Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ”

73. การเตรียมงานเลี้ยงปัสกา (มก 14:12-16)
      1412วันแรกของเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เมื่อเขาฆ่าลูกแกะปัสกา บรรดาศิษย์ทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระองค์มีพระประสงค์ให้เราจัดเตรียมการเลี้ยงปัสกาที่ไหน” 13พระองค์จึงทรงใช้ศิษย์สองคนไป สั่งเขาว่า “จงเข้าไปในกรุง แล้วจะพบชายคนหนึ่งกำลังเดินแบกหม้อน้ำอยู่ จงตามเขาไป 14เขาเข้าไปที่ไหน จงถามเจ้าของบ้านว่า “พระอาจารย์ถามว่า ห้องที่เราจะกินปัสกากับบรรดาศิษย์นั้นอยู่ที่ไหน” 15เขาจะชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบนปูพรมไว้เรียบร้อย จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 16ศิษย์ทั้งสองคนออกเดินทางเข้าไปในกรุง พบสิ่งต่างๆ ดังที่พระองค์ทรงบอกไว้ จึงจัดเตรียมปัสกา


a) อธิบายความหมาย
           เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่ห้าของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์คือเช้าวันพฤหัสบดี น่าสังเกตว่า โครงสร้างการเล่าเรื่องนี้คล้ายกันมากกับเรื่องการเตรียมเสด็จของพระเยซูเจ้าเข้ากรุงเยรูซาเล็มในฐานะพระเมสสิยาห์ (เทียบ 11:1-6) ในกรณีทั้งสองนี้ พระเยซูเจ้าทรงส่งศิษย์สองคนเข้าไปเตรียมการเสด็จคือ กรณีแรกไปหาลูกลา และกรณีที่สองไปหาห้องที่จะกินปัสกา ทั้งสองกรณี พระเยซูเจ้าทรงชี้แจงกับศิษย์ว่าจะพบลูกลาและห้องอาหารอย่างไร ศิษย์จะต้องพูดอะไรกับบุคคลที่เขาได้พบคือ “พระอาจารย์ต้องการใช้มัน” (11:3) และ “พระอาจารย์ถามว่า ห้องที่เราจะกินปัสกากับบรรดาศิษย์นั้นอยู่ที่ไหน” (14:14) ทั้งสองกรณี บรรดาศิษย์ “ก็ตอบตามที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้” (14:6) และ “พบสิ่งต่าง ๆ ดังที่พระองค์ทรงมอบไว้” (14:16) เหตุการณ์ทั้งสองนี้จึงเป็นการเตรียมการเสด็จของพระเยซูเจ้าเข้ากรุงเยรูซาเล็ม แต่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือ ครั้งแรกพระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารในฐานะผู้นำพระอาณาจักร แต่บัดนี้ หลังจากที่พระองค์ทรงทำนายว่ากรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารจะถูกทำลาย (เทียบ 13:1-2) ทรงเตรียมเข้ากรุงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะอยู่ร่วมกับบรรดาศิษย์ในบ้านหลังหนึ่งไม่ใช่ในพระวิหาร

- วันแรกของเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เมื่อเขาฆ่าลูกแกะปัสกา ชาวยิวฉลองปัสกาในวันขึ้น 15 ค่ำ เมื่อพระจันทร์เต็มดวงในเดือนแรกของปีคือเดือนนิสัน ตามปฏิทินสากลในปัจจุบัน อยู่ระหว่างเดือนมีนาคมกับเมษายน ดังนั้น บ่ายวันที่ 14 เดือนนิสัน ชาวยิวนำลูกแกะไปฆ่าเพื่อเป็นเครื่องบูชาในพระวิหาร และเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งสำหรับชาวยิวเป็นการเริ่มต้นวันใหม่คือวันที่ 15 เดือนนิสัน ก็เฉลิมฉลองงานเลี้ยงปัสกา และยังเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ ซึ่งจะดำเนินต่อไปเป็นเวลา 1 สัปดาห์
            ดูเหมือนว่านักบุญมาระโกสับสน เขารวมวันที่ 14 และวันที่ 15 เดือนนิสันเข้าเป็นวันเดียวกัน เพราะมีเขียนไว้ว่า “วันแรกของเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เมื่อเขาฆ่าลูกแกะปัสกา” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ชาวยิวเคยปฏิบัติกันคนละวัน แต่ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คิดว่า นักบุญมาระโกกำลังอ้างถึงโดยยึดตามปฏิทินของชาวโรมัน ซึ่งนับวันใหม่หลังจากเที่ยงคืนของแต่ละวัน ไม่ใช่สังเกตจากเวลาพระอาทิตย์ตกดิน ในกรณีเช่นนี้ การกระทำก่อนหรือหลังพระอาทิตย์ตกดินก็ยังเป็นเหตุการณ์ในวันเดียวกัน
            นักพระคัมภีร์ยังถกเถียงกันอีกว่า ในปีนั้นวันฉลองปัสกาของชาวยิวเป็นวันไหนกันแน่ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์นบันทึกว่า วันปัสกาเป็นวันเสาร์อย่างแน่นอนเพราะเป็นวันหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า ส่วนนักบุญมาระโกบันทึกว่าวันปัสกาตกเป็นวันศุกร์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เย็นวันพฤหัสบดี โดยรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายและจบลงเมื่อพระเยซูเจ้าทรงถูกฝังไว้ในพระคูหาก่อนจะเริ่มวันสับบาโต นักพระคัมภีร์ได้พยายามผสมผสานความคิดนี้เข้าด้วยกันแต่ก็ไม่สำเร็จ ข้อมูลเดียวที่แน่นอน คือพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์ในวันศุกร์เพราะพระวรสารทั้งสี่ฉบับเป็นพยานยืนยันดังกล่าว แต่ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับวันเวลาไม่สามารถประสานกลมกลืนกันได้ เพราะผู้นิพนธ์พระวรสารแต่ละคนมีทัศนคติทางเทววิทยาแตกต่างกัน สำหรับนักบุญยอห์น การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเกิดขึ้นในวันที่ชาวยิวฆ่าลูกแกะก่อนทำการฉลองปัสกา เพื่อเน้นว่าการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นการฆ่าลูกแกะปัสกา ส่วนสำหรับนักบุญมาระโก พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์ในวันปัสกาเพื่อเน้นว่า การสิ้นพระชนม์ของพระองค์คือวันฉลองปัสกาของเราคือวันที่เราเฉลิมฉลองการถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระอย่างแท้จริง

- บรรดาศิษย์ทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระองค์มีพระประสงค์ให้เราจัดเตรียมการเลี้ยงปัสกาที่ไหน” น่าสังเกตว่า ในข้อความนี้ (14:12-16) นักบุญมาระโกอ้างถึงคำว่า “บรรดาศิษย์” ทั้งหมด 4 ครั้ง แล้วจะไม่กล่าวถึงอีกเลยในเรื่องการรับทรมาน ยกเว้นในข้อ 32 เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาพร้อมกับบรรดาศิษย์ถึงสวนเกทเสมนี

- พระองค์จึงทรงใช้ศิษย์สองคนไป สั่งเขาว่า “จงเข้าไปในกรุง นักบุญลูกาบันทึกว่าศิษย์สองคนนั้นคือนักบุญเปโตรและยอห์น (เทียบ ลก 22:8) คำว่า “กรุง” ในที่นี้คงหมายถึงกรุงเยรูซาเล็มอย่างแน่นนอน เพราะการรับประทานอาหารค่ำฉลองปัสกา ต้องปฏิบัติเพียง “ในสถานที่ที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงเลือก” (ฉธบ 16:7) คือในบริเวณพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเท่านั้น (เทียบ 2 พศด 35:19)

- แล้วจะพบชายคนหนึ่งกำลังเดินแบกหม้อน้ำอยู่ จงตามเขาไป พระเยซูเจ้าประทานเครื่องหมายที่สังเกตเห็นได้ง่ายแก่ศิษย์สองคน เพราะโดยทั่วไปเป็นหน้าที่ของสตรีที่จะไปตักน้ำ นอกจากนั้น นักบุญมาระโกยังต้องการเน้นว่า พระเยซูเจ้าทรงทราบล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และทรงยอมรับเหตุการณ์นั้นด้วยความสมัครพระทัย

- เขาเข้าไปที่ไหน จงถามเจ้าของบ้านว่า “พระอาจารย์ถามว่า ห้องที่เราจะกินปัสกากับบรรดาศิษย์นั้นอยู่ที่ไหน” พระเยซูเจ้าทรงเรียกพระองค์เองว่า “พระอาจารย์” เพียงครั้งนี้ครั้งเดียวในพระวรสาร นักบุญมาระโกต้องการเน้นความเป็นพระบุคคลของพระเยซูเจ้าผู้ทรงควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ น่าสังเกตว่า วิธีพูดของพระเยซูเจ้าดูเหมือนพระองค์ทรงตกลงล่วงหน้าไว้แล้วกับเจ้าของบ้าน ซึ่งคงจะเป็นศิษย์คนหนึ่ง หรือไม่ก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งของพระอาจารย์

- เขาจะชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบน คำภาษากรีกที่นักบุญมาระโกใช้สำหรับห้องที่พระเยซูเจ้าทรงรับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้ายในข้อ 14 มักจะหมายถึงสวนภายในของบ้านที่สงวนไว้สำหรับต้อนรับแขก(เทียบ ลก 2:7) ส่วนคำที่ใช้ในข้อนี้หมายถึง “ห้องใหญ่ชั้นบน” ซึ่งชาวโรมันรียกว่า “เชนาคุลุม” (cenaculum) ธรรมประเพณีของคริสตชนอย่างน้อยตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 กำหนดไว้ว่า ห้องนี้อยู่บนภูเขาศิโยน ทางด้านทิศตะวันตกของกรุงโบราณ ในศตวรรษที่ 14 นักบวชคณะฟรังซิสกันได้สร้างสักการสถานเล็ก ๆ ในที่แห่งนี้โดยใช้วัสดุที่คงเหลืออยู่จากสมัยครูเสด

- ปูพรมไว้เรียบร้อย ห้องนั้นต้องตกแต่งด้วยโซฟาที่อำนวยความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารค่ำ

- จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” สิ่งที่ต้องการใช้ในการรับประทานอาหารค่ำโอกาสฉลองปัสกาคือ ลูกแกะที่ถูกฆ่าในพระวิหารแล้วย่างจนสุก ขนมปังไร้เชื้อ เหล้าองุ่น สมุนไพรหญ้าขมและน้ำเพื่อใช้สำหรับล้างมือ ฯลฯ

- ศิษย์ทั้งสองคนออกเดินทางเข้าไปในกรุง พบสิ่งต่างๆ ดังที่พระองค์ทรงบอกไว้ จึงจัดเตรียมปัสกา นักบุญมาระโกเน้นว่าแม้ห้องชั้นบนปูพรมไว้เรียบร้อยแล้วก็จริง แต่ศิษย์สองคนนั้นยังต้องจัดเตรียมอีก เพื่อสร้างบรรยากาศการรอคอยสิ่งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย