Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงระวังอย่าให้ใครหลอกลวงท่านได้”

68. ความทุกข์จะเริ่มขึ้น ความทุกขเวทนาอย่างใหญ่หลวงของกรุงเยรูซาเล็ม (2)
- “เมื่อเขานำท่านไปส่งมอบนั้น จงอย่ากังวลเลยว่าจะต้องพูดอะไร แต่จงพูดตามที่พระเจ้าทรงดลใจในเวลานั้นเถิด ตลอดคำปราศรัยนี้ พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้บรรดาศิษย์ไม่ตกใจ ไม่กลัวและไม่เป็นห่วงสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น- เพราะผู้พูดนั้นไม่ใช่ท่าน แต่เป็นพระจิตเจ้า ประโยคนี้ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวเขียนว่า “พระจิตของพระบิดาของท่านจะตรัสในท่าน” (มธ 10:20) และในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาเขียนว่า “เพราะพระจิตเจ้าจะทรงสอนท่านในเวลานั้นว่าจะต้องพูดอะไร” (ลก 12:12) หนังสือพันธสัญญาเดิมกล่าวถึงการประทับอยู่ของพระจิตเจ้าในบางคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเป็นพิเศษเพื่อช่วยเหลือเขา (เทียบ วนฉ 3:10; 11:29; 1 ชมอ 16:13; 1 พศด 12:19) ส่วนในหนังสือพันธสัญญาใหม่ยืนยันอย่างแข็งขันว่า พระจิตเจ้าทรงช่วยเหลือศาสนบริกรของพันธสัญญาใหม่อย่างไม่หยุดหย่อน (เทียบ ยน 14:16, 26; 15:26-27; กจ 1:8; 4:9; 5:32; 15:28)

- พี่น้องจะกล่าวโทษกัน พ่อจะกล่าวโทษลูก ลูกจะลุกขึ้นมากล่าวหาพ่อแม่เพื่อให้ถูกประหารชีวิต เมื่อนักบุญมาระโกเขียนพระวรสาร กลุ่มคริสตชนมีประสบการณ์การถูกเบียดเบียนอยู่แล้ว ทำให้แม้ผู้มีความเชื่อจะต้องแตกแยกกัน เพราะบางคนได้ฟ้องพี่น้องแก่ผู้เบียดเบียนคริสต์ศาสนาเพื่อรักษาชีวิตบนแผ่นดินนี้ในพระคัมภีร์ ความเกลียดชังและการแตกแยกทั้งในครอบครัวและในสังคมเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม (เทียบ มคา 7:5-7; อสย 3:5; ยรม 9:4 อสค 38:21; ศคย 14:13) แต่ในที่นี้ดูเหมือนว่าความเกลียดชังและการแตกแยกมาจากการตัดสินใจของแต่ละคนว่า เขาเลือกที่จะยอมรับหรือต่อต้านพระคริสตเจ้า (เทียบ 10:29; มธ 10:34-37)

- ท่านทั้งหลายจะเป็นที่จงเกลียดจงชังของทุกคนเพราะนามของเรา เทียบ ยน 15:18-21; 16:2; 1 ปต 4:14

- แต่ผู้ใดยืนหยัดอยู่จนถึงวาระสุดท้าย ผู้นั้นก็จะรอดพ้น ในที่นี้ วาระสุดท้ายอาจหมายถึงจุดจบของการทดลอง หรือการสิ้นสุดของชีวิต แต่บางครั้งเหตุการณ์ทั้งสองนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน (เทียบ ลก 18:5; ยน 13:1; 1 ธส 2:16)

