"องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากเล็บของสิงโตและหมีมาแล้ว จะทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของชาวฟีลิสเตียผู้นี้ด้วย" (1ซมอ. 17:32-33, 37, 40-51)