท

พระวาจาประจำวัน ฺBible Diary 2021

พระวาจาวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2021
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2021สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 26:1-6) วันนั้น ทุกคนในแผ่นดินยูดาห์จะร้องเพลงบทนี้ “พวกเรามีเมืองเข้มแข็งเมืองหนึ่ง พระองค์ทรงสร้างกำแพงและเชิงเทินไว้เพื่อปกป้อง จงเปิดประตูเมืองเถิด ประชาชาติที่ชอบธรรมซึ่งรักษาความซื่อสัตย์ไว้จะได้เข้ามา พระองค์ทรงรักษาชนชาติที่มีใจมั่นคงให้อยู่ในสันติ เขาอยู่ในสันติ เพราะวางใจในพระองค์ จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปเถิด เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นศิลานิรันดร เพราะพระองค์ทรงกดผู้อยู่บนที่สูงให้ต่ำลง พระองค์ทรงทำลายเมืองบนที่สูงให้ราบถึงพื้นดิน กลายเป็นฝุ่นดิน เท้าที่เหยียบเมืองนั้นคือเท้าของผู้ถูกกดขี่ คนยากจนจะเดินเหยียบย่ำเมืองนั้น” บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว...
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2021สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 25:6-10ก) ในครั้งนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลทรงจัดเตรียมงานเลี้ยงฉลอง...
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2021ฉลอง น.อันดรูว์ อัครสาวกบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวก ถึงชาวโรม (รม 10:9-18) พี่น้อง...
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2021สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 2:1-5) นิมิตที่ประกาศกอิสยาห์ บุตรของอามอสเห็นเกี่ยวกับยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องราวและประโยชน์จากการอ่านหนังสือพระคัมภีร์ปฐมกาล”
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องราวและประโยชน์จากการอ่านหนังสือพระคัมภีร์ปฐมกาล” รับผลงานตั้งแต่เดือนตุลาคม – วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2021 ประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2021 กำหนดส่งผลงาน : ภายในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.2021 ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3DD9NDo หรือ สแกน Qr Code ติดต่อสอบถาม : แผนกพระคัมภีร์ฯ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข โทร. 0836980122 คุณวิมลรัตน์ กิจบำรุง โทร. 0954749539 ***ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkokbible.net/activity/ และ Facebook ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่
มอบประกาศนียบัตรโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ 2021 และ โครงการตอบคำถามพระคัมภีร์ ซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ หนังสือดาเนียล
ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย โดยศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกันภัย เลขาธิการ สมาคมฯ ร่วมกับคุณสุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันฯ ได้เดินทางมามอบประกาศนียบัตรให้เด็กหญิงเทเรซา พิริยากร ดอนจันทร์ (น้องหลิว) นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณครูสมนึก สำอางค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลฯ ให้การต้อนรับและร่วมยินดีด้วย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.2021 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา...
ประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทยประจำปี 2020
ประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทยประจำปี 2020​ สมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society) ได้จัดประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทยประจำปี 2020 วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14.00 -15.30 น. ณ ชั้น 2 สมาคมพระคริสตธรรมไทย กรุงเทพฯ และออนไลน์ด้วยระบบ Zoom คณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ฝ่ายคาทอลิก...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (2)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 73. การเตรียมงานเลี้ยงปัสกา (มก 14:12-16) a) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. บรรดาศิษย์ทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระองค์มีพระประสงค์ให้เราจัดเตรียมการเลี้ยงปัสกาที่ไหน”...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 443 ฉันเห็นพระเจ้าทุกวัน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 443 ฉันเห็นพระเจ้าทุกวัน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 442 พระพรของพระเจ้านั้น สุดหล้าฟ้าแผ่นดิน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 442 พระพรของพระเจ้านั้น สุดหล้าฟ้าแผ่นดิน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 441 วัยไหนจึงจะเรียกว่า “แก่”?
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 441 วัยไหนจึงจะเรียกว่า “แก่”?:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 440 ขั้นบันได
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 440 ขั้นบันได:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

Bible Diary 2021

bible diary 2021

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์