- “เมื่อใดที่ท่านทั้งหลายเห็นผู้ทำลายที่น่ารังเกียจยืนอยู่ในที่ไม่สมควร ผู้อ่านจงเข้าใจเองเถิดว่าหมายถึงอะไร วลีที่ว่า “ผู้ทำลายที่น่ารังเกียจ” มาจากหนังสือประกาศกดาเนียล (เทียบ ดนล 9:27; 11:31; 12:11) หมายถึงแท่นบูชาถวายแก่เทพเจ้าซีอูส์ (Zeus) ซึ่งในปี 168 กคศ. กษัตริย์อันทิออกัส เอปีฟาเนสแห่งซีเรีย ทรงสร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนพระแท่นเผาเครื่องบูชาในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม (เทียบ 1 มคบ 1:54, 59) การใช้วลีนี้จึงแสดงอย่างเป็นรูปธรรมถึงความหดหู่ของชาวยิวเมื่อเห็นว่าสิ่งที่เขาเคารพมากที่สุดในพิธีกรรมได้ถูกล่วงเกิน โดยแท้จริงแล้ว ในที่นี้นักบุญมาระโกไม่กล่าวถึงพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเลย เขาเพียงเขียนกว้าง ๆ ว่า “ยืนอยู่ในที่ไม่สมควร” แต่นักบุญมัทธิวเขียนว่า “ยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตามที่ประกาศกดาเนียลได้กล่าวไว้” ผู้เชี่ยวชษยพระคัมภีร์ส่วนใหญ่จึงคิดว่านักบุญมาระโกกำลังอ้างถึงเหตุการณ์ในอดีตครั้งเมื่อสมัยพวกมัคคาบี อย่างไรก็ตาม ยังมีบางคนที่คิดว่านักบุญมาระโกอ้างถึงเหตุการณ์ในอนาคตคือ เมื่อในปี ค.ศ. 70 จักรพรรดิทิตัสทรงเข้ายึดกรุงเยรูซาเล็ม และทรงทำลายทั้งกรุงและพระวิหาร

- เมื่อนั้น ให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขา เมื่อกษัตริย์เอปีฟาเนสทรงเบียดเบียน ชาวยิว ครอบครัวมัคคาบีกับเพื่อนร่วมชาติบางคนหนีไปในถิ่นทุรกันการและบนภูเขาฉันใด (เทียบ 1 มคบ 2:27-28; 2 มคบ 7:27) พระเยซูเจ้าทรงเชิญชวนคริสตชนให้ละทิ้งเมืองและหนีไปยังสถานที่ปลอดภัย เอวเซเบียส (Eusebius) นักประวัติศาสตร์คริสตชนในศตวรรษที่ 4 บันทึกไว้ว่า คริสตชนได้ปฏิบัติตามคำตักเตือนของพระเยซูเจ้าอย่างเคร่งครัด เพราะเมื่อได้ยินว่ากองทัพโรมันกำลังเข้ามาที่ปาเลสไตน์ก็หนีจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเปลลา (Pella) ตอนเหนือทางทิศตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

- ผู้ที่อยู่บนดาดฟ้าก็อย่าลงมาเก็บข้าวของในบ้าน ผู้ที่อยู่ในทุ่งนา จงอย่ากลับไปเอาเสื้อคลุมที่บ้าน ในปาเลสไตน์ ตามธรรมเนียมโบราณ บ้านจะมีดาดฟ้า ซึ่งขึ้นได้โดยใช้บันได้จากด้านนอก พระคัมภีร์บันทึกว่า ผู้อาศัยมักจะไปอยู่บนดาดฟ้าหลายชั่วโมงเพื่ออธิษฐานภาวนา (เทียบ ยรม 19:13; 1 อสย 22:1; มธ 10:27; กจ 10:9) ถ้าคนใดคนหนึ่งลงมาข้างล่าง แล้วเดินเข้าไปในบ้านเพื่อหยิบบางสิ่งบางอย่าง ก็จะเสียเวลาอันมีค่าในการหนีไปยังภูเขา

- น่าสงสารหญิงมีครรภ์และแม่ลูกอ่อนในวันนั้น หญิงเหล่านี้มีอุปสรรคในการหนีไปยังภูเขา พระเยซูเจ้าจึงแสดงความสงสารต่อบุคคลเหล่านี้

- จงอธิษฐานภาวนาอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในฤดูหนาว ในทำนองเดียวกัน ฤดูหนาวเป็นช่วงที่ฝนตก น้ำในห้วยไหลแรงมากไม่สามารถเดินข้ามได้ จึงเป็นอุปสรรคในการหนีไปยังภูเขา น่าสังเกตว่า นักบุญลูกาซึ่งเขียนพระวรสารสิบกว่าปีหลังเหตุการณ์นี้ เขารู้ว่าการห้อมล้อมและทำลายกรุงเยรูซาเล็มเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม ไม่ได้เกิดขึ้นในฤดูหนาว จึงละประโยคนี้ (เทียบ ลก 21:23)

- เพราะในเวลานั้น จะมีความทุกขเวทนาอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างโลกมาจนถึงบัดนี้ และจะไม่มีต่อไปอีกเลย ข้อความนี้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือประกาศกดาเนียลบทที่ 12 ข้อ 1 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ทุกคนตีความหมายว่าหมายถึงการสิ้นพิภพ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย