"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

การประชุมด้านพระคัมภีร์  (CBF-SEA)

            สภาพ  สังคมและการเมืองปัจจุบันมีการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วไป  ผู้นำด้านศาสนาจึงควรสนใจต่อเรื่องนี้  CBF-SEA  ตระหนักถึงปัญหาเร่งด่วนนี้  และจัดประชุมผู้รับผิดชอบด้านพระคัมภีร์ขึ้น

            CBF  มาจากคำว่า  CATHOLIC  BIBLICAL  FEDERATION  หมายถึง  สมาพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกทั่วโลก  SEA  มาจากคำว่า SOUTH  EAST  ASIA   หมายถึง  ประเทศในทวีปเอเชียคาคเนย์  คือ  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  บรูไน  สิงคโปร์  เวียดนาม  ไทย  พม่า  ลาว  กัมพูชา 

            บรรดาผู้ประสานงานด้านพระคัมภีร์  ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกของประเทศต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค  มีประชุมทุกๆ  3  ปี  และมีประชุมระดับโลกทุกๆ  6  ปี 

             เมื่อวันที่  19-21  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 2005  มีการประชุม  CBF-SEA  ครั้งที่  4  ที่เมืองตาไกไต  ประเทศฟิลิปปินส์  ซิสเตอร์จันทนา  ศิริจันทนากูล  คณะพระหฤทัยฯ มาร่วมประชุมกัน  31 คน  จาก  6  ประเทศ  ฟิลิปปินส์  7  อินโดนีเซีย  7  เวียดนาม  2  กัมพูชา  2  ไทย  1  พม่า  1  และเลขาธิการ  CBF  มาจากประเทศเยอรมนี  คือ นายอเล็กซานเดอร์ ชไวเซอร์

วัตถุประสงค์  เพื่อร่วมมือและพัฒนาเรื่องการประสานงานร่วมกันโดย

 • 1. ผ่านทางเว็บไซต์ www.c-b-f.org
 • 2. ส่งรายชื่อสมาชิกทุกคน
 • 3. จัดประชุมระดับชาติให้สม่ำเสมอ
 • 4. จัดตั้งทีมผู้ช่วยประสานงานของเอเชียอาคเนย์
 • 5. ติดต่อกันทางอินเตอร์เน็ตระหว่างสมาชิก และ
 • 6. มีจดหมายเวียนระหว่างสมาชิก

          บรรดาสมาชิกวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานแล้ว  รู้ว่าสมาชิกรับผิดชอบงานหลายด้าน  และบทบาทผู้ประสานงานด้านพระคัมภีร์อีก  อย่างไรก็ดี  เราตั้งใจว่า

 • 1. จะให้ความสำคัญกับงานอภิบาลด้านพระวาจาเป็นสำคัญ
 • 2. จะพยายามหาแนวทางและเครื่องมือที่สร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนร่วมมือกับบรรดาพระสงฆ์ พระสังฆราช และอธิการเจ้าคณะนักบวช
  การประชุมครั้งที่ 5 ที่กากันยัง ดิ ออรอ ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2008

             เนื่องจากจะมีการประชุม  CBF  ระดับโลกในเดือนมิถุนายน  2008  ที่ประเทศแทนซาเนียในหัวข้อ  " ความยุติธรรม  การคืนดีและสันติ"  ดั้งนั้น การประชุมครั้งที่  5  ที่กากันยัง ดิ  ออรอ ประเทศฟิลิปปินส์  วันที่  11-17  กุมภาพันธ์  2008  จึงยึดหัวข้อ  "พระวาจาของพระเจ้า  บ่อเกิดแห่งความยุติธรรม  การคืนดี  และสันติ"  การประชุมเริ่มโดย  วันที่  11-15   กุมภาพันธ์  สมาชิกคณะกรรมการพระคัมภีร์ของประเทศฟิลิปปินส์จัดประชุมระดับชาติ  ซึ่งจัดทุก  2  ปี  มีจำนวนผู้เข้าร่วม  224  คน  และมีสมาชิกจาก CBF-SEA  เข้าร่วมอีก  25  คน  และมีการประชุมเฉพาะสมาชิก  CBF-SEA  ต่ออีก  2  วัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • 1. ไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้าในเรื่องความยุติธรรม การคืนดีและสันติ
 • 2. ประยุกต์การไตร่ตรองกับสภาพสังคมแต่ละประเทศ
 • 3. ทบทวนกิจการอภิบาลและแสวงหาแนวทางใหม่ เพื่อส่งเสริมความยุติธรรมและสันติ โดยอาศัยพระวาจา
 • 4. แบ่งปันสิ่งที่เราปฏิบัติเพื่อพัฒนางานของกันและกัน
 • 5. ทบทวนบทบาทเพื่อสันติภาพในโลก

              ในระหว่างการประชุม  วิทยากรให้ตระหนักถึงผลของการทุจริตคอรัปชั่น  ในสังคมทุกระดับแม้แต่ในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ และอ้างพระวาจาที่ว่า  "มนุษย์เอ๋ย  พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี  และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า  กล่าวคือ  ให้กระทำความยุติธรรม  รักสัจจะกรุณาและดำเนินชีวิตด้วยการถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า"  (มีคาห์  6:8)  และการเข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเกิดผลในทางปฏิบัติ  ดังประโยคที่ว่า  "จงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด

(จาก  อุดมสาร ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 2-8 มีนาคม  2008 หน้า 10)

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก